نصب TensorFlow Graphics

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

سازه های پایدار

TensorFlow گرافیک بستگی TensorFlow 1.13.1 یا بالاتر. ساخت‌های شبانه TensorFlow (tf-nightly) نیز پشتیبانی می‌شوند.

برای نصب آخرین نسخه CPU از PyPI ، اجرا موارد زیر است:

# Installing with the `--upgrade` flag ensures you'll get the latest version.
pip install --upgrade tensorflow-graphics

و برای نصب آخرین نسخه GPU، اجرا کنید:

# Installing with the `--upgrade` flag ensures you'll get the latest version.
pip install --upgrade tensorflow-graphics-gpu

برای نصب و راه اندازی به کمک اضافی، راهنمایی نصب پیش نیازها، و (اختیاری) راه اندازی محیط های مجازی، مشاهده راهنمای نصب و راه اندازی TensorFlow .

نصب از منبع - macOS/Linux

همچنین می توانید با اجرای دستورات زیر از منبع نصب کنید:

git clone https://github.com/tensorflow/graphics.git
sh build_pip_pkg.sh
pip install --upgrade dist/*.whl

نصب بسته های اختیاری - لینوکس

برای استفاده از بارگذار داده TensorFlow Graphics EXR، OpenEXR باید نصب شود. این را می توان با اجرای دستورات زیر انجام داد:

sudo apt-get install libopenexr-dev
pip install --upgrade OpenEXR