Học có cấu trúc thần kinh dựa trên đồ thị trong TFX

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hướng dẫn này mô tả đồ thị theo quy tắc từ học thần kinh có cấu trúc khung và chứng minh một end-to-end công việc để phân loại tình cảm trong một đường ống TFX.

Tổng quat

Phân loại máy tính xách tay Bộ phim này đánh giá là tích cực hay tiêu cực bằng cách sử dụng văn bản của tổng quan. Đây là một ví dụ về phân loại nhị phân, một loại quan trọng và được áp dụng rộng rãi các vấn đề máy học.

Chúng tôi sẽ chứng minh việc sử dụng chính quy đồ thị trong sổ tay này bằng cách xây dựng một đồ thị từ đầu vào đã cho. Công thức chung để xây dựng một mô hình được điều chỉnh bằng biểu đồ bằng cách sử dụng khung Học tập có cấu trúc thần kinh (NSL) khi đầu vào không chứa một biểu đồ rõ ràng như sau:

 1. Tạo nhúng cho từng mẫu văn bản trong đầu vào. Điều này có thể được thực hiện bằng mô hình pre-đào tạo như word2vec , xoay , Bert , vv
 2. Xây dựng biểu đồ dựa trên những lần nhúng này bằng cách sử dụng số liệu tương tự như khoảng cách 'L2', khoảng cách 'cosin', v.v. Các nút trong biểu đồ tương ứng với các mẫu và các cạnh trong biểu đồ tương ứng với độ giống nhau giữa các cặp mẫu.
 3. Tạo dữ liệu đào tạo từ biểu đồ tổng hợp ở trên và các tính năng mẫu. Dữ liệu đào tạo kết quả sẽ chứa các tính năng lân cận ngoài các tính năng nút ban đầu.
 4. Tạo mạng nơ-ron làm mô hình cơ sở bằng Công cụ ước tính.
 5. Quấn mô hình cơ bản với các add_graph_regularization chức năng bao bọc, được cung cấp bởi khuôn khổ NSL, để tạo ra một biểu đồ mô hình cụ Ước tính mới. Mô hình mới này sẽ bao gồm sự mất chính quy đồ thị như là thuật ngữ chính quy hóa trong mục tiêu đào tạo của nó.
 6. Đào tạo và đánh giá mô hình Công cụ ước lượng đồ thị.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi tích hợp quy trình công việc ở trên trong một đường dẫn TFX bằng cách sử dụng một số thành phần TFX tùy chỉnh cũng như thành phần huấn luyện viên được điều chỉnh bằng biểu đồ tùy chỉnh.

Dưới đây là giản đồ cho đường ống TFX của chúng tôi. Các hộp màu cam đại diện cho các thành phần TFX bán sẵn và hộp màu hồng đại diện cho các thành phần TFX tùy chỉnh.

Đường ống TFX

Nâng cấp Pip

Để tránh nâng cấp Pip trong hệ thống khi chạy cục bộ, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng chúng tôi đang chạy trong Colab. Hệ thống cục bộ tất nhiên có thể được nâng cấp riêng.

try:
 import colab
 !pip install --upgrade pip
except:
 pass

Cài đặt các gói bắt buộc

!pip install -q -U \
 tfx==1.2.0 \
 neural-structured-learning \
 tensorflow-hub \
 tensorflow-datasets

Bạn có khởi động lại thời gian chạy không?

Nếu bạn đang sử dụng Google Colab, lần đầu tiên bạn chạy ô ở trên, bạn phải khởi động lại thời gian chạy (Runtime> Restart runtime ...). Điều này là do cách Colab tải các gói.

Phụ thuộc và nhập khẩu

import apache_beam as beam
import gzip as gzip_lib
import numpy as np
import os
import pprint
import shutil
import tempfile
import urllib
import uuid
pp = pprint.PrettyPrinter()

import tensorflow as tf
import neural_structured_learning as nsl

import tfx
from tfx.components.evaluator.component import Evaluator
from tfx.components.example_gen.import_example_gen.component import ImportExampleGen
from tfx.components.example_validator.component import ExampleValidator
from tfx.components.model_validator.component import ModelValidator
from tfx.components.pusher.component import Pusher
from tfx.components.schema_gen.component import SchemaGen
from tfx.components.statistics_gen.component import StatisticsGen
from tfx.components.trainer import executor as trainer_executor
from tfx.components.trainer.component import Trainer
from tfx.components.transform.component import Transform
from tfx.dsl.components.base import executor_spec
from tfx.orchestration.experimental.interactive.interactive_context import InteractiveContext
from tfx.proto import evaluator_pb2
from tfx.proto import example_gen_pb2
from tfx.proto import pusher_pb2
from tfx.proto import trainer_pb2

from tfx.types import artifact
from tfx.types import artifact_utils
from tfx.types import channel
from tfx.types import standard_artifacts
from tfx.types.standard_artifacts import Examples

from tfx.dsl.component.experimental.annotations import InputArtifact
from tfx.dsl.component.experimental.annotations import OutputArtifact
from tfx.dsl.component.experimental.annotations import Parameter
from tfx.dsl.component.experimental.decorators import component

from tensorflow_metadata.proto.v0 import anomalies_pb2
from tensorflow_metadata.proto.v0 import schema_pb2
from tensorflow_metadata.proto.v0 import statistics_pb2

import tensorflow_data_validation as tfdv
import tensorflow_transform as tft
import tensorflow_model_analysis as tfma
import tensorflow_hub as hub
import tensorflow_datasets as tfds

print("TF Version: ", tf.__version__)
print("Eager mode: ", tf.executing_eagerly())
print(
  "GPU is",
  "available" if tf.config.list_physical_devices("GPU") else "NOT AVAILABLE")
print("NSL Version: ", nsl.__version__)
print("TFX Version: ", tfx.__version__)
print("TFDV version: ", tfdv.__version__)
print("TFT version: ", tft.__version__)
print("TFMA version: ", tfma.__version__)
print("Hub version: ", hub.__version__)
print("Beam version: ", beam.__version__)
TF Version: 2.5.2
Eager mode: True
GPU is available
NSL Version: 1.3.1
TFX Version: 1.2.0
TFDV version: 1.2.0
TFT version: 1.2.0
TFMA version: 0.33.0
Hub version: 0.12.0
Beam version: 2.34.0

Tập dữ liệu IMDB

Các bộ dữ liệu IMDB chứa văn bản 50.000 đánh giá phim từ Internet Movie Database . Chúng được chia thành 25.000 đánh giá để đào tạo và 25.000 đánh giá để kiểm tra. Việc đào tạo và thử nghiệm bộ được cân bằng, nghĩa là chúng có chứa một số lượng tương đương đánh giá tích cực và tiêu cực. Hơn nữa, có thêm 50.000 bài đánh giá phim không gắn nhãn.

Tải xuống tập dữ liệu IMDB được xử lý trước

Đoạn mã sau tải xuống tập dữ liệu IMDB (hoặc sử dụng bản sao được lưu trong bộ nhớ cache nếu nó đã được tải xuống) bằng TFDS. Để tăng tốc sổ ghi chép này, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng 10.000 bài đánh giá có gắn nhãn và 10.000 bài đánh giá không được gắn nhãn để đào tạo và 10.000 bài kiểm tra đánh giá để đánh giá.

train_set, eval_set = tfds.load(
  "imdb_reviews:1.0.0",
  split=["train[:10000]+unsupervised[:10000]", "test[:10000]"],
  shuffle_files=False)

Hãy cùng xem một vài đánh giá từ tập huấn luyện:

for tfrecord in train_set.take(4):
 print("Review: {}".format(tfrecord["text"].numpy().decode("utf-8")[:300]))
 print("Label: {}\n".format(tfrecord["label"].numpy()))
Review: This was an absolutely terrible movie. Don't be lured in by Christopher Walken or Michael Ironside. Both are great actors, but this must simply be their worst role in history. Even their great acting could not redeem this movie's ridiculous storyline. This movie is an early nineties US propaganda pi
Label: 0

Review: I have been known to fall asleep during films, but this is usually due to a combination of things including, really tired, being warm and comfortable on the sette and having just eaten a lot. However on this occasion I fell asleep because the film was rubbish. The plot development was constant. Cons
Label: 0

Review: Mann photographs the Alberta Rocky Mountains in a superb fashion, and Jimmy Stewart and Walter Brennan give enjoyable performances as they always seem to do. <br /><br />But come on Hollywood - a Mountie telling the people of Dawson City, Yukon to elect themselves a marshal (yes a marshal!) and to e
Label: 0

Review: This is the kind of film for a snowy Sunday afternoon when the rest of the world can go ahead with its own business as you descend into a big arm-chair and mellow for a couple of hours. Wonderful performances from Cher and Nicolas Cage (as always) gently row the plot along. There are no rapids to cr
Label: 1
def _dict_to_example(instance):
 """Decoded CSV to tf example."""
 feature = {}
 for key, value in instance.items():
  if value is None:
   feature[key] = tf.train.Feature()
  elif value.dtype == np.integer:
   feature[key] = tf.train.Feature(
     int64_list=tf.train.Int64List(value=value.tolist()))
  elif value.dtype == np.float32:
   feature[key] = tf.train.Feature(
     float_list=tf.train.FloatList(value=value.tolist()))
  else:
   feature[key] = tf.train.Feature(
     bytes_list=tf.train.BytesList(value=value.tolist()))
 return tf.train.Example(features=tf.train.Features(feature=feature))


examples_path = tempfile.mkdtemp(prefix="tfx-data")
train_path = os.path.join(examples_path, "train.tfrecord")
eval_path = os.path.join(examples_path, "eval.tfrecord")

for path, dataset in [(train_path, train_set), (eval_path, eval_set)]:
 with tf.io.TFRecordWriter(path) as writer:
  for example in dataset:
   writer.write(
     _dict_to_example({
       "label": np.array([example["label"].numpy()]),
       "text": np.array([example["text"].numpy()]),
     }).SerializeToString())
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/ipykernel_launcher.py:7: DeprecationWarning: Converting `np.integer` or `np.signedinteger` to a dtype is deprecated. The current result is `np.dtype(np.int_)` which is not strictly correct. Note that the result depends on the system. To ensure stable results use may want to use `np.int64` or `np.int32`.
 import sys

Chạy các thành phần TFX một cách tương tác

Trong các tế bào mà theo bạn sẽ xây dựng các thành phần TFX và chạy mỗi người một cách tương tác trong InteractiveContext để có được ExecutionResult đối tượng. Điều này phản ánh quá trình của bộ điều phối chạy các thành phần trong TFX DAG dựa trên thời điểm đáp ứng các phụ thuộc cho mỗi thành phần.

context = InteractiveContext()
WARNING:absl:InteractiveContext pipeline_root argument not provided: using temporary directory /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9 as root for pipeline outputs.
WARNING:absl:InteractiveContext metadata_connection_config not provided: using SQLite ML Metadata database at /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/metadata.sqlite.

Thành phần exampleGen

Trong bất kỳ quy trình phát triển ML nào, bước đầu tiên khi bắt đầu phát triển mã là nhập các tập dữ liệu đào tạo và kiểm tra. Các ExampleGen thành phần mang dữ liệu vào đường ống TFX.

Tạo một thành phần ExampleGen và chạy nó.

input_config = example_gen_pb2.Input(splits=[
  example_gen_pb2.Input.Split(name='train', pattern='train.tfrecord'),
  example_gen_pb2.Input.Split(name='eval', pattern='eval.tfrecord')
])

example_gen = ImportExampleGen(input_base=examples_path, input_config=input_config)

context.run(example_gen, enable_cache=True)
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
for artifact in example_gen.outputs['examples'].get():
 print(artifact)

print('\nexample_gen.outputs is a {}'.format(type(example_gen.outputs)))
print(example_gen.outputs)

print(example_gen.outputs['examples'].get()[0].split_names)
Artifact(artifact: id: 1
type_id: 14
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/ImportExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "file_format"
 value {
  string_value: "tfrecords_gzip"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:train,num_files:1,total_bytes:27706811,xor_checksum:1638618106,sum_checksum:1638618106\nsplit:eval,num_files:1,total_bytes:13374744,xor_checksum:1638618111,sum_checksum:1638618111"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.2.0"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 14
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)

example_gen.outputs is a <class 'dict'>
{'examples': Channel(
  type_name: Examples
  artifacts: [Artifact(artifact: id: 1
type_id: 14
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/ImportExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "file_format"
 value {
  string_value: "tfrecords_gzip"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:train,num_files:1,total_bytes:27706811,xor_checksum:1638618106,sum_checksum:1638618106\nsplit:eval,num_files:1,total_bytes:13374744,xor_checksum:1638618111,sum_checksum:1638618111"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.2.0"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 14
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]
  additional_properties: {}
  additional_custom_properties: {}
)}
["train", "eval"]

Kết quả đầu ra của thành phần bao gồm 2 hiện vật:

 • các ví dụ đào tạo (10.000 đánh giá có gắn nhãn + 10.000 đánh giá không gắn nhãn)
 • các ví dụ đánh giá (10.000 bài đánh giá được gắn nhãn)

Thành phần tùy chỉnh Nhận dạng Ví dụ

Để sử dụng NSL, chúng tôi sẽ cần mỗi phiên bản có một ID duy nhất. Chúng tôi tạo một thành phần tùy chỉnh để thêm một ID duy nhất như vậy vào tất cả các phiên bản trên tất cả các phần. Chúng tôi tận dụng Apache chùm để có thể dễ dàng mở rộng để tập hợp dữ liệu lớn nếu cần thiết.

def make_example_with_unique_id(example, id_feature_name):
 """Adds a unique ID to the given `tf.train.Example` proto.

