گوگل به پیشبرد تساوی نژادی برای جوامع سیاه متعهد است. ببینید چگونه.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

نصب TensorFlow برای C

TensorFlow یک API C است که می تواند مورد استفاده برای ایجاد فراهم می کند اتصالات برای زبان های دیگر . از API در تعریف c_api.h و برای سادگی و یکنواختی جای راحتی طراحی شده است.

بسته های شبانه Libtensorflow C

بسته های Libtensorflow می شبانه ساخته شده و برای همه سیستم عامل های پشتیبانی شده به GCS ارسال می شود. آنها به آپلود سطل GCS libtensorflow-شبانه و توسط سیستم عامل و تاریخ ساخته شده است نمایه میشود. برای MacOS و لینوکس به اشتراک گذاشته، ما یک اسکریپت که تغییر نام فایل های انیمیشن ها دسته بندی نسخه به تاریخ فعلی کپی به پوشه با شی ء.

سیستم عامل های پشتیبانی

TensorFlow برای C بر سیستم های زیر پشتیبانی می کند:

  • لینوکس، 64 بیتی، معماری x86
  • از MacOS، نسخه 10.12.6 (سیرا) و یا بالاتر
  • ویندوز 64 بیتی x86 را

برپایی

دانلود

کتابخانه TensorFlow C URL
لینوکس
CPU لینوکس تنها https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-cpu-linux-x86_64-2.3.0.tar.gz
پشتیبانی از لینوکس GPU https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-gpu-linux-x86_64-2.3.0.tar.gz
سیستم عامل مک
از MacOS CPU تنها https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-cpu-darwin-x86_64-2.3.0.tar.gz
پنجره ها
ویندوز CPU تنها https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-cpu-windows-x86_64-2.3.0.zip
ویندوز GPU تنها https://storage.googleapis.com/tensorflow/libtensorflow/libtensorflow-gpu-windows-x86_64-2.3.0.zip

استخراج کردن

استخراج آرشیو های دانلود شده، که شامل فایل های هدر را برای گنجاندن در برنامه C خود را و کتابخانه های اشتراکی به لینک مقابل.

در لینوکس و MacOS، شما ممکن است بخواهید برای استخراج به /usr/local/lib :

sudo tar -C /usr/local -xzf (downloaded file)

لینکر

در لینوکس / MacOS، اگر شما استخراج کتابخانه TensorFlow C به یک دایرکتوری سیستم، مانند /usr/local ، پیکربندی لینکر با ldconfig :

sudo ldconfig

اگر شما به کتابخانه TensorFlow C استخراج به یک دایرکتوری های غیر سیستم، مانند ~/mydir ، سپس پیکربندی متغیرهای محیطی لینکر:

لینوکس

export LIBRARY_PATH=$LIBRARY_PATH:~/mydir/lib
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:~/mydir/lib

سیستم عامل مک

export LIBRARY_PATH=$LIBRARY_PATH:~/mydir/lib
export DYLD_LIBRARY_PATH=$DYLD_LIBRARY_PATH:~/mydir/lib

ساختن

برنامه به عنوان مثال

با کتابخانه TensorFlow C نصب شده، ایجاد یک برنامه به عنوان مثال با کد منبع زیر ( hello_tf.c ):

 #include <stdio.h>
#include <tensorflow/c/c_api.h>

int main() {
  printf("Hello from TensorFlow C library version %s\n", TF_Version());
  return 0;
}
 

گردآوری

کامپایل برنامه مثال برای ایجاد یک فایل اجرایی، پس از آن اجرا:

gcc hello_tf.c -ltensorflow -o hello_tf

./hello_tf

خروجی دستور: Hello from TensorFlow C library version number

اگر برنامه ایجاد نمی کند، مطمئن شوید که gcc می توانید کتابخانه TensorFlow C دسترسی داشته باشید. اگر استخراج شده را به /usr/local ، به صراحت محل کتابخانه به کامپایلر عبور:

gcc -I/usr/local/include -L/usr/local/lib hello_tf.c -ltensorflow -o hello_tf

ساخت از منبع

TensorFlow منبع باز است. خوانده شده دستورالعمل برای ساخت کتابخانه C TensorFlow از کد منبع.