หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

tff.StructType

ดูแหล่งที่มาบน GitHub

การใช้ tff.Type แสดงประเภทโครงสร้างใน TFF

รับมรดกจาก: Type

ใช้ในโน้ตบุ๊ก

ใช้ในบทเรียน

องค์ประกอบที่เริ่มต้นด้วยชื่อสามารถเข้าถึงได้ในชื่อ foo.name และอื่น ๆ โดยดัชนี foo[index]

elements ข้อมูลจำเพาะขององค์ประกอบที่ทำซ้ำได้ ข้อกำหนดแต่ละองค์ประกอบเป็นข้อมูลจำเพาะประเภท (เช่น tff.Type หรือบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงได้ผ่าน tff.to_type ) สำหรับองค์ประกอบหรือ (ชื่อข้อมูลจำเพาะ) สำหรับองค์ประกอบที่กำหนดชื่อ หรืออีกวิธีหนึ่งสามารถจัดหาอินสแตนซ์ของ collections.OrderedDict OrderDict การแมปชื่อองค์ประกอบกับประเภทของพวกเขา (หรือสิ่งที่สามารถแปลงเป็นประเภทได้)
convert พยายามแปลงองค์ประกอบของตัววนซ้ำนี้หรือไม่ ค่าเริ่มต้นเป็น True ถ้า False สมาชิกทั้งหมดของ elements ต้องเป็นประเภท Tuple[Optional[str], tff.Type]

python_container

วิธีการ

check_abstract

ดูแหล่งที่มา

ตรวจสอบว่านี่คือ tff.AbstractType

check_assignable_from

ดูแหล่งที่มา

เพิ่มขึ้นหากไม่สามารถ source_type ค่าของ source_type เป็นประเภทนี้ได้

check_equivalent_to

ดูแหล่งที่มา

เพิ่มขึ้นหากไม่สามารถส่งค่าของ "อื่น ๆ " ไปยังและจากประเภทนี้ได้

check_federated

ดูแหล่งที่มา

ตรวจสอบว่านี่คือ tff.FederatedType

check_function

ดูแหล่งที่มา

ตรวจสอบว่านี่คือ tff.FunctionType

check_placement

ดูแหล่งที่มา

ตรวจสอบว่านี่คือ tff.PlacementType

check_sequence

ดูแหล่งที่มา

ตรวจสอบว่านี่คือ tff.SequenceType

check_struct

ดูแหล่งที่มา

ตรวจสอบว่านี่คือ tff.StructType

check_struct_with_python

ดูแหล่งที่มา

ตรวจสอบว่านี่คือ tff.StructWithPythonType

check_tensor

ดูแหล่งที่มา

ตรวจสอบว่านี่คือ tff.TensorType

children

ดูแหล่งที่มา

ส่งคืนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ให้ประเภทลูกทันที

compact_representation

ดูแหล่งที่มา

ส่งกลับการแสดงสตริงแบบกระชับของชนิดนี้

formatted_representation

ดูแหล่งที่มา

ส่งกลับการแสดงสตริงที่จัดรูปแบบของประเภทนี้

is_abstract

ดูแหล่งที่มา

ส่งคืนว่าชนิดนี้เป็น tff.AbstractType หรือไม่

is_assignable_from

ดูแหล่งที่มา

ส่งกลับว่าค่าของ source_type สามารถส่งเป็นประเภทนี้ได้หรือไม่

is_equivalent_to

ดูแหล่งที่มา

ส่งกลับว่าค่าของค่า other สามารถส่งไปยังและจากประเภทนี้ได้หรือไม่

is_federated

ดูแหล่งที่มา

ส่งกลับว่าประเภทนี้เป็น tff.FederatedType หรือไม่

is_function

ดูแหล่งที่มา

ส่งกลับว่าชนิดนี้เป็น tff.FunctionType หรือไม่

is_placement

ดูแหล่งที่มา

ส่งกลับว่าชนิดนี้เป็น tff.PlacementType หรือไม่

is_sequence

ดูแหล่งที่มา

ส่งกลับว่าชนิดนี้เป็น tff.SequenceType หรือไม่

is_struct

ดูแหล่งที่มา

ส่งกลับว่าชนิดนี้เป็น tff.StructType หรือไม่

is_struct_with_python

ดูแหล่งที่มา

ส่งกลับว่าชนิดนี้เป็น tff.StructWithPythonType หรือไม่

is_tensor

ดูแหล่งที่มา

ส่งกลับว่าชนิดนี้เป็น tff.TensorType หรือไม่

__eq__

ดูแหล่งที่มา

กำหนดว่าคำจำกัดความสองประเภทเหมือนกันหรือไม่

โปรดสังเกตว่าความคิดเรื่องความเท่าเทียมนี้แข็งแกร่งกว่าความเท่าเทียมกัน สองประเภทที่มีนิยามที่เท่ากันอาจไม่เหมือนกันเช่นหากเป็นตัวแทนของเทมเพลตที่มีตัวแปรประเภทที่มีชื่อต่างกันในนิยาม

args
other อีกประเภทที่จะเปรียบเทียบกับ

ผลตอบแทน
คำจำกัดความประเภท iff True นั้นเหมือนกันทางวากยสัมพันธ์ (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) หรือ False

ยก
NotImplementedError หากไม่ได้ใช้งานในคลาสที่ได้รับ

__getitem__

ดูแหล่งที่มา

__iter__

ดูแหล่งที่มา

__len__

ดูแหล่งที่มา

__ne__

ดูแหล่งที่มา

กลับตัวเอง! = ค่า.