דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

טען מדדים משרת Prometheus

צפה ב TensorFlow.org הפעל ב- Google Colab צפה במקור ב- GitHub הורד מחברת

סקירה כללית

הדרכה זו טוענת מדדי CoreDNS משרת Prometheus ל tf.data.Dataset , ומשתמשת לאחר מכן ב- tf.keras לצורך אימונים והסקה.

CoreDNS הוא שרת DNS עם דגש על גילוי שירות, והוא פרוס באופן נרחב כחלק מאשכול Kubernetes . מסיבה זו לעיתים קרובות הוא עוקב מקרוב על ידי פעולות devops.

הדרכה זו היא דוגמא שיכולה לשמש שואבים המחפשים אוטומציה בפעולותיהם באמצעות למידת מכונה.

התקנה ושימוש

התקן את חבילת tensorflow-io הנדרשת והפעל מחדש את זמן הריצה

 import os
 
 try:
 %tensorflow_version 2.x
except Exception:
 pass
 
TensorFlow 2.x selected.

pip install tensorflow-io
Requirement already satisfied: tensorflow-io in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (0.12.0)
Requirement already satisfied: tensorflow<2.2.0,>=2.1.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow-io) (2.1.0)
Requirement already satisfied: opt-einsum>=2.3.2 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (3.2.0)
Requirement already satisfied: google-pasta>=0.1.6 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.1.8)
Requirement already satisfied: tensorflow-estimator<2.2.0,>=2.1.0rc0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (2.1.0)
Requirement already satisfied: tensorboard<2.2.0,>=2.1.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (2.1.0)
Requirement already satisfied: wheel>=0.26; python_version >= "3" in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.34.2)
Requirement already satisfied: grpcio>=1.8.6 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.27.2)
Requirement already satisfied: astor>=0.6.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.8.1)
Requirement already satisfied: absl-py>=0.7.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.9.0)
Requirement already satisfied: termcolor>=1.1.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.1.0)
Requirement already satisfied: numpy<2.0,>=1.16.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.18.1)
Requirement already satisfied: keras-applications>=1.0.8 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.0.8)
Requirement already satisfied: protobuf>=3.8.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (3.11.3)
Requirement already satisfied: keras-preprocessing>=1.1.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.1.0)
Requirement already satisfied: wrapt>=1.11.1 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.12.0)
Requirement already satisfied: gast==0.2.2 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.2.2)
Requirement already satisfied: scipy==1.4.1; python_version >= "3" in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.4.1)
Requirement already satisfied: six>=1.12.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.14.0)
Requirement already satisfied: markdown>=2.6.8 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (3.2.1)
Requirement already satisfied: setuptools>=41.0.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (45.2.0)
Requirement already satisfied: werkzeug>=0.11.15 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.0.0)
Requirement already satisfied: google-auth-oauthlib<0.5,>=0.4.1 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.4.1)
Requirement already satisfied: google-auth<2,>=1.6.3 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.11.2)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.21.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (2.23.0)
Requirement already satisfied: h5py in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from keras-applications>=1.0.8->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (2.10.0)
Requirement already satisfied: requests-oauthlib>=0.7.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from google-auth-oauthlib<0.5,>=0.4.1->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.3.0)
Requirement already satisfied: pyasn1-modules>=0.2.1 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from google-auth<2,>=1.6.3->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.2.8)
Requirement already satisfied: cachetools<5.0,>=2.0.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from google-auth<2,>=1.6.3->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (4.0.0)
Requirement already satisfied: rsa<4.1,>=3.1.4 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from google-auth<2,>=1.6.3->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (4.0)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from requests<3,>=2.21.0->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (2019.11.28)
Requirement already satisfied: idna<3,>=2.5 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from requests<3,>=2.21.0->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (2.9)
Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from requests<3,>=2.21.0->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.25.8)
Requirement already satisfied: chardet<4,>=3.0.2 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from requests<3,>=2.21.0->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (3.0.4)
Requirement already satisfied: oauthlib>=3.0.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from requests-oauthlib>=0.7.0->google-auth-oauthlib<0.5,>=0.4.1->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (3.1.0)
Requirement already satisfied: pyasn1<0.5.0,>=0.4.6 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from pyasn1-modules>=0.2.1->google-auth<2,>=1.6.3->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.4.8)

