این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

نصب گرافیک TensorFlow

ساخت پایدار

TensorFlow Graphics به TensorFlow 1.13.1 یا بالاتر بستگی دارد. ساختهای شبانه TensorFlow (TF-Nightly) نیز پشتیبانی می شوند.

برای نصب آخرین نسخه CPU از PyPI ، موارد زیر را اجرا کنید:

 # Installing with the `--upgrade` flag ensures you'll get the latest version.
pip install --upgrade tensorflow-graphics
 

و برای نصب آخرین نسخه GPU ، اجرا کنید:

 # Installing with the `--upgrade` flag ensures you'll get the latest version.
pip install --upgrade tensorflow-graphics-gpu
 

برای کمک به نصب اضافی ، راهنمایی در مورد نصب پیش نیازها و (اختیاری) تنظیم محیط های مجازی ، به راهنمای نصب TensorFlow مراجعه کنید.

نصب از منبع - macOS / Linux

همچنین می توانید با اجرای دستورات زیر از منبع نصب کنید:

 git clone https://github.com/tensorflow/graphics.git
sh build_pip_pkg.sh
pip install --upgrade dist/*.whl
 

نصب بسته های اختیاری - لینوکس

برای استفاده از لودر داده TensorFlow Graphics EXR ، باید OpenEXR نصب شود. این کار با اجرای دستورات زیر قابل انجام است:

 sudo apt-get install libopenexr-dev
pip install --upgrade OpenEXR