Giúp bảo vệ Great Barrier Reef với TensorFlow trên Kaggle Tham Challenge

Cài đặt

Cài đặt bằng pip

Để cài đặt Rừng quyết định TensorFlow, hãy chạy:

pip3 install tensorflow_decision_forests --upgrade

Sau đó, kiểm tra cài đặt với:

python3 -c "import tensorflow_decision_forests as tfdf; print('Found TF-DF v' + tfdf.__version__)"

Xây dựng từ nguồn

Yêu cầu

  • Microsoft Visual Studio> = 2019 (Windows) hoặc GCC> = 7.3 (Linux).
  • Bazel> = 3.7.2
  • Python> = 3
  • Git
  • Python's numpy
  • MSYS2 (chỉ dành cho Windows)

Tải xuống và biên dịch Rừng quyết định TensorFlow như sau:

# Download the source code of TF-DF.
git clone https://github.com/tensorflow/decision-forests.git
cd decision-forests

# Download TensorFlow's BazelRC.
# See "tensorflow_bazelrc" for the compilation options.
# Note: If you compile with an older version of TensorFlow, download the
# corresponding bazelrc.
TENSORFLOW_BAZELRC="tensorflow_bazelrc"
wget https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/tensorflow/master/.bazelrc -O ${TENSORFLOW_BAZELRC}

# Compile TensorFlow Decision Forests.
bazel-3.7.2 --bazelrc=${TENSORFLOW_BAZELRC} build //tensorflow_decision_forests/...:all --config=linux

# Create a pip package.
./tools/build_pip_package.sh simple

# Install the pip package
pip3 install dist/*.whl

Xử lý sự cố