 from datetime import datetime

import tensorflow as tf
import tensorflow_io as tfio
 

התקן והתקין CoreDNS ו- Prometheus

למטרות הדגמה, שרת CoreDNS באופן מקומי עם פורט 9053 פתוח לקבלת שאילתות DNS ויציאה 9153 (מבולבל) פתוחה לחשיפת ערכים לגריטות. להלן תצורת Corefile בסיסית עבור CoreDNS וזמינה להורדה :

 .:9053 {
 prometheus
 whoami
}
 

עוד פרטים על ההתקנה ניתן למצוא באתר של CoreDNS תיעוד .

 !curl -s -OL https://github.com/coredns/coredns/releases/download/v1.6.7/coredns_1.6.7_linux_amd64.tgz
!tar -xzf coredns_1.6.7_linux_amd64.tgz

!curl -s -OL https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/io/master/docs/tutorials/prometheus/Corefile

!cat Corefile
 
.:9053 {
 prometheus
 whoami
}

 # Run `./coredns` as a background process.
# IPython doesn't recognize `&` in inline bash cells.
get_ipython().system_raw('./coredns &')
 

השלב הבא הוא הגדרת שרת Prometheus ולהשתמש ב- Prometheus כדי לגרד מדדי CoreDNS שנחשפים ביציאה 9153 מלמעלה. קובץ prometheus.yml לתצורה זמין גם להורדה :

 !curl -s -OL https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.15.2/prometheus-2.15.2.linux-amd64.tar.gz
!tar -xzf prometheus-2.15.2.linux-amd64.tar.gz --strip-components=1

!curl -s -OL https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/io/master/docs/tutorials/prometheus/prometheus.yml

!cat prometheus.yml
 
global:
 scrape_interval:   1s
 evaluation_interval: 1s
alerting:
 alertmanagers:

 - static_configs:
  - targets:
rule_files:
scrape_configs:
- job_name: 'prometheus'
 static_configs:
 - targets: ['localhost:9090']
- job_name: "coredns"
 static_configs:
 - targets: ['localhost:9153']

 # Run `./prometheus` as a background process.
# IPython doesn't recognize `&` in inline bash cells.
get_ipython().system_raw('./prometheus &')
 

על מנת להציג פעילות כלשהי, ניתן להשתמש בפקודת dig כדי ליצור מספר שאילתות DNS מול שרת CoreDNS שהוגדר:

sudo apt-get install -y -qq dnsutils
dig @127.0.0.1 -p 9053 demo1.example.org

; <<>> DiG 9.11.3-1ubuntu1.11-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 -p 9053 demo1.example.org
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53868
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: 855234f1adcb7a28 (echoed)
;; QUESTION SECTION:
;demo1.example.org.   IN A

;; ADDITIONAL SECTION:
demo1.example.org. 0  IN A  127.0.0.1
_udp.demo1.example.org. 0  IN SRV 0 0 45361 .

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#9053(127.0.0.1)
;; WHEN: Tue Mar 03 22:35:20 UTC 2020
;; MSG SIZE rcvd: 132


dig @127.0.0.1 -p 9053 demo2.example.org

; <<>> DiG 9.11.3-1ubuntu1.11-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 -p 9053 demo2.example.org
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53163
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: f18b2ba23e13446d (echoed)
;; QUESTION SECTION:
;demo2.example.org.   IN A

;; ADDITIONAL SECTION:
demo2.example.org. 0  IN A  127.0.0.1
_udp.demo2.example.org. 0  IN SRV 0 0 42194 .

