این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

حالت اشکال زدایی برای گرافیک TensorFlow

گرافیک Tensorflow به شدت به تونرهای عادی L2 و همچنین توابع مثلثاتی متکی است که انتظار دارند ورودی های آنها در محدوده خاصی باشد. در حین بهینه سازی ، یک بروزرسانی می تواند باعث شود این متغیرها مقادیری را به وجود آورند که باعث بازگشت این توابع مقادیر Inf یا NaN . برای ساده تر کردن اشکال زدایی در چنین مواردی ، TensorFlow Graphics یک پرچم اشکال زدایی را فراهم می کند که اظهارات را به نمودار تزریق می کند تا دامنه های مناسب و اعتبار مقادیر برگشتی را بررسی کند. از آنجا که این می تواند محاسبات را کند کند ، پرچم اشکال زدایی به طور پیش فرض روی False تنظیم می شود.

کاربران می توانند پرچم -tfg_debug را تنظیم کنند تا کد خود را در حالت اشکال زدایی اجرا کنند. همچنین با وارد کردن این دو ماژول می توانید پرچم را به صورت برنامه ای تنظیم کنید:

 from absl import flags
from tensorflow_graphics.util import tfg_flags
 

و سپس با اضافه کردن خط زیر به کد.

 flags.FLAGS[tfg_flags.TFG_ADD_ASSERTS_TO_GRAPH].value = True