Google I/O returns May 18-20! Reserve space and build your schedule Register now

TensorFlow را برای C نصب کنید

TensorFlow یک API C فراهم می کند که می تواند برای ایجاد اتصال برای زبانهای دیگر استفاده شود . API در c_api.h تعریف شده و برای سادگی و یکنواختی به جای راحتی طراحی شده است.

بسته های شبانه Libtensorflow C

بسته های Libtensorflow به صورت شبانه ساخته می شوند و برای تمام سیستم عامل های پشتیبانی شده در GCS بارگذاری می شوند. آنها در سطل libtensorflow-nightly GCS بارگذاری می شوند و براساس سیستم عامل و تاریخ ساخت نمایه می شوند. برای اشیا shared مشترک MacOS و Linux ، ما یک اسکریپت داریم که نام فایلهای .so را به تاریخ فعلی کپی شده در فهرست با مصنوعات تغییر می دهد.

سیستم عامل های پشتیبانی شده

TensorFlow برای C در سیستم های زیر پشتیبانی می شود:

  • لینوکس ، 64 بیتی ، x86
  • macOS ، نسخه 10.12.6 (سیرا) یا بالاتر
  • ویندوز ، 64 بیتی x86

برپایی

دانلود

کتابخانه TensorFlow C آدرس اینترنتی
لینوکس
فقط پردازنده لینوکس https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-cpu-linux-x86_64-2.4.0.tar.gz
پشتیبانی از GPU لینوکس https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-gpu-linux-x86_64-2.4.0.tar.gz
سیستم عامل مک
فقط پردازنده macOS https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-cpu-darwin-x86_64-2.4.0.tar.gz
پنجره ها
فقط CPU ویندوز https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-cpu-windows-x86_64-2.4.0.zip
فقط GPU ویندوز https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-gpu-windows-x86_64-2.4.0.zip

استخراج کردن

بایگانی بارگیری شده را که حاوی پرونده های هدر است و باید در برنامه C شما و کتابخانه های مشترک برای پیوند دادن ، استخراج کنید.

در Linux و macOS ، ممکن است بخواهید به /usr/local/lib :

sudo tar -C /usr/local -xzf (downloaded file)

لینک دهنده

در Linux / macOS ، اگر کتابخانه TensorFlow C را به یک فهرست سیستم مانند /usr/local ، پیوند دهنده را با ldconfig پیکربندی کنید:

sudo ldconfig

اگر کتابخانه TensorFlow C را به یک فهرست غیر سیستمی مانند ~/mydir ، متغیرهای محیطی پیوند دهنده را پیکربندی کنید:

لینوکس

export LIBRARY_PATH=$LIBRARY_PATH:~/mydir/lib
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:~/mydir/lib

سیستم عامل مک

export LIBRARY_PATH=$LIBRARY_PATH:~/mydir/lib
export DYLD_LIBRARY_PATH=$DYLD_LIBRARY_PATH:~/mydir/lib

ساختن

برنامه مثال

با نصب کتابخانه TensorFlow C ، یک نمونه برنامه با کد منبع زیر ایجاد کنید ( hello_tf.c ):

#include <stdio.h>
#include <tensorflow/c/c_api.h>

int main() {
  printf("Hello from TensorFlow C library version %s\n", TF_Version());
  return 0;
}

گردآوری

برنامه مثال را برای ایجاد یک برنامه اجرایی کامپایل کنید ، سپس اجرا کنید:

gcc hello_tf.c -ltensorflow -o hello_tf

./hello_tf

خروجی دستور: Hello from TensorFlow C library version number

اگر برنامه ساخته نشد ، مطمئن شوید که gcc می تواند به کتابخانه TensorFlow C دسترسی پیدا کند. اگر به /usr/local استخراج شد ، صریحاً مکان کتابخانه را به کامپایلر منتقل کنید:

gcc -I/usr/local/include -L/usr/local/lib hello_tf.c -ltensorflow -o hello_tf

از منبع بسازید

TensorFlow منبع باز است. دستورالعمل های ایجاد کتابخانه C TensorFlow را از کد منبع بخوانید.