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#9053(127.0.0.1)
;; WHEN: Tue Mar 03 22:35:21 UTC 2020
;; MSG SIZE rcvd: 132


עכשיו שרת CoreDNS שהערכים שלו נגרדים על ידי שרת Prometheus ומוכנים לצריכה על ידי TensorFlow.

צור מערך נתונים עבור מדדי CoreDNS והשתמש בו ב- TensorFlow

צור מערך נתונים עבור מדדי CoreDNS הזמין משרת PostgreSQL, ניתן לעשות זאת באמצעות tfio.experimental.IODataset.from_prometheus . במינימום נדרשים שני טיעונים. query מועברת לשרת Prometheus לבחירת הערכים length הוא התקופה שברצונך לטעון לתוך מערך הנתונים.

אתה יכול להתחיל עם "coredns_dns_request_count_total" ו- "5" (שניות) כדי ליצור את מערך הנתונים שלמטה. מכיוון "coredns_dns_request_count_total" ההדרכה נשלחו שתי שאילתות DNS, צפוי שהערכים עבור "coredns_dns_request_count_total" יהיו "2.0" בסוף סדרת הזמן:

 dataset = tfio.experimental.IODataset.from_prometheus(
   "coredns_dns_request_count_total", 5, endpoint="http://localhost:9090")


print("Dataset Spec:\n{}\n".format(dataset.element_spec))

print("CoreDNS Time Series:")
for (time, value) in dataset:
 # time is milli second, convert to data time:
 time = datetime.fromtimestamp(time // 1000)
 print("{}: {}".format(time, value['coredns']['localhost:9153']['coredns_dns_request_count_total']))
 
Dataset Spec:
(TensorSpec(shape=(), dtype=tf.int64, name=None), {'coredns': {'localhost:9153': {'coredns_dns_request_count_total': TensorSpec(shape=(), dtype=tf.float64, name=None)} } })

CoreDNS Time Series:
2020-03-03 22:35:17: 2.0
2020-03-03 22:35:18: 2.0
2020-03-03 22:35:19: 2.0
2020-03-03 22:35:20: 2.0
2020-03-03 22:35:21: 2.0

בהמשך לבדוק את המפרט של מערך הנתונים:

 (
 TensorSpec(shape=(), dtype=tf.int64, name=None),
 {
  'coredns': {
   'localhost:9153': {
    'coredns_dns_request_count_total': TensorSpec(shape=(), dtype=tf.float64, name=None)
   }
  }
 }
)

 

ברור כי מערך הנתונים מורכב ממשמש (time, values) שבו שדה values הוא דיקט פיתון המורחב ל:

 "job_name": {
 "instance_name": {
  "metric_name": value,
 },
}
 

בדוגמה לעיל, 'coredns' הוא שם העבודה, 'localhost:9153' הוא שם המופע, ו- 'coredns_dns_request_count_total' הוא שם הערך. שים לב כי בהתאם לשאילתת Prometheus שבה נעשה שימוש, יתכן שניתן להחזיר עבודות / מופעים / ערכים מרובים. זו גם הסיבה שבגללה נעשה שימוש במכתבי פיתון במבנה הנתונים.

קח "go_memstats_gc_sys_bytes" נוספת לשאילתה "go_memstats_gc_sys_bytes" . מכיוון שגם CoreDNS וגם פרומתאוס כתובים בגולאנג, ערכי "go_memstats_gc_sys_bytes" זמינים עבור "coredns" וגם של "prometheus" :

 dataset = tfio.experimental.IODataset.from_prometheus(
  "go_memstats_gc_sys_bytes", 5, endpoint="http://localhost:9090")

print("Time Series CoreDNS/Prometheus Comparision:")
for (time, value) in dataset:
 # time is milli second, convert to data time:
 time = datetime.fromtimestamp(time // 1000)
 print("{}: {}/{}".format(
   time,
   value['coredns']['localhost:9153']['go_memstats_gc_sys_bytes'],
   value['prometheus']['localhost:9090']['go_memstats_gc_sys_bytes']))
 
