نصب گرافیک TensorFlow

سازه های پایدار

گرافیک TensorFlow به TensorFlow 1.13.1 یا بالاتر بستگی دارد. ساخت‌های شبانه TensorFlow (tf-nightly) نیز پشتیبانی می‌شوند.

برای نصب آخرین نسخه CPU از PyPI ، موارد زیر را اجرا کنید:

# Installing with the `--upgrade` flag ensures you'll get the latest version.
pip install --upgrade tensorflow-graphics

و برای نصب آخرین نسخه GPU، اجرا کنید:

# Installing with the `--upgrade` flag ensures you'll get the latest version.
pip install --upgrade tensorflow-graphics-gpu

برای راهنمایی نصب اضافی، راهنمای نصب پیش نیازها، و (به صورت اختیاری) راه اندازی محیط های مجازی، به راهنمای نصب TensorFlow مراجعه کنید.

نصب از منبع - macOS/Linux

همچنین می توانید با اجرای دستورات زیر از منبع نصب کنید:

git clone https://github.com/tensorflow/graphics.git
sh build_pip_pkg.sh
pip install --upgrade dist/*.whl

نصب بسته های اختیاری - لینوکس

برای استفاده از بارگذار داده TensorFlow Graphics EXR، OpenEXR باید نصب شود. این کار را می توان با اجرای دستورات زیر انجام داد:

sudo apt-get install libopenexr-dev
pip install --upgrade OpenEXR