 This function uses Python's 'uuid' module to generate a universally unique
 identifier for each example.

 Args:
  example: An instance of a `tf.train.Example` proto.
  id_feature_name: The name of the feature in the resulting `tf.train.Example`
   that will contain the unique identifier.

 Returns:
  A new `tf.train.Example` proto that includes a unique identifier as an
  additional feature.
 """
 result = tf.train.Example()
 result.CopyFrom(example)
 unique_id = uuid.uuid4()
 result.features.feature.get_or_create(
   id_feature_name).bytes_list.MergeFrom(
     tf.train.BytesList(value=[str(unique_id).encode('utf-8')]))
 return result


@component
def IdentifyExamples(orig_examples: InputArtifact[Examples],
           identified_examples: OutputArtifact[Examples],
           id_feature_name: Parameter[str],
           component_name: Parameter[str]) -> None:

 # Get a list of the splits in input_data
 splits_list = artifact_utils.decode_split_names(
   split_names=orig_examples.split_names)
 # For completeness, encode the splits names and payload_format.
 # We could also just use input_data.split_names.
 identified_examples.split_names = artifact_utils.encode_split_names(
   splits=splits_list)
 # TODO(b/168616829): Remove populating payload_format after tfx 0.25.0.
 identified_examples.set_string_custom_property(
   "payload_format",
   orig_examples.get_string_custom_property("payload_format"))


 for split in splits_list:
  input_dir = artifact_utils.get_split_uri([orig_examples], split)
  output_dir = artifact_utils.get_split_uri([identified_examples], split)
  os.mkdir(output_dir)
  with beam.Pipeline() as pipeline:
   (pipeline
    | 'ReadExamples' >> beam.io.ReadFromTFRecord(
      os.path.join(input_dir, '*'),
      coder=beam.coders.coders.ProtoCoder(tf.train.Example))
    | 'AddUniqueId' >> beam.Map(make_example_with_unique_id, id_feature_name)
    | 'WriteIdentifiedExamples' >> beam.io.WriteToTFRecord(
      file_path_prefix=os.path.join(output_dir, 'data_tfrecord'),
      coder=beam.coders.coders.ProtoCoder(tf.train.Example),
      file_name_suffix='.gz'))

 return
identify_examples = IdentifyExamples(
  orig_examples=example_gen.outputs['examples'],
  component_name=u'IdentifyExamples',
  id_feature_name=u'id')
context.run(identify_examples, enable_cache=False)
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.

Thành phần StatisticsGen

Các StatisticsGen thành phần tính toán thống kê mô tả cho dữ liệu của bạn. Các thống kê mà nó tạo ra có thể được trực quan hóa để xem xét và được sử dụng để xác thực ví dụ và để suy ra một lược đồ.

Tạo một thành phần StatisticsGen và chạy nó.

# Computes statistics over data for visualization and example validation.
statistics_gen = StatisticsGen(
  examples=identify_examples.outputs["identified_examples"])
context.run(statistics_gen, enable_cache=True)
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.

Thành phần SchemaGen

Các SchemaGen thành phần tạo ra một sơ đồ cho dữ liệu của bạn dựa trên số liệu thống kê từ StatisticsGen. Nó cố gắng suy ra các loại dữ liệu của từng đối tượng địa lý của bạn và phạm vi giá trị pháp lý cho đối tượng địa lý phân loại.

Tạo một thành phần SchemaGen và chạy nó.

# Generates schema based on statistics files.
schema_gen = SchemaGen(
  statistics=statistics_gen.outputs['statistics'], infer_feature_shape=False)
context.run(schema_gen, enable_cache=True)
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1204 11:42:13.777263 6839 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type

Các vật được tạo ra chỉ là một schema.pbtxt chứa một đại diện văn bản của một schema_pb2.Schema protobuf:

train_uri = schema_gen.outputs['schema'].get()[0].uri
schema_filename = os.path.join(train_uri, 'schema.pbtxt')
schema = tfx.utils.io_utils.parse_pbtxt_file(
  file_name=schema_filename, message=schema_pb2.Schema())

Nó có thể được hình dung bằng tfdv.display_schema() (chúng tôi sẽ xem xét điều này chi tiết hơn trong một phòng thí nghiệm tiếp theo):

tfdv.display_schema(schema)

Thành phần ExampleValidator

Các ExampleValidator thực hiện phát hiện bất thường, dựa trên số liệu thống kê từ StatisticsGen và giản đồ từ SchemaGen. Nó tìm kiếm các vấn đề như giá trị bị thiếu, giá trị không đúng loại hoặc giá trị phân loại nằm ngoài miền giá trị có thể chấp nhận được.

Tạo một thành phần ExampleValidator và chạy nó.

# Performs anomaly detection based on statistics and data schema.
validate_stats = ExampleValidator(
  statistics=statistics_gen.outputs['statistics'],
  schema=schema_gen.outputs['schema'])
context.run(validate_stats, enable_cache=False)

Thành phần SynthesizeGraph

Xây dựng đồ thị liên quan đến việc tạo các nhúng cho các mẫu văn bản và sau đó sử dụng một hàm tương tự để so sánh các nhúng.

Chúng tôi sẽ sử dụng pretrained embeddings xoay để tạo embeddings trong tf.train.Example định dạng cho mỗi mẫu trong đầu vào. Chúng tôi sẽ lưu trữ các embeddings dẫn đến TFRecord định dạng cùng với ID của mẫu. Điều này quan trọng và sẽ cho phép chúng tôi so khớp các nhúng mẫu với các nút tương ứng trong biểu đồ sau này.

Khi chúng ta có các nhúng mẫu, chúng ta sẽ sử dụng chúng để xây dựng một đồ thị tương tự, tức là các nút trong đồ thị này sẽ tương ứng với các mẫu và các cạnh trong đồ thị này sẽ tương ứng với độ tương tự giữa các cặp nút.

Học có cấu trúc thần kinh cung cấp thư viện xây dựng biểu đồ để xây dựng biểu đồ dựa trên các lần nhúng mẫu. Nó sử dụng sự tương đồng cosin là biện pháp tương tự để so sánh embeddings và xây dựng các cạnh giữa chúng. Nó cũng cho phép chúng tôi chỉ định ngưỡng tương tự, có thể được sử dụng để loại bỏ các cạnh khác nhau khỏi biểu đồ cuối cùng. Trong ví dụ sau, sử dụng 0,99 làm ngưỡng tương tự, chúng tôi kết thúc với một biểu đồ có 111.066 cạnh hai hướng.

swivel_url = 'https://tfhub.dev/google/tf2-preview/gnews-swivel-20dim/1'
hub_layer = hub.KerasLayer(swivel_url, input_shape=[], dtype=tf.string)


def _bytes_feature(value):
 """Returns a bytes_list from a string / byte."""
 return tf.train.Feature(bytes_list=tf.train.BytesList(value=value))


def _float_feature(value):
 """Returns a float_list from a float / double."""
 return tf.train.Feature(float_list=tf.train.FloatList(value=value))


def create_embedding_example(example):
 """Create tf.Example containing the sample's embedding and its ID."""
 sentence_embedding = hub_layer(tf.sparse.to_dense(example['text']))

 # Flatten the sentence embedding back to 1-D.
 sentence_embedding = tf.reshape(sentence_embedding, shape=[-1])

 feature_dict = {
   'id': _bytes_feature(tf.sparse.to_dense(example['id']).numpy()),
   'embedding': _float_feature(sentence_embedding.numpy().tolist())
 }

 return tf.train.Example(features=tf.train.Features(feature=feature_dict))


def create_dataset(uri):
 tfrecord_filenames = [os.path.join(uri, name) for name in os.listdir(uri)]
 return tf.data.TFRecordDataset(tfrecord_filenames, compression_type='GZIP')


def create_embeddings(train_path, output_path):
 dataset = create_dataset(train_path)
 embeddings_path = os.path.join(output_path, 'embeddings.tfr')

 feature_map = {
   'label': tf.io.FixedLenFeature([], tf.int64),
   'id': tf.io.VarLenFeature(tf.string),
   'text': tf.io.VarLenFeature(tf.string)
 }

 with tf.io.TFRecordWriter(embeddings_path) as writer:
  for tfrecord in dataset:
   tensor_dict = tf.io.parse_single_example(tfrecord, feature_map)
   embedding_example = create_embedding_example(tensor_dict)
   writer.write(embedding_example.SerializeToString())


def build_graph(output_path, similarity_threshold):
 embeddings_path = os.path.join(output_path, 'embeddings.tfr')
 graph_path = os.path.join(output_path, 'graph.tsv')
 graph_builder_config = nsl.configs.GraphBuilderConfig(
   similarity_threshold=similarity_threshold,
   lsh_splits=32,
   lsh_rounds=15,
   random_seed=12345)
 nsl.tools.build_graph_from_config([embeddings_path], graph_path,
                  graph_builder_config)
"""Custom Artifact type"""


class SynthesizedGraph(tfx.types.artifact.Artifact):
 """Output artifact of the SynthesizeGraph component"""
 TYPE_NAME = 'SynthesizedGraphPath'
 PROPERTIES = {
   'span': standard_artifacts.SPAN_PROPERTY,
   'split_names': standard_artifacts.SPLIT_NAMES_PROPERTY,
 }


@component
def SynthesizeGraph(identified_examples: InputArtifact[Examples],
          synthesized_graph: OutputArtifact[SynthesizedGraph],
          similarity_threshold: Parameter[float],
          component_name: Parameter[str]) -> None:

 # Get a list of the splits in input_data
 splits_list = artifact_utils.decode_split_names(
   split_names=identified_examples.split_names)

 # We build a graph only based on the 'Split-train' split which includes both
 # labeled and unlabeled examples.
 train_input_examples_uri = os.path.join(identified_examples.uri,
                     'Split-train')
 output_graph_uri = os.path.join(synthesized_graph.uri, 'Split-train')
 os.mkdir(output_graph_uri)

 print('Creating embeddings...')
 create_embeddings(train_input_examples_uri, output_graph_uri)

 print('Synthesizing graph...')
 build_graph(output_graph_uri, similarity_threshold)

 synthesized_graph.split_names = artifact_utils.encode_split_names(
   splits=['Split-train'])

 return
synthesize_graph = SynthesizeGraph(
  identified_examples=identify_examples.outputs['identified_examples'],
  component_name=u'SynthesizeGraph',
  similarity_threshold=0.99)
context.run(synthesize_graph, enable_cache=False)
Creating embeddings...
Synthesizing graph...
train_uri = synthesize_graph.outputs["synthesized_graph"].get()[0].uri
os.listdir(train_uri)
['Split-train']
graph_path = os.path.join(train_uri, "Split-train", "graph.tsv")
print("node 1\t\t\t\t\tnode 2\t\t\t\t\tsimilarity")
!head {graph_path}
print("...")
!tail {graph_path}
node 1         node 2         similarity
8c4f4c09-3dfa-4b8f-b3eb-e1596f7509ed  638cfa94-ebb5-4182-bb18-a8f4cc332131  0.990838
638cfa94-ebb5-4182-bb18-a8f4cc332131  8c4f4c09-3dfa-4b8f-b3eb-e1596f7509ed  0.990838
8c4f4c09-3dfa-4b8f-b3eb-e1596f7509ed  1f9023b1-d312-4fc5-b87f-52636c7b0ea8  0.990184
1f9023b1-d312-4fc5-b87f-52636c7b0ea8  8c4f4c09-3dfa-4b8f-b3eb-e1596f7509ed  0.990184
292e3cc8-7c6b-4463-98d8-5dbfa88a75f9  1ec31309-2b4a-4a4c-9f72-083f201d54a7  0.992471
1ec31309-2b4a-4a4c-9f72-083f201d54a7  292e3cc8-7c6b-4463-98d8-5dbfa88a75f9  0.992471
d5560e01-40d9-4cc0-9cd0-23355c7378f2  b78d8ee6-e404-44bf-a5bc-977b883d1913  0.992505
b78d8ee6-e404-44bf-a5bc-977b883d1913  d5560e01-40d9-4cc0-9cd0-23355c7378f2  0.992505
e138ef2e-4fe4-44b0-a4dc-8b01266b7ae6  b78d8ee6-e404-44bf-a5bc-977b883d1913  0.992823
b78d8ee6-e404-44bf-a5bc-977b883d1913  e138ef2e-4fe4-44b0-a4dc-8b01266b7ae6  0.992823
...
11f44e7c-8393-4d17-8810-ca1f5e60e692  029e39a4-cd35-4e33-bdb1-8547f56a1ca7  0.991879
029e39a4-cd35-4e33-bdb1-8547f56a1ca7  11f44e7c-8393-4d17-8810-ca1f5e60e692  0.991879
4bdebeac-2f54-47a2-889c-3c2cf190e2dd  5eb7cfca-1f3d-4a32-9746-ebcca805b1d0  0.991046
5eb7cfca-1f3d-4a32-9746-ebcca805b1d0  4bdebeac-2f54-47a2-889c-3c2cf190e2dd  0.991046
e75e90af-8093-484a-883f-9f545a126208  3b2258ce-d8d7-40d5-ba1f-d771e7ddc56f  0.991198
3b2258ce-d8d7-40d5-ba1f-d771e7ddc56f  e75e90af-8093-484a-883f-9f545a126208  0.991198
ce73d577-0f4d-4919-aaee-bbf8aadb12ec  ba933752-a08b-4615-9b90-0731c8bfc23d  0.990260
ba933752-a08b-4615-9b90-0731c8bfc23d  ce73d577-0f4d-4919-aaee-bbf8aadb12ec  0.990260
d20d75c6-eb13-41f5-865c-e6e54725fe13  648ff28d-6860-4e8f-a411-d1577a1d78ca  0.991317
648ff28d-6860-4e8f-a411-d1577a1d78ca  d20d75c6-eb13-41f5-865c-e6e54725fe13  0.991317
wc -l {graph_path}
222132 /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/SynthesizeGraph/synthesized_graph/6/Split-train/graph.tsv

Thành phần chuyển đổi

Các Transform Thực hiện thành phần biến đổi dữ liệu và kỹ thuật tính năng. Các kết quả bao gồm một biểu đồ TensorFlow đầu vào được sử dụng trong cả quá trình đào tạo và phục vụ để xử lý trước dữ liệu trước khi đào tạo hoặc suy luận. Biểu đồ này trở thành một phần của SavedModel, là kết quả của quá trình đào tạo mô hình. Vì cùng một đồ thị đầu vào được sử dụng cho cả đào tạo và phục vụ, nên quá trình tiền xử lý sẽ luôn giống nhau và chỉ cần được viết một lần.

Thành phần Transform yêu cầu nhiều mã hơn nhiều thành phần khác vì sự phức tạp tùy ý của kỹ thuật tính năng mà bạn có thể cần cho dữ liệu và / hoặc mô hình mà bạn đang làm việc. Nó yêu cầu các tệp mã có sẵn để xác định quá trình xử lý cần thiết.

Mỗi mẫu sẽ bao gồm ba tính năng sau:

 1. id: Nút ID của mẫu.
 2. text_xf: danh sách Int64 Một chứa ID từ.
 3. label_xf: Một singleton Int64 xác định các lớp mục tiêu của tổng quan: 0 = tiêu cực, 1 = dương.

Hãy xác định một mô-đun chứa preprocessing_fn() chức năng rằng chúng tôi sẽ vượt qua để Transform thành phần:

_transform_module_file = 'imdb_transform.py'
%%writefile {_transform_module_file}

import tensorflow as tf

import tensorflow_transform as tft

SEQUENCE_LENGTH = 100
VOCAB_SIZE = 10000
OOV_SIZE = 100

def tokenize_reviews(reviews, sequence_length=SEQUENCE_LENGTH):
 reviews = tf.strings.lower(reviews)
 reviews = tf.strings.regex_replace(reviews, r" '| '|^'|'$", " ")
 reviews = tf.strings.regex_replace(reviews, "[^a-z' ]", " ")
 tokens = tf.strings.split(reviews)[:, :sequence_length]
 start_tokens = tf.fill([tf.shape(reviews)[0], 1], "<START>")
 end_tokens = tf.fill([tf.shape(reviews)[0], 1], "<END>")
 tokens = tf.concat([start_tokens, tokens, end_tokens], axis=1)
 tokens = tokens[:, :sequence_length]
 tokens = tokens.to_tensor(default_value="<PAD>")
 pad = sequence_length - tf.shape(tokens)[1]
 tokens = tf.pad(tokens, [[0, 0], [0, pad]], constant_values="<PAD>")
 return tf.reshape(tokens, [-1, sequence_length])

def preprocessing_fn(inputs):
 """tf.transform's callback function for preprocessing inputs.

 Args:
  inputs: map from feature keys to raw not-yet-transformed features.

 Returns:
  Map from string feature key to transformed feature operations.
 """
 outputs = {}
 outputs["id"] = inputs["id"]
 tokens = tokenize_reviews(_fill_in_missing(inputs["text"], ''))
 outputs["text_xf"] = tft.compute_and_apply_vocabulary(
   tokens,
   top_k=VOCAB_SIZE,
   num_oov_buckets=OOV_SIZE)
 outputs["label_xf"] = _fill_in_missing(inputs["label"], -1)
 return outputs

def _fill_in_missing(x, default_value):
 """Replace missing values in a SparseTensor.

 Fills in missing values of `x` with the default_value.

 Args:
  x: A `SparseTensor` of rank 2. Its dense shape should have size at most 1
   in the second dimension.
  default_value: the value with which to replace the missing values.

 Returns:
  A rank 1 tensor where missing values of `x` have been filled in.
 """
 if not isinstance(x, tf.sparse.SparseTensor):
  return x
 return tf.squeeze(
   tf.sparse.to_dense(
     tf.SparseTensor(x.indices, x.values, [x.dense_shape[0], 1]),
     default_value),
   axis=1)
Writing imdb_transform.py

Tạo và chạy Transform thành phần, đề cập đến các tập tin được tạo ra ở trên.

# Performs transformations and feature engineering in training and serving.
transform = Transform(
  examples=identify_examples.outputs['identified_examples'],
  schema=schema_gen.outputs['schema'],
  module_file=_transform_module_file)
context.run(transform, enable_cache=True)
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
copying imdb_transform.py -> build/lib
installing to /tmp/tmpiem_52h3
running install
running install_lib
copying build/lib/imdb_transform.py -> /tmp/tmpiem_52h3
running install_egg_info
running egg_info
creating tfx_user_code_Transform.egg-info
writing tfx_user_code_Transform.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to tfx_user_code_Transform.egg-info/dependency_links.txt
writing top-level names to tfx_user_code_Transform.egg-info/top_level.txt
writing manifest file 'tfx_user_code_Transform.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'tfx_user_code_Transform.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'tfx_user_code_Transform.egg-info/SOURCES.txt'
Copying tfx_user_code_Transform.egg-info to /tmp/tmpiem_52h3/tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50-py3.7.egg-info
running install_scripts
creating /tmp/tmpiem_52h3/tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50.dist-info/WHEEL
creating '/tmp/tmps6mh09_9/tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50-py3-none-any.whl' and adding '/tmp/tmpiem_52h3' to it
adding 'imdb_transform.py'
adding 'tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50.dist-info/METADATA'
adding 'tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50.dist-info/WHEEL'
adding 'tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50.dist-info/top_level.txt'
adding 'tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50.dist-info/RECORD'
removing /tmp/tmpiem_52h3
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/install.py:37: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
 setuptools.SetuptoolsDeprecationWarning,
listing git files failed - pretending there aren't any
I1204 11:43:54.715353 6839 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1204 11:43:54.719055 6839 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
Processing /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50-py3-none-any.whl
Installing collected packages: tfx-user-code-Transform
Successfully installed tfx-user-code-Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50
Processing /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50-py3-none-any.whl
Installing collected packages: tfx-user-code-Transform
Successfully installed tfx-user-code-Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:261: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:261: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.
Processing /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50-py3-none-any.whl
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType]] instead.
Installing collected packages: tfx-user-code-Transform
Successfully installed tfx-user-code-Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: compute_and_apply_vocabulary/apply_vocab/text_file_init/InitializeTableFromTextFileV2
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: compute_and_apply_vocabulary/apply_vocab/text_file_init/InitializeTableFromTextFileV2
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType]] instead.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/transform_graph/7/.temp_path/tftransform_tmp/41946dd1d2594124b929c5ec8c7f82cd/assets
2021-12-04 11:44:05.216878: W tensorflow/python/util/util.cc:348] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/transform_graph/7/.temp_path/tftransform_tmp/41946dd1d2594124b929c5ec8c7f82cd/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/transform_graph/7/.temp_path/tftransform_tmp/50d5168031d643728b9fd8d8ede0362b/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/transform_graph/7/.temp_path/tftransform_tmp/50d5168031d643728b9fd8d8ede0362b/assets

Các Transform thành phần có 2 loại đầu ra:

 • transform_graph là đồ thị có thể thực hiện các thao tác tiền xử lý (biểu đồ này sẽ được đưa vào các mô hình phục vụ và đánh giá).
 • transformed_examples đại diện cho công tác đào tạo và đánh giá dữ liệu xử lý trước.
transform.outputs
{'transform_graph': Channel(
   type_name: TransformGraph
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 7
 type_id: 25
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/transform_graph/7"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "transform_graph"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.2.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 25
 name: "TransformGraph"
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'transformed_examples': Channel(
   type_name: Examples
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 8
 type_id: 14
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/transformed_examples/7"
 properties {
  key: "split_names"
  value {
   string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "transformed_examples"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.2.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 14
 name: "Examples"
 properties {
  key: "span"
  value: INT
 }
 properties {
  key: "split_names"
  value: STRING
 }
 properties {
  key: "version"
  value: INT
 }
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'updated_analyzer_cache': Channel(
   type_name: TransformCache
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 9
 type_id: 26
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/updated_analyzer_cache/7"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "updated_analyzer_cache"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.2.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 26
 name: "TransformCache"
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'pre_transform_schema': Channel(
   type_name: Schema
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 10
 type_id: 19
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/pre_transform_schema/7"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "pre_transform_schema"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.2.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 19
 name: "Schema"
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'pre_transform_stats': Channel(
   type_name: ExampleStatistics
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 11
 type_id: 17
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/pre_transform_stats/7"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "pre_transform_stats"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.2.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 17
 name: "ExampleStatistics"
 properties {
  key: "span"
  value: INT
 }
 properties {
  key: "split_names"
  value: STRING
 }
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'post_transform_schema': Channel(
   type_name: Schema
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 12
 type_id: 19
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/post_transform_schema/7"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "post_transform_schema"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.2.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 19
 name: "Schema"
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'post_transform_stats': Channel(
   type_name: ExampleStatistics
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 13
 type_id: 17
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/post_transform_stats/7"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "post_transform_stats"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.2.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 17
 name: "ExampleStatistics"
 properties {
  key: "span"
  value: INT
 }
 properties {
  key: "split_names"
  value: STRING
 }
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'post_transform_anomalies': Channel(
   type_name: ExampleAnomalies
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 14
 type_id: 21
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/post_transform_anomalies/7"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "post_transform_anomalies"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.2.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 21
 name: "ExampleAnomalies"
 properties {
  key: "span"
  value: INT
 }
 properties {
  key: "split_names"
  value: STRING
 }
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 )}

Đi một peek tại transform_graph vật: nó trỏ đến một thư mục chứa 3 thư mục con:

train_uri = transform.outputs['transform_graph'].get()[0].uri
os.listdir(train_uri)
['transform_fn', 'transformed_metadata', 'metadata']

Các transform_fn thư mục con chứa đồ thị tiền xử lý thực tế. Các metadata thư mục con chứa các giản đồ của dữ liệu gốc. Các transformed_metadata thư mục con chứa các lược đồ của các dữ liệu xử lý trước.

Hãy xem một số ví dụ đã chuyển đổi và kiểm tra xem chúng có thực sự được xử lý như dự định không.

def pprint_examples(artifact, n_examples=3):
 print("artifact:", artifact)
 uri = os.path.join(artifact.uri, "Split-train")
 print("uri:", uri)
 tfrecord_filenames = [os.path.join(uri, name) for name in os.listdir(uri)]
 print("tfrecord_filenames:", tfrecord_filenames)
 dataset = tf.data.TFRecordDataset(tfrecord_filenames, compression_type="GZIP")
 for tfrecord in dataset.take(n_examples):
  serialized_example = tfrecord.numpy()
  example = tf.train.Example.FromString(serialized_example)
  pp.pprint(example)
pprint_examples(transform.outputs['transformed_examples'].get()[0])
artifact: Artifact(artifact: id: 8
type_id: 14
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/transformed_examples/7"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "transformed_examples"
 }
}
custom_properties {
 key: "producer_component"
 value {
  string_value: "Transform"
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.2.0"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 14
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)
uri: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/transformed_examples/7/Split-train
tfrecord_filenames: ['/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/transformed_examples/7/Split-train/transformed_examples-00000-of-00001.gz']
features {
 feature {
  key: "id"
  value {
   bytes_list {
    value: "d62bf114-6f90-4a7d-ad60-559924f2582b"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "label_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "text_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
    value: 8
    value: 14
    value: 32
    value: 338
    value: 310
    value: 15
    value: 95
    value: 27
    value: 10001
    value: 9
    value: 31
    value: 1173
    value: 3153
    value: 43
    value: 495
    value: 10060
    value: 214
    value: 26
    value: 71
    value: 142
    value: 19
    value: 8
    value: 204
    value: 339
    value: 27
    value: 74
    value: 181
    value: 238
    value: 9
    value: 440
    value: 67
    value: 74
    value: 71
    value: 94
    value: 100
    value: 22
    value: 5442
    value: 8
    value: 1573
    value: 607
    value: 530
    value: 8
    value: 15
    value: 6
    value: 32
    value: 378
    value: 6292
    value: 207
    value: 2276
    value: 388
    value: 0
    value: 84
    value: 1023
    value: 154
    value: 65
    value: 155
    value: 52
    value: 0
    value: 10080
    value: 7871
    value: 65
    value: 250
    value: 74
    value: 3202
    value: 20
    value: 10000
    value: 3720
    value: 10020
    value: 10008
    value: 1282
    value: 3862
    value: 3
    value: 53
    value: 3952
    value: 110
    value: 1879
    value: 17
    value: 3153
    value: 14
    value: 166
    value: 19
    value: 2
    value: 1023
    value: 1007
    value: 9405
    value: 9
    value: 2
    value: 15
    value: 12
    value: 14
    value: 4504
    value: 4
    value: 109
    value: 158
    value: 1202
    value: 7
    value: 174
    value: 505
    value: 12
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "id"
  value {
   bytes_list {
    value: "bc94a341-63f1-417c-8a1b-c723a29e67e4"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "label_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "text_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
    value: 7
    value: 23
    value: 75
    value: 494
    value: 5
    value: 748
    value: 2155
    value: 307
    value: 91
    value: 19
    value: 8
    value: 6
    value: 499
    value: 763
    value: 5
    value: 2
    value: 1690
    value: 4
    value: 200
    value: 593
    value: 57
    value: 1244
    value: 120
    value: 2364
    value: 3
    value: 4407
    value: 21
    value: 0
    value: 10081
    value: 3
    value: 263
    value: 42
    value: 6947
    value: 2
    value: 169
    value: 185
    value: 21
    value: 8
    value: 5143
    value: 7
    value: 1339
    value: 2155
    value: 81
    value: 0
    value: 18
    value: 14
    value: 1468
    value: 0
    value: 86
    value: 986
    value: 14
    value: 2259
    value: 1790
    value: 562
    value: 3
    value: 284
    value: 200
    value: 401
    value: 5
    value: 668
    value: 19
    value: 17
    value: 58
    value: 1934
    value: 4
    value: 45
    value: 14
    value: 4212
    value: 113
    value: 43
    value: 135
    value: 7
    value: 753
    value: 7
    value: 224
    value: 23
    value: 1155
    value: 179
    value: 4
    value: 0
    value: 18
    value: 19
    value: 7
    value: 191
    value: 0
    value: 2047
    value: 4
    value: 10
    value: 3
    value: 283
    value: 42
    value: 401
    value: 5
    value: 668
    value: 4
    value: 90
    value: 234
    value: 10023
    value: 227
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "id"
  value {
   bytes_list {
    value: "bc8a0f68-45eb-4993-b757-52d92db1cd5a"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "label_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "text_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
    value: 4577
    value: 7158
    value: 0
    value: 10047
    value: 3778
    value: 3346
    value: 9
    value: 2
    value: 758
    value: 1915
    value: 3
    value: 2280
    value: 1511
    value: 3
    value: 2003
    value: 10020
    value: 225
    value: 786
    value: 382
    value: 16
    value: 39
    value: 203
    value: 361
    value: 5
    value: 93
    value: 11
    value: 11
    value: 19
    value: 220
    value: 21
    value: 341
    value: 2
    value: 10000
    value: 966
    value: 0
    value: 77
    value: 4
    value: 6677
    value: 464
    value: 10071
    value: 5
    value: 10042
    value: 630
    value: 2
    value: 10044
    value: 404
    value: 2
    value: 10044
    value: 3
    value: 5
    value: 10008
    value: 0
    value: 1259
    value: 630
    value: 106
    value: 10042
    value: 6721
    value: 10
    value: 49
    value: 21
    value: 0
    value: 2071
    value: 20
    value: 1292
    value: 4
    value: 0
    value: 431
    value: 11
    value: 11
    value: 166
    value: 67
    value: 2342
    value: 5815
    value: 12
    value: 575
    value: 21
    value: 0
    value: 1691
    value: 537
    value: 4
    value: 0
    value: 3605
    value: 307
    value: 0
    value: 10054
    value: 1563
    value: 3115
    value: 467
    value: 4577
    value: 3
    value: 1069
    value: 1158
    value: 5
    value: 23
    value: 4279
    value: 6677
    value: 464
    value: 20
    value: 10004
   }
  }
 }
}

Thành phần GraphAugmentation

Vì chúng tôi có các tính năng mẫu và biểu đồ tổng hợp, chúng tôi có thể tạo dữ liệu đào tạo tăng cường cho Học có cấu trúc thần kinh. Khung NSL cung cấp một thư viện để kết hợp biểu đồ và các tính năng mẫu để tạo ra dữ liệu đào tạo cuối cùng cho quá trình chính quy hóa đồ thị. Dữ liệu đào tạo kết quả sẽ bao gồm các tính năng mẫu ban đầu cũng như các tính năng của các nước láng giềng tương ứng của chúng.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi xem xét các cạnh vô hướng và sử dụng tối đa 3 hàng xóm cho mỗi mẫu để tăng cường dữ liệu đào tạo với các hàng xóm của đồ thị.

def split_train_and_unsup(input_uri):
 'Separate the labeled and unlabeled instances.'

 tmp_dir = tempfile.mkdtemp(prefix='tfx-data')
 tfrecord_filenames = [
   os.path.join(input_uri, filename) for filename in os.listdir(input_uri)
 ]
 train_path = os.path.join(tmp_dir, 'train.tfrecord')
 unsup_path = os.path.join(tmp_dir, 'unsup.tfrecord')
 with tf.io.TFRecordWriter(train_path) as train_writer, \
    tf.io.TFRecordWriter(unsup_path) as unsup_writer:
  for tfrecord in tf.data.TFRecordDataset(
    tfrecord_filenames, compression_type='GZIP'):
   example = tf.train.Example()
   example.ParseFromString(tfrecord.numpy())
   if ('label_xf' not in example.features.feature or
     example.features.feature['label_xf'].int64_list.value[0] == -1):
    writer = unsup_writer
   else:
    writer = train_writer
   writer.write(tfrecord.numpy())
 return train_path, unsup_path


def gzip(filepath):
 with open(filepath, 'rb') as f_in:
  with gzip_lib.open(filepath + '.gz', 'wb') as f_out:
   shutil.copyfileobj(f_in, f_out)
 os.remove(filepath)


def copy_tfrecords(input_uri, output_uri):
 for filename in os.listdir(input_uri):
  input_filename = os.path.join(input_uri, filename)
  output_filename = os.path.join(output_uri, filename)
  shutil.copyfile(input_filename, output_filename)


@component
def GraphAugmentation(identified_examples: InputArtifact[Examples],
           synthesized_graph: InputArtifact[SynthesizedGraph],
           augmented_examples: OutputArtifact[Examples],
           num_neighbors: Parameter[int],
           component_name: Parameter[str]) -> None:

 # Get a list of the splits in input_data
 splits_list = artifact_utils.decode_split_names(
   split_names=identified_examples.split_names)

 train_input_uri = os.path.join(identified_examples.uri, 'Split-train')
 eval_input_uri = os.path.join(identified_examples.uri, 'Split-eval')
 train_graph_uri = os.path.join(synthesized_graph.uri, 'Split-train')
 train_output_uri = os.path.join(augmented_examples.uri, 'Split-train')
 eval_output_uri = os.path.join(augmented_examples.uri, 'Split-eval')

 os.mkdir(train_output_uri)
 os.mkdir(eval_output_uri)

 # Separate the labeled and unlabeled examples from the 'Split-train' split.
 train_path, unsup_path = split_train_and_unsup(train_input_uri)

 output_path = os.path.join(train_output_uri, 'nsl_train_data.tfr')
 pack_nbrs_args = dict(
   labeled_examples_path=train_path,
   unlabeled_examples_path=unsup_path,
   graph_path=os.path.join(train_graph_uri, 'graph.tsv'),
   output_training_data_path=output_path,
   add_undirected_edges=True,
   max_nbrs=num_neighbors)
 print('nsl.tools.pack_nbrs arguments:', pack_nbrs_args)
 nsl.tools.pack_nbrs(**pack_nbrs_args)

 # Downstream components expect gzip'ed TFRecords.
 gzip(output_path)

 # The test examples are left untouched and are simply copied over.
 copy_tfrecords(eval_input_uri, eval_output_uri)

 augmented_examples.split_names = identified_examples.split_names

 return
# Augments training data with graph neighbors.
graph_augmentation = GraphAugmentation(
  identified_examples=transform.outputs['transformed_examples'],
  synthesized_graph=synthesize_graph.outputs['synthesized_graph'],
  component_name=u'GraphAugmentation',
  num_neighbors=3)
context.run(graph_augmentation, enable_cache=False)
nsl.tools.pack_nbrs arguments: {'labeled_examples_path': '/tmp/tfx-datajju3fxrq/train.tfrecord', 'unlabeled_examples_path': '/tmp/tfx-datajju3fxrq/unsup.tfrecord', 'graph_path': '/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/SynthesizeGraph/synthesized_graph/6/Split-train/graph.tsv', 'output_training_data_path': '/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/GraphAugmentation/augmented_examples/8/Split-train/nsl_train_data.tfr', 'add_undirected_edges': True, 'max_nbrs': 3}
pprint_examples(graph_augmentation.outputs['augmented_examples'].get()[0], 6)
artifact: Artifact(artifact: id: 15
type_id: 14
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/GraphAugmentation/augmented_examples/8"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "augmented_examples"
 }
}
custom_properties {
 key: "producer_component"
 value {
  string_value: "GraphAugmentation"
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.2.0"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 14
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)
uri: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/GraphAugmentation/augmented_examples/8/Split-train
tfrecord_filenames: ['/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/GraphAugmentation/augmented_examples/8/Split-train/nsl_train_data.tfr.gz']
features {
 feature {
  key: "NL_num_nbrs"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "id"
  value {
   bytes_list {
    value: "d62bf114-6f90-4a7d-ad60-559924f2582b"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "label_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "text_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
    value: 8
    value: 14
    value: 32
    value: 338
    value: 310
    value: 15
    value: 95
    value: 27
    value: 10001
    value: 9
    value: 31
    value: 1173
    value: 3153
    value: 43
    value: 495
    value: 10060
    value: 214
    value: 26
    value: 71
    value: 142
    value: 19
    value: 8
    value: 204
    value: 339
    value: 27
    value: 74
    value: 181
    value: 238
    value: 9
    value: 440
    value: 67
    value: 74
    value: 71
    value: 94
    value: 100
    value: 22
    value: 5442
    value: 8
    value: 1573
    value: 607
    value: 530
    value: 8
    value: 15
    value: 6
    value: 32
    value: 378
    value: 6292
    value: 207
    value: 2276
    value: 388
    value: 0
    value: 84
    value: 1023
    value: 154
    value: 65
    value: 155
    value: 52
    value: 0
    value: 10080
    value: 7871
    value: 65
    value: 250
    value: 74
    value: 3202
    value: 20
    value: 10000
    value: 3720
    value: 10020
    value: 10008
    value: 1282
    value: 3862
    value: 3
    value: 53
    value: 3952
    value: 110
    value: 1879
    value: 17
    value: 3153
    value: 14
    value: 166
    value: 19
    value: 2
    value: 1023
    value: 1007
    value: 9405
    value: 9
    value: 2
    value: 15
    value: 12
    value: 14
    value: 4504
    value: 4
    value: 109
    value: 158
    value: 1202
    value: 7
    value: 174
    value: 505
    value: 12
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "NL_num_nbrs"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "id"
  value {
   bytes_list {
    value: "bc94a341-63f1-417c-8a1b-c723a29e67e4"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "label_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "text_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
    value: 7
    value: 23
    value: 75
    value: 494
    value: 5
    value: 748
    value: 2155
    value: 307
    value: 91
    value: 19
    value: 8
    value: 6
    value: 499
    value: 763
    value: 5
    value: 2
    value: 1690
    value: 4
    value: 200
    value: 593
    value: 57
    value: 1244
    value: 120
    value: 2364
    value: 3
    value: 4407
    value: 21
    value: 0
    value: 10081
    value: 3
    value: 263
    value: 42
    value: 6947
    value: 2
    value: 169
    value: 185
    value: 21
    value: 8
    value: 5143
    value: 7
    value: 1339
    value: 2155
    value: 81
    value: 0
    value: 18
    value: 14
    value: 1468
    value: 0
    value: 86
    value: 986
    value: 14
    value: 2259
    value: 1790
    value: 562
    value: 3
    value: 284
    value: 200
    value: 401
    value: 5
    value: 668
    value: 19
    value: 17
    value: 58
    value: 1934
    value: 4
    value: 45
    value: 14
    value: 4212
    value: 113
    value: 43
    value: 135
    value: 7
    value: 753
    value: 7
    value: 224
    value: 23
    value: 1155
    value: 179
    value: 4
    value: 0
    value: 18
    value: 19
    value: 7
    value: 191
    value: 0
    value: 2047
    value: 4
    value: 10
    value: 3
    value: 283
    value: 42
    value: 401
    value: 5
    value: 668
    value: 4
    value: 90
    value: 234
    value: 10023
    value: 227
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "NL_num_nbrs"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "id"
  value {
   bytes_list {
    value: "bc8a0f68-45eb-4993-b757-52d92db1cd5a"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "label_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "text_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
    value: 4577
    value: 7158
    value: 0
    value: 10047
    value: 3778
    value: 3346
    value: 9
    value: 2
    value: 758
    value: 1915
    value: 3
    value: 2280
    value: 1511
    value: 3
    value: 2003
    value: 10020
    value: 225
    value: 786
    value: 382
    value: 16
    value: 39
    value: 203
    value: 361
    value: 5
    value: 93
    value: 11
    value: 11
    value: 19
    value: 220
    value: 21
    value: 341
    value: 2
    value: 10000
    value: 966
    value: 0
    value: 77
    value: 4
    value: 6677
    value: 464
    value: 10071
    value: 5
    value: 10042
    value: 630
    value: 2
    value: 10044
    value: 404
    value: 2
    value: 10044
    value: 3
    value: 5
    value: 10008
    value: 0
    value: 1259
    value: 630
    value: 106
    value: 10042
    value: 6721
    value: 10
    value: 49
    value: 21
    value: 0
    value: 2071
    value: 20
    value: 1292
    value: 4
    value: 0
    value: 431
    value: 11
    value: 11
    value: 166
    value: 67
    value: 2342
    value: 5815
    value: 12
    value: 575
    value: 21
    value: 0
    value: 1691
    value: 537
    value: 4
    value: 0
    value: 3605
    value: 307
    value: 0
    value: 10054
    value: 1563
    value: 3115
    value: 467
    value: 4577
    value: 3
    value: 1069
    value: 1158
    value: 5
    value: 23
    value: 4279
    value: 6677
    value: 464
    value: 20
    value: 10004
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "NL_num_nbrs"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "id"
  value {
   bytes_list {
    value: "06e86044-477f-47b9-babf-825fbb5af70c"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "label_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 1
   }
  }
 }
 feature {
  key: "text_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
    value: 8
    value: 6
    value: 0
    value: 251
    value: 4
    value: 18
    value: 20
    value: 2
    value: 6783
    value: 2295
    value: 2338
    value: 52
    value: 0
    value: 468
    value: 4
    value: 0
    value: 189
    value: 73
    value: 153
    value: 1294
    value: 17
    value: 90
    value: 234
    value: 935
    value: 16
    value: 25
    value: 10024
    value: 92
    value: 2
    value: 192
    value: 4218
    value: 3317
    value: 3
    value: 10098
    value: 20
    value: 2
    value: 356
    value: 4
    value: 565
    value: 334
    value: 382
    value: 36
    value: 6989
    value: 3
    value: 6065
    value: 2510
    value: 16
    value: 203
    value: 7264
    value: 2849
    value: 0
    value: 86
    value: 346
    value: 50
    value: 26
    value: 58
    value: 10020
    value: 5
    value: 1464
    value: 58
    value: 2081
    value: 2969
    value: 42
    value: 2
    value: 2364
    value: 3
    value: 1402
    value: 10062
    value: 138
    value: 147
    value: 614
    value: 115
    value: 29
    value: 90
    value: 105
    value: 2
    value: 223
    value: 18
    value: 9
    value: 160
    value: 324
    value: 3
    value: 24
    value: 12
    value: 1252
    value: 0
    value: 2142
    value: 10
    value: 1832
    value: 111
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "NL_num_nbrs"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "id"
  value {
   bytes_list {
    value: "072dc782-850b-4286-8f4f-2f6f527db6cf"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "label_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 1
   }
  }
 }
 feature {
  key: "text_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
    value: 16
    value: 423
    value: 23
    value: 1367
    value: 30
    value: 0
    value: 363
    value: 12
    value: 153
    value: 3174
    value: 9
    value: 8
    value: 18
    value: 26
    value: 667
    value: 338
    value: 1372
    value: 0
    value: 86
    value: 46
    value: 9200
    value: 282
    value: 0
    value: 10091
    value: 4
    value: 0
    value: 694
    value: 10028
    value: 52
    value: 362
    value: 26
    value: 202
    value: 39
    value: 216
    value: 5
    value: 27
    value: 5822
    value: 19
    value: 52
    value: 58
    value: 362
    value: 26
    value: 202
    value: 39
    value: 474
    value: 0
    value: 10029
    value: 4
    value: 2
    value: 243
    value: 143
    value: 386
    value: 3
    value: 0
    value: 386
    value: 579
    value: 2
    value: 132
    value: 57
    value: 725
    value: 88
    value: 140
    value: 30
    value: 27
    value: 33
    value: 1359
    value: 29
    value: 8
    value: 567
    value: 35
    value: 106
    value: 230
    value: 60
    value: 0
    value: 3041
    value: 5
    value: 7879
    value: 28
    value: 281
    value: 110
    value: 111
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "NL_num_nbrs"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "id"
  value {
   bytes_list {
    value: "27da61c0-3dff-46e9-8588-d12176b3798f"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "label_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 1
   }
  }
 }
 feature {
  key: "text_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
    value: 8
    value: 6
    value: 2
    value: 18
    value: 69
    value: 140
    value: 27
    value: 83
    value: 31
    value: 1877
    value: 905
    value: 9
    value: 10057
    value: 31
    value: 43
    value: 2115
    value: 36
    value: 32
    value: 2057
    value: 6133
    value: 10
    value: 6
    value: 32
    value: 2474
    value: 1614
    value: 3
    value: 2707
    value: 990
    value: 4
    value: 10067
    value: 9
    value: 2
    value: 1532
    value: 242
    value: 90
    value: 3757
    value: 3
    value: 90
    value: 10026
    value: 0
    value: 242
    value: 6
    value: 260
    value: 31
    value: 24
    value: 4
    value: 0
    value: 84
    value: 497
    value: 177
    value: 1151
    value: 777
    value: 9
    value: 397
    value: 552
    value: 7726
    value: 10051
    value: 34
    value: 14
    value: 379
    value: 33
    value: 1829
    value: 9
    value: 123
    value: 0
    value: 916
    value: 10028
    value: 7
    value: 64
    value: 571
    value: 12
    value: 8
    value: 18
    value: 27
    value: 687
    value: 9
    value: 30
    value: 5609
    value: 16
    value: 25
    value: 99
    value: 117
    value: 66
    value: 2
    value: 130
    value: 21
    value: 8
    value: 842
    value: 7726
    value: 10051
    value: 6
    value: 338
    value: 1107
    value: 3
    value: 24
    value: 10020
    value: 29
    value: 53
    value: 1476
   }
  }
 }
}

Thành phần huấn luyện viên

Các Trainer xe lửa thành phần mô hình sử dụng TensorFlow.

Tạo một mô-đun Python chứa một trainer_fn chức năng, mà phải trả lại một ước. Nếu bạn thích tạo ra một mô hình Keras, bạn có thể làm như vậy và sau đó chuyển nó sang một ước lượng sử dụng keras.model_to_estimator() .

# Setup paths.
_trainer_module_file = 'imdb_trainer.py'
%%writefile {_trainer_module_file}

import neural_structured_learning as nsl

import tensorflow as tf

import tensorflow_model_analysis as tfma
import tensorflow_transform as tft
from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils


NBR_FEATURE_PREFIX = 'NL_nbr_'
NBR_WEIGHT_SUFFIX = '_weight'
LABEL_KEY = 'label'
ID_FEATURE_KEY = 'id'

def _transformed_name(key):
 return key + '_xf'


def _transformed_names(keys):
 return [_transformed_name(key) for key in keys]


# Hyperparameters:
#
# We will use an instance of `HParams` to inclue various hyperparameters and
# constants used for training and evaluation. We briefly describe each of them
# below:
#
# -  max_seq_length: This is the maximum number of words considered from each
#           movie review in this example.
# -  vocab_size: This is the size of the vocabulary considered for this
#         example.
# -  oov_size: This is the out-of-vocabulary size considered for this example.
# -  distance_type: This is the distance metric used to regularize the sample
#          with its neighbors.
# -  graph_regularization_multiplier: This controls the relative weight of the
#                   graph regularization term in the overall
#                   loss function.
# -  num_neighbors: The number of neighbors used for graph regularization. This
#          value has to be less than or equal to the `num_neighbors`
#          argument used above in the GraphAugmentation component when
#          invoking `nsl.tools.pack_nbrs`.
# -  num_fc_units: The number of units in the fully connected layer of the
#          neural network.
class HParams(object):
 """Hyperparameters used for training."""
 def __init__(self):
  ### dataset parameters
  # The following 3 values should match those defined in the Transform
  # Component.
  self.max_seq_length = 100
  self.vocab_size = 10000
  self.oov_size = 100
  ### Neural Graph Learning parameters
  self.distance_type = nsl.configs.DistanceType.L2
  self.graph_regularization_multiplier = 0.1
  # The following value has to be at most the value of 'num_neighbors' used
  # in the GraphAugmentation component.
  self.num_neighbors = 1
  ### Model Architecture
  self.num_embedding_dims = 16
  self.num_fc_units = 64

HPARAMS = HParams()


def optimizer_fn():
 """Returns an instance of `tf.Optimizer`."""
 return tf.compat.v1.train.RMSPropOptimizer(
  learning_rate=0.0001, decay=1e-6)


def build_train_op(loss, global_step):
 """Builds a train op to optimize the given loss using gradient descent."""
 with tf.name_scope('train'):
  optimizer = optimizer_fn()
  train_op = optimizer.minimize(loss=loss, global_step=global_step)
 return train_op


# Building the model:
#
# A neural network is created by stacking layers—this requires two main
# architectural decisions:
# * How many layers to use in the model?
# * How many *hidden units* to use for each layer?
#
# In this example, the input data consists of an array of word-indices. The
# labels to predict are either 0 or 1. We will use a feed-forward neural network
# as our base model in this tutorial.
def feed_forward_model(features, is_training, reuse=tf.compat.v1.AUTO_REUSE):
 """Builds a simple 2 layer feed forward neural network.

