توصیه کنندگان TensorFlow: شروع سریع

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

در این آموزش، ما یک مدل فاکتور ماتریس ساده با استفاده از ساخت مجموعه داده MovieLens 100K با TFRS. ما می توانیم از این مدل برای توصیه فیلم به یک کاربر خاص استفاده کنیم.

واردات TFRS

ابتدا TFRS را نصب و وارد کنید:

pip install -q tensorflow-recommenders
pip install -q --upgrade tensorflow-datasets
from typing import Dict, Text

import numpy as np
import tensorflow as tf

import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow_recommenders as tfrs

داده ها را بخوانید

# Ratings data.
ratings = tfds.load('movielens/100k-ratings', split="train")
# Features of all the available movies.
movies = tfds.load('movielens/100k-movies', split="train")

# Select the basic features.
ratings = ratings.map(lambda x: {
  "movie_title": x["movie_title"],
  "user_id": x["user_id"]
})
movies = movies.map(lambda x: x["movie_title"])
2021-10-02 12:07:32.719766: E tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_driver.cc:271] failed call to cuInit: CUDA_ERROR_NO_DEVICE: no CUDA-capable device is detected

ایجاد واژگان برای تبدیل شناسه های کاربر و عناوین فیلم به شاخص های عدد صحیح برای جاسازی لایه ها:

user_ids_vocabulary = tf.keras.layers.StringLookup(mask_token=None)
user_ids_vocabulary.adapt(ratings.map(lambda x: x["user_id"]))

movie_titles_vocabulary = tf.keras.layers.StringLookup(mask_token=None)
movie_titles_vocabulary.adapt(movies)

یک مدل تعریف کنید

ما می توانیم یک مدل TFRS توسط وارث از تعریف tfrs.Model و اجرای compute_loss روش:

class MovieLensModel(tfrs.Model):
 # We derive from a custom base class to help reduce boilerplate. Under the hood,
 # these are still plain Keras Models.

 def __init__(
   self,
   user_model: tf.keras.Model,
   movie_model: tf.keras.Model,
   task: tfrs.tasks.Retrieval):
  super().__init__()

  # Set up user and movie representations.
  self.user_model = user_model
  self.movie_model = movie_model

  # Set up a retrieval task.
  self.task = task

 def compute_loss(self, features: Dict[Text, tf.Tensor], training=False) -> tf.Tensor:
  # Define how the loss is computed.

  user_embeddings = self.user_model(features["user_id"])
  movie_embeddings = self.movie_model(features["movie_title"])

  return self.task(user_embeddings, movie_embeddings)

دو مدل و وظیفه بازیابی را تعریف کنید.

# Define user and movie models.
user_model = tf.keras.Sequential([
  user_ids_vocabulary,
  tf.keras.layers.Embedding(user_ids_vocabulary.vocab_size(), 64)
])
movie_model = tf.keras.Sequential([
  movie_titles_vocabulary,
  tf.keras.layers.Embedding(movie_titles_vocabulary.vocab_size(), 64)
])

# Define your objectives.
task = tfrs.tasks.Retrieval(metrics=tfrs.metrics.FactorizedTopK(
  movies.batch(128).map(movie_model)
 )
)
WARNING:tensorflow:vocab_size is deprecated, please use vocabulary_size.
WARNING:tensorflow:vocab_size is deprecated, please use vocabulary_size.
WARNING:tensorflow:vocab_size is deprecated, please use vocabulary_size.
WARNING:tensorflow:vocab_size is deprecated, please use vocabulary_size.

مناسب و ارزیابی کنید.

مدل را ایجاد کنید، آن را آموزش دهید، و پیش بینی ایجاد کنید:

# Create a retrieval model.
model = MovieLensModel(user_model, movie_model, task)
model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adagrad(0.5))

# Train for 3 epochs.
model.fit(ratings.batch(4096), epochs=3)

# Use brute-force search to set up retrieval using the trained representations.
index = tfrs.layers.factorized_top_k.BruteForce(model.user_model)
index.index_from_dataset(
  movies.batch(100).map(lambda title: (title, model.movie_model(title))))

# Get some recommendations.
_, titles = index(np.array(["42"]))
print(f"Top 3 recommendations for user 42: {titles[0, :3]}")
Epoch 1/3
25/25 [==============================] - 6s 194ms/step - factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy: 3.0000e-05 - factorized_top_k/top_5_categorical_accuracy: 0.0016 - factorized_top_k/top_10_categorical_accuracy: 0.0052 - factorized_top_k/top_50_categorical_accuracy: 0.0442 - factorized_top_k/top_100_categorical_accuracy: 0.1010 - loss: 33092.9163 - regularization_loss: 0.0000e+00 - total_loss: 33092.9163
Epoch 2/3
25/25 [==============================] - 5s 194ms/step - factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy: 1.7000e-04 - factorized_top_k/top_5_categorical_accuracy: 0.0052 - factorized_top_k/top_10_categorical_accuracy: 0.0148 - factorized_top_k/top_50_categorical_accuracy: 0.1054 - factorized_top_k/top_100_categorical_accuracy: 0.2114 - loss: 31008.8447 - regularization_loss: 0.0000e+00 - total_loss: 31008.8447
Epoch 3/3
25/25 [==============================] - 5s 193ms/step - factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy: 3.4000e-04 - factorized_top_k/top_5_categorical_accuracy: 0.0086 - factorized_top_k/top_10_categorical_accuracy: 0.0222 - factorized_top_k/top_50_categorical_accuracy: 0.1438 - factorized_top_k/top_100_categorical_accuracy: 0.2694 - loss: 30417.8776 - regularization_loss: 0.0000e+00 - total_loss: 30417.8776
Top 3 recommendations for user 42: [b'Rent-a-Kid (1995)' b'Just Cause (1995)'
 b'Land Before Time III: The Time of the Great Giving (1995) (V)']