Time Series CoreDNS/Prometheus Comparision:
2020-03-03 22:35:17: 2385920.0/2775040.0
2020-03-03 22:35:18: 2385920.0/2775040.0
2020-03-03 22:35:19: 2385920.0/2775040.0
2020-03-03 22:35:20: 2385920.0/2775040.0
2020-03-03 22:35:21: 2385920.0/2775040.0

Dataset הנתונים שנוצר מוכן tf.keras ישירות אל tf.keras למטרות אימון או מסקנה כעת.

השתמש בערכת נתונים לאימוני מודלים

בעזרת ערכי נתונים שנוצרו בערכים, ניתן להעביר ישירות את מערך tf.keras ל- tf.keras לצורך אימון או הסקה למודל.

למטרות הדגמה, הדרכה זו תשתמש במודל LSTM פשוט מאוד עם תכונה אחת ושני שלבים כקלט:

 n_steps, n_features = 2, 1
simple_lstm_model = tf.keras.models.Sequential([
  tf.keras.layers.LSTM(8, input_shape=(n_steps, n_features)),
  tf.keras.layers.Dense(1)
])

simple_lstm_model.compile(optimizer='adam', loss='mae')

 

מערך הנתונים שישמש הוא הערך של 'go_memstats_sys_bytes' עבור CoreDNS עם 10 דוגמאות. עם זאת, מכיוון window=n_steps חלון הזזה של window=n_steps ו- shift=1 נוצרים, יש צורך בדגימות נוספות (לכל שני אלמנטים מחושבים, הראשון נלקח כ- x והשני נלקח כ- y לאימונים). סך הכל 10 + n_steps - 1 + 1 = 12 שניות.

ערך הנתונים מוגדר גם ל- [0, 1] .

 n_samples = 10

dataset = tfio.experimental.IODataset.from_prometheus(
  "go_memstats_sys_bytes", n_samples + n_steps - 1 + 1, endpoint="http://localhost:9090")

# take go_memstats_gc_sys_bytes from coredns job 
dataset = dataset.map(lambda _, v: v['coredns']['localhost:9153']['go_memstats_sys_bytes'])

# find the max value and scale the value to [0, 1]
v_max = dataset.reduce(tf.constant(0.0, tf.float64), tf.math.maximum)
dataset = dataset.map(lambda v: (v / v_max))

# expand the dimension by 1 to fit n_features=1
dataset = dataset.map(lambda v: tf.expand_dims(v, -1))

# take a sliding window
dataset = dataset.window(n_steps, shift=1, drop_remainder=True)
dataset = dataset.flat_map(lambda d: d.batch(n_steps))


# the first value is x and the next value is y, only take 10 samples
x = dataset.take(n_samples)
y = dataset.skip(1).take(n_samples)

dataset = tf.data.Dataset.zip((x, y))

# pass the final dataset to model.fit for training
simple_lstm_model.fit(dataset.batch(1).repeat(10), epochs=5, steps_per_epoch=10)
 
Train for 10 steps
Epoch 1/5
10/10 [==============================] - 2s 150ms/step - loss: 0.8484
Epoch 2/5
10/10 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.7808
Epoch 3/5
10/10 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.7102
Epoch 4/5
10/10 [==============================] - 0s 11ms/step - loss: 0.6359
Epoch 5/5
10/10 [==============================] - 0s 11ms/step - loss: 0.5572

<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7f1758f3da90>

המודל המיומן לעיל אינו שימושי במיוחד במציאות, מכיוון ששרת CoreDNS שהותקן בהדרכה זו אינו מכיל עומס עבודה. עם זאת, מדובר בצינור עבודה שניתן להשתמש בו כדי לטעון מדדים משרתי ייצור אמיתיים. לאחר מכן ניתן היה לשפר את המודל כדי לפתור את הבעיה האמיתית של אוטומציה של devops.