Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Cài đặt mạng kéo căng

Có một số cách để thiết lập môi trường của bạn để sử dụng TensorFlow Lattice (TFL).

  • Cách dễ nhất để tìm hiểu và sử dụng TFL không cần cài đặt: chạy bất kỳ hướng dẫn nào (ví dụ: hướng dẫn ước tính đóng hộp ).
  • Để sử dụng TFL trên máy cục bộ, hãy cài đặt gói pip tensorflow-lattice .
  • Nếu bạn có một cấu hình máy duy nhất, bạn có thể xây dựng gói từ nguồn.

Cài đặt mạng kéo căng bằng cách sử dụng pip

Cài đặt bằng pip.

 pip install --upgrade tensorflow-lattice
 

Xây dựng từ nguồn

Nhân bản repo github:

 git clone https://github.com/tensorflow/lattice.git
 

Xây dựng gói pip từ nguồn:

 python setup.py sdist bdist_wheel --universal --release
 

Cài đặt gói:

 pip install --user --upgrade /path/to/pkg.whl