امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مدلهای یادگیری ماشین را بهینه کنید

import tensorflow as tf
import tensorflow_model_optimization as tfmot

model = tf.keras.Sequential([...])

pruning_schedule = tfmot.sparsity.keras.PolynomialDecay(
           initial_sparsity=0.0, final_sparsity=0.5,
           begin_step=2000, end_step=4000)

model_for_pruning = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(
  model, pruning_schedule=pruning_schedule)
...

model_for_pruning.fit(...)
مجموعه ابزار بهینه سازی TensorFlow Model مجموعه ای از ابزارهای بهینه سازی مدل های ML برای استقرار و اجرای آن است. در میان بسیاری از کاربردها ، ابزار ابزار از تکنیک های استفاده شده برای:
 • هزینه تأخیر و استنتاج را برای دستگاههای ابری و لبه کاهش دهید (به عنوان مثال موبایل ، IoT).
 • با محدودیت در پردازش ، حافظه ، مصرف برق ، استفاده از شبکه و فضای ذخیره سازی مدل ، مدل ها را به لبه های دستگاه مستقر کنید.
 • اجرای سخت افزارهای موجود یا شتاب دهنده های ویژه ویژه جدید را فعال کنید و بهینه سازی کنید.

بسته به وظیفه خود ، مدل و ابزار بهینه سازی را انتخاب کنید: