تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

توصیه کنندگان TensorFlow: شروع سریع

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

در این آموزش ، ما با استفاده از مجموعه داده MovieLens 100K با TFRS ، یک مدل فاکتوراسیون ماتریس ساده می سازیم . ما می توانیم از این مدل برای پیشنهاد فیلم به کاربر مشخص استفاده کنیم.

واردات TFRS

ابتدا TFRS را نصب و وارد کنید:

pip install -q tensorflow-recommenders
pip install -q --upgrade tensorflow-datasets
from typing import Dict, Text

import numpy as np
import tensorflow as tf

import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow_recommenders as tfrs

داده ها را بخوانید

# Ratings data.
ratings = tfds.load('movielens/100k-ratings', split="train")
# Features of all the available movies.
movies = tfds.load('movielens/100k-movies', split="train")

# Select the basic features.
ratings = ratings.map(lambda x: {
  "movie_title": x["movie_title"],
  "user_id": x["user_id"]
})
movies = movies.map(lambda x: x["movie_title"])
Downloading and preparing dataset movielens/100k-ratings/0.1.0 (download: 4.70 MiB, generated: 32.41 MiB, total: 37.10 MiB) to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/movielens/100k-ratings/0.1.0...
Shuffling and writing examples to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/movielens/100k-ratings/0.1.0.incompleteJZH124/movielens-train.tfrecord
Dataset movielens downloaded and prepared to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/movielens/100k-ratings/0.1.0. Subsequent calls will reuse this data.
Downloading and preparing dataset movielens/100k-movies/0.1.0 (download: 4.70 MiB, generated: 150.35 KiB, total: 4.84 MiB) to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/movielens/100k-movies/0.1.0...
Shuffling and writing examples to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/movielens/100k-movies/0.1.0.incomplete84LJOP/movielens-train.tfrecord
Dataset movielens downloaded and prepared to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/movielens/100k-movies/0.1.0. Subsequent calls will reuse this data.

برای تبدیل شناسه های کاربر و عناوین فیلم به شاخص های صحیح برای تعبیه لایه ها ، واژگان ایجاد کنید:

user_ids_vocabulary = tf.keras.layers.experimental.preprocessing.StringLookup(mask_token=None)
user_ids_vocabulary.adapt(ratings.map(lambda x: x["user_id"]))

movie_titles_vocabulary = tf.keras.layers.experimental.preprocessing.StringLookup(mask_token=None)
movie_titles_vocabulary.adapt(movies)

یک مدل تعریف کنید

ما می توانیم با ارث بردن از tfrs.Model یک مدل tfrs.Model تعریف کنیم. مدل و پیاده سازی روش compute_loss :

class MovieLensModel(tfrs.Model):
 # We derive from a custom base class to help reduce boilerplate. Under the hood,
 # these are still plain Keras Models.

 def __init__(
   self,
   user_model: tf.keras.Model,
   movie_model: tf.keras.Model,
   task: tfrs.tasks.Retrieval):
  super().__init__()

  # Set up user and movie representations.
  self.user_model = user_model
  self.movie_model = movie_model

  # Set up a retrieval task.
  self.task = task

 def compute_loss(self, features: Dict[Text, tf.Tensor], training=False) -> tf.Tensor:
  # Define how the loss is computed.

  user_embeddings = self.user_model(features["user_id"])
  movie_embeddings = self.movie_model(features["movie_title"])

  return self.task(user_embeddings, movie_embeddings)

دو مدل و وظیفه بازیابی را تعریف کنید.

# Define user and movie models.
user_model = tf.keras.Sequential([
  user_ids_vocabulary,
  tf.keras.layers.Embedding(user_ids_vocabulary.vocab_size(), 64)
])
movie_model = tf.keras.Sequential([
  movie_titles_vocabulary,
  tf.keras.layers.Embedding(movie_titles_vocabulary.vocab_size(), 64)
])

# Define your objectives.
task = tfrs.tasks.Retrieval(metrics=tfrs.metrics.FactorizedTopK(
  movies.batch(128).map(movie_model)
 )
)

متناسب و ارزیابی کنید.

مدل را ایجاد کنید ، آموزش دهید و پیش بینی کنید:

# Create a retrieval model.
model = MovieLensModel(user_model, movie_model, task)
model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adagrad(0.5))

# Train for 3 epochs.
model.fit(ratings.batch(4096), epochs=3)

# Use brute-force search to set up retrieval using the trained representations.
index = tfrs.layers.factorized_top_k.BruteForce(model.user_model)
index.index(movies.batch(100).map(model.movie_model), movies)

# Get some recommendations.
_, titles = index(np.array(["42"]))
print(f"Top 3 recommendations for user 42: {titles[0, :3]}")
Epoch 1/3
WARNING:tensorflow:The dtype of the source tensor must be floating (e.g. tf.float32) when calling GradientTape.gradient, got tf.int32
WARNING:tensorflow:The dtype of the source tensor must be floating (e.g. tf.float32) when calling GradientTape.gradient, got tf.int32
WARNING:tensorflow:Gradients do not exist for variables ['counter:0'] when minimizing the loss.
WARNING:tensorflow:Gradients do not exist for variables ['counter:0'] when minimizing the loss.
WARNING:tensorflow:The dtype of the source tensor must be floating (e.g. tf.float32) when calling GradientTape.gradient, got tf.int32
WARNING:tensorflow:The dtype of the source tensor must be floating (e.g. tf.float32) when calling GradientTape.gradient, got tf.int32
WARNING:tensorflow:Gradients do not exist for variables ['counter:0'] when minimizing the loss.
WARNING:tensorflow:Gradients do not exist for variables ['counter:0'] when minimizing the loss.
25/25 [==============================] - 3s 132ms/step - factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy: 1.5000e-04 - factorized_top_k/top_5_categorical_accuracy: 0.0019 - factorized_top_k/top_10_categorical_accuracy: 0.0048 - factorized_top_k/top_50_categorical_accuracy: 0.0437 - factorized_top_k/top_100_categorical_accuracy: 0.0998 - loss: 33094.5799 - regularization_loss: 0.0000e+00 - total_loss: 33094.5799
Epoch 2/3
25/25 [==============================] - 3s 132ms/step - factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy: 1.2000e-04 - factorized_top_k/top_5_categorical_accuracy: 0.0046 - factorized_top_k/top_10_categorical_accuracy: 0.0137 - factorized_top_k/top_50_categorical_accuracy: 0.1042 - factorized_top_k/top_100_categorical_accuracy: 0.2091 - loss: 31018.7829 - regularization_loss: 0.0000e+00 - total_loss: 31018.7829
Epoch 3/3
25/25 [==============================] - 3s 132ms/step - factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy: 3.3000e-04 - factorized_top_k/top_5_categorical_accuracy: 0.0076 - factorized_top_k/top_10_categorical_accuracy: 0.0214 - factorized_top_k/top_50_categorical_accuracy: 0.1444 - factorized_top_k/top_100_categorical_accuracy: 0.2684 - loss: 30424.2985 - regularization_loss: 0.0000e+00 - total_loss: 30424.2985
Top 3 recommendations for user 42: [b'Rent-a-Kid (1995)' b'Just Cause (1995)'
 b'Land Before Time III: The Time of the Great Giving (1995) (V)']