 The layers are effectively stacked sequentially to build the classifier. The
 first layer is an Embedding layer, which takes the integer-encoded vocabulary
 and looks up the embedding vector for each word-index. These vectors are
 learned as the model trains. The vectors add a dimension to the output array.
 The resulting dimensions are: (batch, sequence, embedding). Next is a global
 average pooling 1D layer, which reduces the dimensionality of its inputs from
 3D to 2D. This fixed-length output vector is piped through a fully-connected
 (Dense) layer with 16 hidden units. The last layer is densely connected with a
 single output node. Using the sigmoid activation function, this value is a
 float between 0 and 1, representing a probability, or confidence level.

 Args:
  features: A dictionary containing batch features returned from the
   `input_fn`, that include sample features, corresponding neighbor features,
   and neighbor weights.
  is_training: a Python Boolean value or a Boolean scalar Tensor, indicating
   whether to apply dropout.
  reuse: a Python Boolean value for reusing variable scope.

 Returns:
  logits: Tensor of shape [batch_size, 1].
  representations: Tensor of shape [batch_size, _] for graph regularization.
   This is the representation of each example at the graph regularization
   layer.
 """

 with tf.compat.v1.variable_scope('ff', reuse=reuse):
  inputs = features[_transformed_name('text')]
  embeddings = tf.compat.v1.get_variable(
    'embeddings',
    shape=[
      HPARAMS.vocab_size + HPARAMS.oov_size, HPARAMS.num_embedding_dims
    ])
  embedding_layer = tf.nn.embedding_lookup(embeddings, inputs)

  pooling_layer = tf.compat.v1.layers.AveragePooling1D(
    pool_size=HPARAMS.max_seq_length, strides=HPARAMS.max_seq_length)(
      embedding_layer)
  # Shape of pooling_layer is now [batch_size, 1, HPARAMS.num_embedding_dims]
  pooling_layer = tf.reshape(pooling_layer, [-1, HPARAMS.num_embedding_dims])

  dense_layer = tf.compat.v1.layers.Dense(
    16, activation='relu')(
      pooling_layer)

  output_layer = tf.compat.v1.layers.Dense(
    1, activation='sigmoid')(
      dense_layer)

  # Graph regularization will be done on the penultimate (dense) layer
  # because the output layer is a single floating point number.
  return output_layer, dense_layer


# A note on hidden units:
#
# The above model has two intermediate or "hidden" layers, between the input and
# output, and excluding the Embedding layer. The number of outputs (units,
# nodes, or neurons) is the dimension of the representational space for the
# layer. In other words, the amount of freedom the network is allowed when
# learning an internal representation. If a model has more hidden units
# (a higher-dimensional representation space), and/or more layers, then the
# network can learn more complex representations. However, it makes the network
# more computationally expensive and may lead to learning unwanted
# patterns—patterns that improve performance on training data but not on the
# test data. This is called overfitting.


# This function will be used to generate the embeddings for samples and their
# corresponding neighbors, which will then be used for graph regularization.
def embedding_fn(features, mode):
 """Returns the embedding corresponding to the given features.

 Args:
  features: A dictionary containing batch features returned from the
   `input_fn`, that include sample features, corresponding neighbor features,
   and neighbor weights.
  mode: Specifies if this is training, evaluation, or prediction. See
   tf.estimator.ModeKeys.

 Returns:
  The embedding that will be used for graph regularization.
 """
 is_training = (mode == tf.estimator.ModeKeys.TRAIN)
 _, embedding = feed_forward_model(features, is_training)
 return embedding


def feed_forward_model_fn(features, labels, mode, params, config):
 """Implementation of the model_fn for the base feed-forward model.

 Args:
  features: This is the first item returned from the `input_fn` passed to
   `train`, `evaluate`, and `predict`. This should be a single `Tensor` or
   `dict` of same.
  labels: This is the second item returned from the `input_fn` passed to
   `train`, `evaluate`, and `predict`. This should be a single `Tensor` or
   `dict` of same (for multi-head models). If mode is `ModeKeys.PREDICT`,
   `labels=None` will be passed. If the `model_fn`'s signature does not
   accept `mode`, the `model_fn` must still be able to handle `labels=None`.
  mode: Optional. Specifies if this training, evaluation or prediction. See
   `ModeKeys`.
  params: An HParams instance as returned by get_hyper_parameters().
  config: Optional configuration object. Will receive what is passed to
   Estimator in `config` parameter, or the default `config`. Allows updating
   things in your model_fn based on configuration such as `num_ps_replicas`,
   or `model_dir`. Unused currently.

 Returns:
   A `tf.estimator.EstimatorSpec` for the base feed-forward model. This does
   not include graph-based regularization.
 """

 is_training = mode == tf.estimator.ModeKeys.TRAIN

 # Build the computation graph.
 probabilities, _ = feed_forward_model(features, is_training)
 predictions = tf.round(probabilities)

 if mode == tf.estimator.ModeKeys.PREDICT:
  # labels will be None, and no loss to compute.
  cross_entropy_loss = None
  eval_metric_ops = None
 else:
  # Loss is required in train and eval modes.
  # Flatten 'probabilities' to 1-D.
  probabilities = tf.reshape(probabilities, shape=[-1])
  cross_entropy_loss = tf.compat.v1.keras.losses.binary_crossentropy(
    labels, probabilities)
  eval_metric_ops = {
    'accuracy': tf.compat.v1.metrics.accuracy(labels, predictions)
  }

 if is_training:
  global_step = tf.compat.v1.train.get_or_create_global_step()
  train_op = build_train_op(cross_entropy_loss, global_step)
 else:
  train_op = None

 return tf.estimator.EstimatorSpec(
   mode=mode,
   predictions={
     'probabilities': probabilities,
     'predictions': predictions
   },
   loss=cross_entropy_loss,
   train_op=train_op,
   eval_metric_ops=eval_metric_ops)


# Tf.Transform considers these features as "raw"
def _get_raw_feature_spec(schema):
 return schema_utils.schema_as_feature_spec(schema).feature_spec


def _gzip_reader_fn(filenames):
 """Small utility returning a record reader that can read gzip'ed files."""
 return tf.data.TFRecordDataset(
   filenames,
   compression_type='GZIP')


def _example_serving_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Build the serving in inputs.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  Tensorflow graph which parses examples, applying tf-transform to them.
 """
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)
 raw_feature_spec.pop(LABEL_KEY)

 # We don't need the ID feature for serving.
 raw_feature_spec.pop(ID_FEATURE_KEY)

 raw_input_fn = tf.estimator.export.build_parsing_serving_input_receiver_fn(
   raw_feature_spec, default_batch_size=None)
 serving_input_receiver = raw_input_fn()

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(
   serving_input_receiver.features)

 # Even though, LABEL_KEY was removed from 'raw_feature_spec', the transform
 # operation would have injected the transformed LABEL_KEY feature with a
 # default value.
 transformed_features.pop(_transformed_name(LABEL_KEY))
 return tf.estimator.export.ServingInputReceiver(
   transformed_features, serving_input_receiver.receiver_tensors)


def _eval_input_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Build everything needed for the tf-model-analysis to run the model.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  EvalInputReceiver function, which contains:
   - Tensorflow graph which parses raw untransformed features, applies the
    tf-transform preprocessing operators.
   - Set of raw, untransformed features.
   - Label against which predictions will be compared.
 """
 # Notice that the inputs are raw features, not transformed features here.
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)

 # We don't need the ID feature for TFMA.
 raw_feature_spec.pop(ID_FEATURE_KEY)

 raw_input_fn = tf.estimator.export.build_parsing_serving_input_receiver_fn(
   raw_feature_spec, default_batch_size=None)
 serving_input_receiver = raw_input_fn()

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(
   serving_input_receiver.features)

 labels = transformed_features.pop(_transformed_name(LABEL_KEY))
 return tfma.export.EvalInputReceiver(
   features=transformed_features,
   receiver_tensors=serving_input_receiver.receiver_tensors,
   labels=labels)


def _augment_feature_spec(feature_spec, num_neighbors):
 """Augments `feature_spec` to include neighbor features.
  Args:
   feature_spec: Dictionary of feature keys mapping to TF feature types.
   num_neighbors: Number of neighbors to use for feature key augmentation.
  Returns:
   An augmented `feature_spec` that includes neighbor feature keys.
 """
 for i in range(num_neighbors):
  feature_spec['{}{}_{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, i, 'id')] = \
    tf.io.VarLenFeature(dtype=tf.string)
  # We don't care about the neighbor features corresponding to
  # _transformed_name(LABEL_KEY) because the LABEL_KEY feature will be
  # removed from the feature spec during training/evaluation.
  feature_spec['{}{}_{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, i, 'text_xf')] = \
    tf.io.FixedLenFeature(shape=[HPARAMS.max_seq_length], dtype=tf.int64,
               default_value=tf.constant(0, dtype=tf.int64,
                            shape=[HPARAMS.max_seq_length]))
  # The 'NL_num_nbrs' features is currently not used.

 # Set the neighbor weight feature keys.
 for i in range(num_neighbors):
  feature_spec['{}{}{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, i, NBR_WEIGHT_SUFFIX)] = \
    tf.io.FixedLenFeature(shape=[1], dtype=tf.float32, default_value=[0.0])

 return feature_spec


def _input_fn(filenames, tf_transform_output, is_training, batch_size=200):
 """Generates features and labels for training or evaluation.

 Args:
  filenames: [str] list of CSV files to read data from.
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  is_training: Boolean indicating if we are in training mode.
  batch_size: int First dimension size of the Tensors returned by input_fn

 Returns:
  A (features, indices) tuple where features is a dictionary of
   Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 transformed_feature_spec = (
   tf_transform_output.transformed_feature_spec().copy())

 # During training, NSL uses augmented training data (which includes features
 # from graph neighbors). So, update the feature spec accordingly. This needs
 # to be done because we are using different schemas for NSL training and eval,
 # but the Trainer Component only accepts a single schema.
 if is_training:
  transformed_feature_spec =_augment_feature_spec(transformed_feature_spec,
                          HPARAMS.num_neighbors)

 dataset = tf.data.experimental.make_batched_features_dataset(
   filenames, batch_size, transformed_feature_spec, reader=_gzip_reader_fn)

 transformed_features = tf.compat.v1.data.make_one_shot_iterator(
   dataset).get_next()
 # We pop the label because we do not want to use it as a feature while we're
 # training.
 return transformed_features, transformed_features.pop(
   _transformed_name(LABEL_KEY))


# TFX will call this function
def trainer_fn(hparams, schema):
 """Build the estimator using the high level API.
 Args:
  hparams: Holds hyperparameters used to train the model as name/value pairs.
  schema: Holds the schema of the training examples.
 Returns:
  A dict of the following:
   - estimator: The estimator that will be used for training and eval.
   - train_spec: Spec for training.
   - eval_spec: Spec for eval.
   - eval_input_receiver_fn: Input function for eval.
 """
 train_batch_size = 40
 eval_batch_size = 40

 tf_transform_output = tft.TFTransformOutput(hparams.transform_output)

 train_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.train_files,
   tf_transform_output,
   is_training=True,
   batch_size=train_batch_size)

 eval_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.eval_files,
   tf_transform_output,
   is_training=False,
   batch_size=eval_batch_size)

 train_spec = tf.estimator.TrainSpec(
   train_input_fn,
   max_steps=hparams.train_steps)

 serving_receiver_fn = lambda: _example_serving_receiver_fn(
   tf_transform_output, schema)

 exporter = tf.estimator.FinalExporter('imdb', serving_receiver_fn)
 eval_spec = tf.estimator.EvalSpec(
   eval_input_fn,
   steps=hparams.eval_steps,
   exporters=[exporter],
   name='imdb-eval')

 run_config = tf.estimator.RunConfig(
   save_checkpoints_steps=999, keep_checkpoint_max=1)

 run_config = run_config.replace(model_dir=hparams.serving_model_dir)

 estimator = tf.estimator.Estimator(
   model_fn=feed_forward_model_fn, config=run_config, params=HPARAMS)

 # Create a graph regularization config.
 graph_reg_config = nsl.configs.make_graph_reg_config(
   max_neighbors=HPARAMS.num_neighbors,
   multiplier=HPARAMS.graph_regularization_multiplier,
   distance_type=HPARAMS.distance_type,
   sum_over_axis=-1)

 # Invoke the Graph Regularization Estimator wrapper to incorporate
 # graph-based regularization for training.
 graph_nsl_estimator = nsl.estimator.add_graph_regularization(
   estimator,
   embedding_fn,
   optimizer_fn=optimizer_fn,
   graph_reg_config=graph_reg_config)

 # Create an input receiver for TFMA processing
 receiver_fn = lambda: _eval_input_receiver_fn(
   tf_transform_output, schema)

 return {
   'estimator': graph_nsl_estimator,
   'train_spec': train_spec,
   'eval_spec': eval_spec,
   'eval_input_receiver_fn': receiver_fn
 }
Writing imdb_trainer.py

Tạo và chạy Trainer thành phần, đi qua nó các tập tin mà chúng ta đã tạo ở trên.

