Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

TensorFlow được liên kết

Nền tảng TensorFlow Federated (TFF) bao gồm hai lớp:

  • Học liên kết (FL) , các giao diện cấp cao để cắm các mô hình học máy Keras hoặc không phải Keras hiện có vào khung TFF. Bạn có thể thực hiện các tác vụ cơ bản, chẳng hạn như đào tạo hoặc đánh giá liên kết, mà không cần phải nghiên cứu chi tiết về các thuật toán học liên kết.
  • Federated Core (FC) , các giao diện cấp thấp hơn để thể hiện chính xác các thuật toán liên kết tùy chỉnh bằng cách kết hợp TensorFlow với các toán tử truyền thông phân tán trong một môi trường lập trình chức năng được đánh máy mạnh.

Bắt đầu bằng cách đọc các hướng dẫn sau đây sẽ hướng dẫn bạn qua các khái niệm và API chính của TFF bằng các ví dụ thực tế. Đảm bảo làm theo hướng dẫn cài đặt để định cấu hình môi trường của bạn để sử dụng với TFF.