หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

tff.simulation.datasets.build_single_label_dataset

ดูโค้ดบน GitHub

สร้างชุดข้อมูลใหม่ที่มีอัตราผลตอบแทนเพียงตัวอย่างที่มีป้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

นี้สามารถใช้สำหรับการสร้างทางพยาธิวิทยาที่ไม่ใช่ IID (ในพื้นที่ฉลาก) ชุดข้อมูล

dataset ฐาน tf.data.Dataset ว่าตัวอย่างอัตราผลตอบแทนที่มีโครงสร้างของคีย์สตริง -> คู่ค่าเมตริกซ์
label_key str ที่สำคัญที่ถือป้ายชื่อสำหรับตัวอย่าง
desired_label ค่าฉลากเพื่อ จำกัด ชุดข้อมูลที่มีผลต่อการ

tf.data.Dataset ที่ประกอบด้วยเพียงตัวอย่างที่มีฉลากจับคู่ desired_label