# Uses user-provided Python function that implements a model using TensorFlow's
# Estimators API.
trainer = Trainer(
  module_file=_trainer_module_file,
  custom_executor_spec=executor_spec.ExecutorClassSpec(
    trainer_executor.Executor),
  transformed_examples=graph_augmentation.outputs['augmented_examples'],
  schema=schema_gen.outputs['schema'],
  transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],
  train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=10000),
  eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=5000))
context.run(trainer)
WARNING:absl:`custom_executor_spec` is deprecated. Please customize component directly.
WARNING:absl:`transformed_examples` is deprecated. Please use `examples` instead.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/install.py:37: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
 setuptools.SetuptoolsDeprecationWarning,
listing git files failed - pretending there aren't any
I1204 11:44:36.000404 6839 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1204 11:44:36.003713 6839 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
copying imdb_trainer.py -> build/lib
copying imdb_transform.py -> build/lib
installing to /tmp/tmpyr89v7kz
running install
running install_lib
copying build/lib/imdb_trainer.py -> /tmp/tmpyr89v7kz
copying build/lib/imdb_transform.py -> /tmp/tmpyr89v7kz
running install_egg_info
running egg_info
creating tfx_user_code_Trainer.egg-info
writing tfx_user_code_Trainer.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to tfx_user_code_Trainer.egg-info/dependency_links.txt
writing top-level names to tfx_user_code_Trainer.egg-info/top_level.txt
writing manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
Copying tfx_user_code_Trainer.egg-info to /tmp/tmpyr89v7kz/tfx_user_code_Trainer-0.0+b990a2c6a4f23081880867efa3bd3c38db9d7bd0a87a0c9b277ae63714defc8d-py3.7.egg-info
running install_scripts
creating /tmp/tmpyr89v7kz/tfx_user_code_Trainer-0.0+b990a2c6a4f23081880867efa3bd3c38db9d7bd0a87a0c9b277ae63714defc8d.dist-info/WHEEL
creating '/tmp/tmpl71r0gnq/tfx_user_code_Trainer-0.0+b990a2c6a4f23081880867efa3bd3c38db9d7bd0a87a0c9b277ae63714defc8d-py3-none-any.whl' and adding '/tmp/tmpyr89v7kz' to it
adding 'imdb_trainer.py'
adding 'imdb_transform.py'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+b990a2c6a4f23081880867efa3bd3c38db9d7bd0a87a0c9b277ae63714defc8d.dist-info/METADATA'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+b990a2c6a4f23081880867efa3bd3c38db9d7bd0a87a0c9b277ae63714defc8d.dist-info/WHEEL'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+b990a2c6a4f23081880867efa3bd3c38db9d7bd0a87a0c9b277ae63714defc8d.dist-info/top_level.txt'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+b990a2c6a4f23081880867efa3bd3c38db9d7bd0a87a0c9b277ae63714defc8d.dist-info/RECORD'
removing /tmp/tmpyr89v7kz
Processing /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+b990a2c6a4f23081880867efa3bd3c38db9d7bd0a87a0c9b277ae63714defc8d-py3-none-any.whl
Installing collected packages: tfx-user-code-Trainer
Successfully installed tfx-user-code-Trainer-0.0+b990a2c6a4f23081880867efa3bd3c38db9d7bd0a87a0c9b277ae63714defc8d
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/rmsprop.py:123: calling Ones.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/rmsprop.py:123: calling Ones.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/ops/array_ops.py:5049: calling gather (from tensorflow.python.ops.array_ops) with validate_indices is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The `validate_indices` argument has no effect. Indices are always validated on CPU and never validated on GPU.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/ops/array_ops.py:5049: calling gather (from tensorflow.python.ops.array_ops) with validate_indices is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The `validate_indices` argument has no effect. Indices are always validated on CPU and never validated on GPU.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 0.6933001, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 0.6933001, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 220.68
INFO:tensorflow:global_step/sec: 220.68
INFO:tensorflow:loss = 0.69297814, step = 100 (0.454 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.69297814, step = 100 (0.454 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 288.754
INFO:tensorflow:global_step/sec: 288.754
INFO:tensorflow:loss = 0.6923192, step = 200 (0.347 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6923192, step = 200 (0.347 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 286.927
INFO:tensorflow:global_step/sec: 286.927
INFO:tensorflow:loss = 0.6908457, step = 300 (0.348 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6908457, step = 300 (0.348 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 286.211
INFO:tensorflow:global_step/sec: 286.211
INFO:tensorflow:loss = 0.6921471, step = 400 (0.350 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6921471, step = 400 (0.350 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 282.252
INFO:tensorflow:global_step/sec: 282.252
INFO:tensorflow:loss = 0.69014025, step = 500 (0.354 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.69014025, step = 500 (0.354 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 288.814
INFO:tensorflow:global_step/sec: 288.814
INFO:tensorflow:loss = 0.6904064, step = 600 (0.346 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6904064, step = 600 (0.346 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 275.969
INFO:tensorflow:global_step/sec: 275.969
INFO:tensorflow:loss = 0.6891232, step = 700 (0.363 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6891232, step = 700 (0.363 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 280.819
INFO:tensorflow:global_step/sec: 280.819
INFO:tensorflow:loss = 0.69049495, step = 800 (0.356 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.69049495, step = 800 (0.356 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 278.558
INFO:tensorflow:global_step/sec: 278.558
INFO:tensorflow:loss = 0.68652004, step = 900 (0.359 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.68652004, step = 900 (0.359 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/saver.py:971: remove_checkpoint (from tensorflow.python.training.checkpoint_management) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use standard file APIs to delete files with this prefix.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/saver.py:971: remove_checkpoint (from tensorflow.python.training.checkpoint_management) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use standard file APIs to delete files with this prefix.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-12-04T11:44:45
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-12-04T11:44:45
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 5.56428s
INFO:tensorflow:Inference Time : 5.56428s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-12-04-11:44:51
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-12-04-11:44:51
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: accuracy = 0.7047, global_step = 999, loss = 0.68605316
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: accuracy = 0.7047, global_step = 999, loss = 0.68605316
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:global_step/sec: 16.1827
INFO:tensorflow:global_step/sec: 16.1827
INFO:tensorflow:loss = 0.68512, step = 1000 (6.179 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.68512, step = 1000 (6.179 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 278.496
INFO:tensorflow:global_step/sec: 278.496
INFO:tensorflow:loss = 0.6872438, step = 1100 (0.360 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6872438, step = 1100 (0.360 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 276.552
INFO:tensorflow:global_step/sec: 276.552
INFO:tensorflow:loss = 0.6817854, step = 1200 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6817854, step = 1200 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 271.064
INFO:tensorflow:global_step/sec: 271.064
INFO:tensorflow:loss = 0.6696973, step = 1300 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6696973, step = 1300 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 275.856
INFO:tensorflow:global_step/sec: 275.856
INFO:tensorflow:loss = 0.6826827, step = 1400 (0.362 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6826827, step = 1400 (0.362 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 270.879
INFO:tensorflow:global_step/sec: 270.879
INFO:tensorflow:loss = 0.6712682, step = 1500 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6712682, step = 1500 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.073
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.073
INFO:tensorflow:loss = 0.67981917, step = 1600 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.67981917, step = 1600 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 270.234
INFO:tensorflow:global_step/sec: 270.234
INFO:tensorflow:loss = 0.67373323, step = 1700 (0.370 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.67373323, step = 1700 (0.370 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.658
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.658
INFO:tensorflow:loss = 0.66337496, step = 1800 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.66337496, step = 1800 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.271
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.271
INFO:tensorflow:loss = 0.6738259, step = 1900 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6738259, step = 1900 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 237.544
INFO:tensorflow:global_step/sec: 237.544
INFO:tensorflow:loss = 0.66583055, step = 2000 (0.421 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.66583055, step = 2000 (0.421 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.133
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.133
INFO:tensorflow:loss = 0.6637004, step = 2100 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6637004, step = 2100 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.248
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.248
INFO:tensorflow:loss = 0.6696273, step = 2200 (0.367 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6696273, step = 2200 (0.367 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.247
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.247
INFO:tensorflow:loss = 0.6513475, step = 2300 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6513475, step = 2300 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 276.598
INFO:tensorflow:global_step/sec: 276.598
INFO:tensorflow:loss = 0.6662655, step = 2400 (0.362 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6662655, step = 2400 (0.362 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.004
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.004
INFO:tensorflow:loss = 0.6493275, step = 2500 (0.368 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6493275, step = 2500 (0.368 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.613
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.613
INFO:tensorflow:loss = 0.64058864, step = 2600 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.64058864, step = 2600 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.725
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.725
INFO:tensorflow:loss = 0.6401115, step = 2700 (0.357 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6401115, step = 2700 (0.357 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 275.868
INFO:tensorflow:global_step/sec: 275.868
INFO:tensorflow:loss = 0.66073626, step = 2800 (0.363 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.66073626, step = 2800 (0.363 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.9
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.9
INFO:tensorflow:loss = 0.61275744, step = 2900 (0.357 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.61275744, step = 2900 (0.357 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 239.223
INFO:tensorflow:global_step/sec: 239.223
INFO:tensorflow:loss = 0.6508343, step = 3000 (0.418 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6508343, step = 3000 (0.418 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 278.547
INFO:tensorflow:global_step/sec: 278.547
INFO:tensorflow:loss = 0.65112776, step = 3100 (0.359 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.65112776, step = 3100 (0.359 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.487
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.487
INFO:tensorflow:loss = 0.63657844, step = 3200 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.63657844, step = 3200 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.617
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.617
INFO:tensorflow:loss = 0.6216135, step = 3300 (0.360 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6216135, step = 3300 (0.360 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.256
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.256
INFO:tensorflow:loss = 0.64972967, step = 3400 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.64972967, step = 3400 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 281.028
INFO:tensorflow:global_step/sec: 281.028
INFO:tensorflow:loss = 0.6309604, step = 3500 (0.356 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6309604, step = 3500 (0.356 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 282.144
INFO:tensorflow:global_step/sec: 282.144
INFO:tensorflow:loss = 0.59252113, step = 3600 (0.355 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.59252113, step = 3600 (0.355 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 275.802
INFO:tensorflow:global_step/sec: 275.802
INFO:tensorflow:loss = 0.5944205, step = 3700 (0.363 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5944205, step = 3700 (0.363 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 273.658
INFO:tensorflow:global_step/sec: 273.658
INFO:tensorflow:loss = 0.63925326, step = 3800 (0.365 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.63925326, step = 3800 (0.365 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 274.902
INFO:tensorflow:global_step/sec: 274.902
INFO:tensorflow:loss = 0.6255677, step = 3900 (0.365 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6255677, step = 3900 (0.365 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 235.472
INFO:tensorflow:global_step/sec: 235.472
INFO:tensorflow:loss = 0.5732498, step = 4000 (0.424 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5732498, step = 4000 (0.424 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.885
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.885
INFO:tensorflow:loss = 0.59263897, step = 4100 (0.360 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.59263897, step = 4100 (0.360 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.498
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.498
INFO:tensorflow:loss = 0.6244205, step = 4200 (0.367 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6244205, step = 4200 (0.367 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 273.911
INFO:tensorflow:global_step/sec: 273.911
INFO:tensorflow:loss = 0.5709779, step = 4300 (0.365 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5709779, step = 4300 (0.365 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.385
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.385
INFO:tensorflow:loss = 0.57497543, step = 4400 (0.367 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.57497543, step = 4400 (0.367 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.073
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.073
INFO:tensorflow:loss = 0.62753403, step = 4500 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.62753403, step = 4500 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.972
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.972
INFO:tensorflow:loss = 0.5253285, step = 4600 (0.357 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5253285, step = 4600 (0.357 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 283.916
INFO:tensorflow:global_step/sec: 283.916
INFO:tensorflow:loss = 0.5570012, step = 4700 (0.353 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5570012, step = 4700 (0.353 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 286.699
INFO:tensorflow:global_step/sec: 286.699
INFO:tensorflow:loss = 0.54549825, step = 4800 (0.348 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.54549825, step = 4800 (0.348 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 287.171
INFO:tensorflow:global_step/sec: 287.171
INFO:tensorflow:loss = 0.58005756, step = 4900 (0.348 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.58005756, step = 4900 (0.348 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 246.035
INFO:tensorflow:global_step/sec: 246.035
INFO:tensorflow:loss = 0.55126476, step = 5000 (0.406 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.55126476, step = 5000 (0.406 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 286.048
INFO:tensorflow:global_step/sec: 286.048
INFO:tensorflow:loss = 0.5440348, step = 5100 (0.350 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5440348, step = 5100 (0.350 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 288.158
INFO:tensorflow:global_step/sec: 288.158
INFO:tensorflow:loss = 0.530152, step = 5200 (0.347 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.530152, step = 5200 (0.347 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 282.667
INFO:tensorflow:global_step/sec: 282.667
INFO:tensorflow:loss = 0.61745214, step = 5300 (0.354 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.61745214, step = 5300 (0.354 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 283.025
INFO:tensorflow:global_step/sec: 283.025
INFO:tensorflow:loss = 0.5531441, step = 5400 (0.354 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5531441, step = 5400 (0.354 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 284.596
INFO:tensorflow:global_step/sec: 284.596
INFO:tensorflow:loss = 0.55586976, step = 5500 (0.351 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.55586976, step = 5500 (0.351 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 283.212
INFO:tensorflow:global_step/sec: 283.212
INFO:tensorflow:loss = 0.5627943, step = 5600 (0.353 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5627943, step = 5600 (0.353 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 281.121
INFO:tensorflow:global_step/sec: 281.121
INFO:tensorflow:loss = 0.45171082, step = 5700 (0.356 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45171082, step = 5700 (0.356 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 281.568
INFO:tensorflow:global_step/sec: 281.568
INFO:tensorflow:loss = 0.51796657, step = 5800 (0.355 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.51796657, step = 5800 (0.355 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.14
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.14
INFO:tensorflow:loss = 0.570162, step = 5900 (0.368 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.570162, step = 5900 (0.368 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 234.957
INFO:tensorflow:global_step/sec: 234.957
INFO:tensorflow:loss = 0.5400977, step = 6000 (0.425 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5400977, step = 6000 (0.425 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 259.23
INFO:tensorflow:global_step/sec: 259.23
INFO:tensorflow:loss = 0.4981569, step = 6100 (0.386 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4981569, step = 6100 (0.386 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.697
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.697
INFO:tensorflow:loss = 0.5613683, step = 6200 (0.373 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5613683, step = 6200 (0.373 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 266.623
INFO:tensorflow:global_step/sec: 266.623
INFO:tensorflow:loss = 0.48216385, step = 6300 (0.375 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.48216385, step = 6300 (0.375 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 266.123
INFO:tensorflow:global_step/sec: 266.123
INFO:tensorflow:loss = 0.4599746, step = 6400 (0.376 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4599746, step = 6400 (0.376 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 269.688
INFO:tensorflow:global_step/sec: 269.688
INFO:tensorflow:loss = 0.4796008, step = 6500 (0.371 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4796008, step = 6500 (0.371 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 258.906
INFO:tensorflow:global_step/sec: 258.906
INFO:tensorflow:loss = 0.5626136, step = 6600 (0.386 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5626136, step = 6600 (0.386 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 261.596
INFO:tensorflow:global_step/sec: 261.596
INFO:tensorflow:loss = 0.5001174, step = 6700 (0.382 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5001174, step = 6700 (0.382 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 266.467
INFO:tensorflow:global_step/sec: 266.467
INFO:tensorflow:loss = 0.44604325, step = 6800 (0.376 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.44604325, step = 6800 (0.376 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.785
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.785
INFO:tensorflow:loss = 0.4936733, step = 6900 (0.373 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4936733, step = 6900 (0.373 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 231.159
INFO:tensorflow:global_step/sec: 231.159
INFO:tensorflow:loss = 0.44407076, step = 7000 (0.433 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.44407076, step = 7000 (0.433 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 259.935
INFO:tensorflow:global_step/sec: 259.935
INFO:tensorflow:loss = 0.4649738, step = 7100 (0.385 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4649738, step = 7100 (0.385 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 261.497
INFO:tensorflow:global_step/sec: 261.497
INFO:tensorflow:loss = 0.48575532, step = 7200 (0.382 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.48575532, step = 7200 (0.382 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 264.401
INFO:tensorflow:global_step/sec: 264.401
INFO:tensorflow:loss = 0.5566124, step = 7300 (0.378 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5566124, step = 7300 (0.378 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 263.189
INFO:tensorflow:global_step/sec: 263.189
INFO:tensorflow:loss = 0.485472, step = 7400 (0.380 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.485472, step = 7400 (0.380 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 262.158
INFO:tensorflow:global_step/sec: 262.158
INFO:tensorflow:loss = 0.39120063, step = 7500 (0.381 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39120063, step = 7500 (0.381 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 266.983
INFO:tensorflow:global_step/sec: 266.983
INFO:tensorflow:loss = 0.35777277, step = 7600 (0.374 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35777277, step = 7600 (0.374 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.642
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.642
INFO:tensorflow:loss = 0.5350034, step = 7700 (0.374 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5350034, step = 7700 (0.374 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 269.459
INFO:tensorflow:global_step/sec: 269.459
INFO:tensorflow:loss = 0.42015103, step = 7800 (0.371 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42015103, step = 7800 (0.371 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.026
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.026
INFO:tensorflow:loss = 0.54285204, step = 7900 (0.375 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.54285204, step = 7900 (0.375 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 226.498
INFO:tensorflow:global_step/sec: 226.498
INFO:tensorflow:loss = 0.36296645, step = 8000 (0.441 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36296645, step = 8000 (0.441 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 262.545
INFO:tensorflow:global_step/sec: 262.545
INFO:tensorflow:loss = 0.5328135, step = 8100 (0.381 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5328135, step = 8100 (0.381 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 264.823
INFO:tensorflow:global_step/sec: 264.823
INFO:tensorflow:loss = 0.42400876, step = 8200 (0.377 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42400876, step = 8200 (0.377 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 270.946
INFO:tensorflow:global_step/sec: 270.946
INFO:tensorflow:loss = 0.4334933, step = 8300 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4334933, step = 8300 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 271.252
INFO:tensorflow:global_step/sec: 271.252
INFO:tensorflow:loss = 0.44592458, step = 8400 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.44592458, step = 8400 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.492
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.492
INFO:tensorflow:loss = 0.44213057, step = 8500 (0.367 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.44213057, step = 8500 (0.367 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 273.226
INFO:tensorflow:global_step/sec: 273.226
INFO:tensorflow:loss = 0.46779203, step = 8600 (0.366 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46779203, step = 8600 (0.366 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 261.518
INFO:tensorflow:global_step/sec: 261.518
INFO:tensorflow:loss = 0.5460389, step = 8700 (0.382 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5460389, step = 8700 (0.382 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.202
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.202
INFO:tensorflow:loss = 0.5019726, step = 8800 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5019726, step = 8800 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 276.724
INFO:tensorflow:global_step/sec: 276.724
INFO:tensorflow:loss = 0.45209432, step = 8900 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45209432, step = 8900 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 226.305
INFO:tensorflow:global_step/sec: 226.305
INFO:tensorflow:loss = 0.34912163, step = 9000 (0.442 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34912163, step = 9000 (0.442 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 271.186
INFO:tensorflow:global_step/sec: 271.186
INFO:tensorflow:loss = 0.5445255, step = 9100 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5445255, step = 9100 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.761
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.761
INFO:tensorflow:loss = 0.35654712, step = 9200 (0.373 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35654712, step = 9200 (0.373 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 262.439
INFO:tensorflow:global_step/sec: 262.439
INFO:tensorflow:loss = 0.42294815, step = 9300 (0.381 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42294815, step = 9300 (0.381 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 262.881
INFO:tensorflow:global_step/sec: 262.881
INFO:tensorflow:loss = 0.45307142, step = 9400 (0.380 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45307142, step = 9400 (0.380 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 264.643
INFO:tensorflow:global_step/sec: 264.643
INFO:tensorflow:loss = 0.43050554, step = 9500 (0.378 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43050554, step = 9500 (0.378 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 270.757
INFO:tensorflow:global_step/sec: 270.757
INFO:tensorflow:loss = 0.40443382, step = 9600 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40443382, step = 9600 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 268.755
INFO:tensorflow:global_step/sec: 268.755
INFO:tensorflow:loss = 0.37255523, step = 9700 (0.372 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37255523, step = 9700 (0.372 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 264.603
INFO:tensorflow:global_step/sec: 264.603
INFO:tensorflow:loss = 0.4721123, step = 9800 (0.378 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4721123, step = 9800 (0.378 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 273.682
INFO:tensorflow:global_step/sec: 273.682
INFO:tensorflow:loss = 0.52799636, step = 9900 (0.365 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.52799636, step = 9900 (0.365 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-12-04T11:45:25
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-12-04T11:45:25
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 5.60779s
INFO:tensorflow:Inference Time : 5.60779s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-12-04-11:45:30
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-12-04-11:45:30
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: accuracy = 0.8008, global_step = 10000, loss = 0.4497029
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: accuracy = 0.8008, global_step = 10000, loss = 0.4497029
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
WARNING:tensorflow:Loading a TF2 SavedModel but eager mode seems disabled.
WARNING:tensorflow:Loading a TF2 SavedModel but eager mode seems disabled.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:201: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:201: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/export/imdb/temp-1638618330/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/export/imdb/temp-1638618330/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/export/imdb/temp-1638618330/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/export/imdb/temp-1638618330/saved_model.pb
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.43356365.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.43356365.
WARNING:tensorflow:Loading a TF2 SavedModel but eager mode seems disabled.
WARNING:tensorflow:Loading a TF2 SavedModel but eager mode seems disabled.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-TFMA/temp-1638618332/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-TFMA/temp-1638618332/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-TFMA/temp-1638618332/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-TFMA/temp-1638618332/saved_model.pb
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/serving_model_dir/saved_model.pb"
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/eval_model_dir/saved_model.pb"

