Sách hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Về mặt nội bộ, TD-DF dựa vào Rừng Quyết định Yggdrasil (YDF). Tùy thuộc vào sự thay đổi, việc đọc hướng dẫn sử dụng và nhà phát triển của YDF có thể có lợi.

Cấu trúc phụ thuộc của thư viện được tổ chức theo các lớp:

  1. Keras
  2. TensorFlow
  3. Tiện ích Python
  4. Yggdrasil

Logic mới nên được thực hiện ở những nơi có liên quan. Khi một số lớp có thể có liên quan, lớp chung nhất nên được ưu tiên.

Cấu trúc thư mục của TF-DFYDF là một khởi đầu tốt.