این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

tff.StructType

مشاهده منبع در GitHub

اجرای tff.Type نمایندگی از انواع ساختاری در TFF.

وراث از: Type

در نوت بوک ها استفاده می شود

در آموزش ها استفاده می شود

عناصر اولیه شده توسط نام را می توان به عنوان foo.name و در غیر اینصورت براساس فهرست ، foo[index] قابل دسترسی foo.name .

elements از مشخصات عنصر قابل تکرار است. مشخصات هر عنصر یا نوع مشخصه (نمونه ای از tff.Type یا چیزی قابل تبدیل به آن از طریق tff.to_type ) برای عنصر است ، یا یک عنصر (نام ، مشخصات) برای عناصری که نام های مشخصی دارند. از طرف دیگر ، می توان نمونه collections.OrderedDict از collections.OrderedDict در اینجا ارائه داد. نام عناصر نقشه برداری Urdhedict به انواع آنها (یا چیزهایی که به انواع قابل تبدیل هستند).
convert آیا تلاش برای تبدیل عناصر این تکرار شده است. پیش فرض به True . اگر False ، تمام اعضای elements باید از نوع Tuple[Optional[str], tff.Type] .

python_container

مواد و روش ها

check_abstract

مشاهده منبع

بررسی کنید که این یک tff.AbstractType .

check_assignable_from

مشاهده منبع

اگر مقادیر source_type به این نوع داده source_type می یابد.

check_equivalent_to

مشاهده منبع

اگر مقادیر "دیگری" قابل استفاده از این نوع نباشد ، افزایش می یابد.

check_federated

مشاهده منبع

بررسی کنید که این یک tff.FederatedType .

check_function

مشاهده منبع

بررسی کنید که این یک tff.FunctionType .

check_placement

مشاهده منبع

بررسی کنید که این یک tff.PlacementType .

check_sequence

مشاهده منبع

بررسی کنید که این یک tff.SequenceType .

check_struct

مشاهده منبع

بررسی کنید که این یک tff.StructType .

check_struct_with_python

مشاهده منبع

بررسی کنید که این یک tff.StructWithPythonType .

check_tensor

مشاهده منبع

بررسی کنید که این یک tff.TensorType .

children

مشاهده منبع

ژنراتور را برمی گرداند که انواع کودک فوری دارد.

compact_representation

مشاهده منبع

بازده رشته جمع و جور از این نوع را برمی گرداند.

formatted_representation

مشاهده منبع

بازنویسی رشته فرمت شده از این نوع را برمی گرداند.

is_abstract

مشاهده منبع

tff.AbstractType گردد که آیا این نوع یک tff.AbstractType .

is_assignable_from

مشاهده منبع

مقدار مقادیر source_type می توان به این نوع ارسال کرد.

is_equivalent_to

مشاهده منبع

بازگرداند که آیا مقادیر other می توان به این نوع یا از آن استفاده کرد.

is_federated

مشاهده منبع

tff.FederatedType گردد که آیا این نوع یک tff.FederatedType است یا tff.FederatedType .

is_function

مشاهده منبع

این نوع از نوع tff.FunctionType گرداند یا نه.

is_placement

مشاهده منبع

tff.PlacementType گردد که آیا این نوع یک tff.PlacementType است یا tff.PlacementType .

is_sequence

مشاهده منبع

tff.SequenceType گرداند که آیا این نوع یک tff.SequenceType است یا tff.SequenceType .

is_struct

مشاهده منبع

tff.StructType گردد که آیا این نوع یک tff.StructType است یا tff.StructType .

is_struct_with_python

مشاهده منبع

بازگرداند که آیا این نوع یک tff.StructWithPythonType است یا tff.StructWithPythonType .

is_tensor

مشاهده منبع

tff.TensorType گردد که آیا این نوع یک tff.TensorType است یا tff.TensorType .

__eq__

مشاهده منبع

تعیین اینکه آیا دو تعریف یکسان هستند یا خیر.

توجه داشته باشید که این مفهوم برابری قوی تر از هم ارزی است. دو نوع با تعاریف معادل ممکن است یکسان نباشند ، به عنوان مثال ، در صورت ارائه الگوهای با متغیرهای نوع متفاوت متفاوت در تعاریف آنها.

استدلال
other نوع دیگر برای مقایسه با.

برمی گردد
True تعاریف نوع IFF syntatically یکسان (همانطور که در بالا تعریف شده)، و یا False در غیر این صورت.

بالا می برد
NotImplementedError اگر در کلاس مشتق اجرا نشده باشد.

__getitem__

مشاهده منبع

__iter__

مشاهده منبع

__len__

مشاهده منبع

__ne__

مشاهده منبع

بازگشت به خود! = مقدار.