Đi một peek tại các mô hình đào tạo được xuất khẩu từ Trainer .

train_uri = trainer.outputs['model'].get()[0].uri
serving_model_path = os.path.join(train_uri, 'Format-Serving')
exported_model = tf.saved_model.load(serving_model_path)
exported_model.graph.get_operations()[:10] + ["..."]
[<tf.Operation 'global_step/Initializer/zeros' type=Const>,
 <tf.Operation 'global_step' type=VarHandleOp>,
 <tf.Operation 'global_step/IsInitialized/VarIsInitializedOp' type=VarIsInitializedOp>,
 <tf.Operation 'global_step/Assign' type=AssignVariableOp>,
 <tf.Operation 'global_step/Read/ReadVariableOp' type=ReadVariableOp>,
 <tf.Operation 'input_example_tensor' type=Placeholder>,
 <tf.Operation 'ParseExample/ParseExampleV2/names' type=Const>,
 <tf.Operation 'ParseExample/ParseExampleV2/sparse_keys' type=Const>,
 <tf.Operation 'ParseExample/ParseExampleV2/dense_keys' type=Const>,
 <tf.Operation 'ParseExample/ParseExampleV2/ragged_keys' type=Const>,
 '...']

Hãy hình dung các chỉ số của mô hình bằng Tensorboard.

#docs_infra: no_execute

# Get the URI of the output artifact representing the training logs,
# which is a directory
model_run_dir = trainer.outputs['model_run'].get()[0].uri

%load_ext tensorboard
%tensorboard --logdir {model_run_dir}

Phục vụ mô hình

Việc chính quy hóa đồ thị chỉ ảnh hưởng đến quy trình đào tạo bằng cách thêm một thuật ngữ chính quy hóa vào hàm mất mát. Kết quả là, việc đánh giá mô hình và quy trình phục vụ vẫn không thay đổi. Đó là vì lý do tương tự mà chúng tôi cũng đã bỏ qua các thành phần TFX hạ lưu mà thường đến sau khi thành phần Trainer như Evaluator, Pusher vv

Sự kết luận

Chúng tôi đã chứng minh việc sử dụng chính quy đồ thị bằng cách sử dụng khung Học tập có cấu trúc thần kinh (NSL) trong một đường ống TFX ngay cả khi đầu vào không chứa một đồ thị rõ ràng. Chúng tôi đã xem xét nhiệm vụ phân loại tình cảm của các bài đánh giá phim IMDB mà chúng tôi đã tổng hợp một biểu đồ tương tự dựa trên các lần nhúng bài đánh giá. Chúng tôi khuyến khích người dùng thử nghiệm thêm bằng cách sử dụng các cách nhúng khác nhau để xây dựng biểu đồ, thay đổi các siêu tham số, thay đổi số lượng giám sát và bằng cách xác định các kiến ​​trúc mô hình khác nhau.