Tham gia cộng đồng SIG TFX-Addons và giúp cải thiện TFX tốt hơn nữa!

Xác thực dữ liệu bằng Đường ống TFX và Xác thực dữ liệu TensorFlow

Trong hướng dẫn dựa trên sổ tay này, chúng tôi sẽ tạo và chạy các đường ống TFX để xác thực dữ liệu đầu vào và tạo mô hình ML. Máy tính xách tay này dựa trên đường ống TFX mà chúng tôi đã xây dựng trong Hướng dẫn về đường ống TFX đơn giản . Nếu bạn chưa đọc hướng dẫn đó, bạn nên đọc nó trước khi tiếp tục với sổ tay này.

Nhiệm vụ đầu tiên trong bất kỳ dự án khoa học dữ liệu hoặc ML nào là hiểu và làm sạch dữ liệu, bao gồm:

 • Hiểu các loại dữ liệu, phân phối và thông tin khác (ví dụ: giá trị trung bình hoặc số lượng duy nhất) về từng tính năng
 • Tạo một giản đồ sơ bộ mô tả dữ liệu
 • Xác định các điểm bất thường và các giá trị bị thiếu trong dữ liệu liên quan đến lược đồ đã cho

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tạo hai đường ống TFX.

Đầu tiên, chúng tôi sẽ tạo một đường dẫn để phân tích tập dữ liệu và tạo một lược đồ sơ bộ của tập dữ liệu đã cho. Đường ống này sẽ bao gồm hai thành phần mới, StatisticsGenSchemaGen .

Khi chúng ta đã có một lược đồ dữ liệu thích hợp, chúng ta sẽ tạo một đường ống để đào tạo một mô hình phân loại ML dựa trên đường dẫn từ hướng dẫn trước. Trong đường dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng lược đồ từ đường ống đầu tiên và một thành phần mới, ExampleValidator , để xác thực dữ liệu đầu vào.

Ba thành phần mới, StatisticsGen, SchemaGen và ExampleValidator, là các thành phần TFX để phân tích và xác thực dữ liệu và chúng được triển khai bằng cách sử dụng thư viện Xác thực Dữ liệu TensorFlow .

Vui lòng xem Tìm hiểu đường ống TFX để tìm hiểu thêm về các khái niệm khác nhau trong TFX.

Thiết lập

Trước tiên, chúng tôi cần cài đặt gói TFX Python và tải xuống tập dữ liệu mà chúng tôi sẽ sử dụng cho mô hình của mình.

Nâng cấp Pip

Để tránh nâng cấp Pip trong hệ thống khi chạy cục bộ, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng chúng tôi đang chạy trong Colab. Các hệ thống cục bộ tất nhiên có thể được nâng cấp riêng.

try:
 import colab
 !pip install --upgrade pip
except:
 pass

Cài đặt TFX

pip install -U tfx

Bạn có khởi động lại thời gian chạy không?

Nếu bạn đang sử dụng Google Colab, lần đầu tiên bạn chạy ô ở trên, bạn phải khởi động lại thời gian chạy bằng cách nhấp vào phía trên nút "RESTART RUNTIME" hoặc sử dụng menu "Runtime> Restart runtime ...". Điều này là do cách Colab tải các gói.

Kiểm tra phiên bản TensorFlow và TFX.

import tensorflow as tf
print('TensorFlow version: {}'.format(tf.__version__))
from tfx import v1 as tfx
print('TFX version: {}'.format(tfx.__version__))
TensorFlow version: 2.4.1
WARNING:absl:RuntimeParameter is only supported on Cloud-based DAG runner currently.
TFX version: 0.30.0

Thiết lập các biến

Có một số biến được sử dụng để xác định một đường ống. Bạn có thể tùy chỉnh các biến này theo ý muốn. Theo mặc định, tất cả đầu ra từ đường ống sẽ được tạo trong thư mục hiện tại.

import os

# We will create two pipelines. One for schema generation and one for training.
SCHEMA_PIPELINE_NAME = "penguin-tfdv-schema"
PIPELINE_NAME = "penguin-tfdv"

# Output directory to store artifacts generated from the pipeline.
SCHEMA_PIPELINE_ROOT = os.path.join('pipelines', SCHEMA_PIPELINE_NAME)
PIPELINE_ROOT = os.path.join('pipelines', PIPELINE_NAME)
# Path to a SQLite DB file to use as an MLMD storage.
SCHEMA_METADATA_PATH = os.path.join('metadata', SCHEMA_PIPELINE_NAME,
                  'metadata.db')
METADATA_PATH = os.path.join('metadata', PIPELINE_NAME, 'metadata.db')

# Output directory where created models from the pipeline will be exported.
SERVING_MODEL_DIR = os.path.join('serving_model', PIPELINE_NAME)

from absl import logging
logging.set_verbosity(logging.INFO) # Set default logging level.

Chuẩn bị dữ liệu mẫu

Chúng tôi sẽ tải xuống tập dữ liệu mẫu để sử dụng trong đường dẫn TFX của chúng tôi. Tập dữ liệu chúng tôi đang sử dụng là tập dữ liệu Palmer Penguins cũng được sử dụng trong các ví dụ TFX khác.

Có bốn tính năng số trong tập dữ liệu này:

 • culmen_length_mm
 • culmen_depth_mm
 • flpper_length_mm
 • body_mass_g

Tất cả các tính năng đã được chuẩn hóa để có phạm vi [0,1]. Chúng tôi sẽ xây dựng một mô hình phân loại dự đoán species chim cánh cụt.

Vì thành phần TFX ExampleGen đọc đầu vào từ một thư mục, chúng ta cần tạo một thư mục và sao chép tập dữ liệu vào đó.

import urllib.request
import tempfile

DATA_ROOT = tempfile.mkdtemp(prefix='tfx-data') # Create a temporary directory.
_data_url = 'https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/tfx/master/tfx/examples/penguin/data/labelled/penguins_processed.csv'
_data_filepath = os.path.join(DATA_ROOT, "data.csv")
urllib.request.urlretrieve(_data_url, _data_filepath)
('/tmp/tfx-dataehlez1c6/data.csv', <http.client.HTTPMessage at 0x7ffad0c96d10>)

Hãy xem nhanh tệp CSV.

head {_data_filepath}
species,culmen_length_mm,culmen_depth_mm,flipper_length_mm,body_mass_g
0,0.2545454545454545,0.6666666666666666,0.15254237288135594,0.2916666666666667
0,0.26909090909090905,0.5119047619047618,0.23728813559322035,0.3055555555555556
0,0.29818181818181805,0.5833333333333334,0.3898305084745763,0.1527777777777778
0,0.16727272727272732,0.7380952380952381,0.3559322033898305,0.20833333333333334
0,0.26181818181818167,0.892857142857143,0.3050847457627119,0.2638888888888889
0,0.24727272727272717,0.5595238095238096,0.15254237288135594,0.2569444444444444
0,0.25818181818181823,0.773809523809524,0.3898305084745763,0.5486111111111112
0,0.32727272727272727,0.5357142857142859,0.1694915254237288,0.1388888888888889
0,0.23636363636363636,0.9642857142857142,0.3220338983050847,0.3055555555555556

Bạn sẽ có thể thấy năm cột tính năng. species là một trong 0, 1 hoặc 2 và tất cả các đối tượng địa lý khác phải có giá trị từ 0 đến 1. Chúng tôi sẽ tạo một đường dẫn TFX để phân tích tập dữ liệu này.

Tạo một lược đồ sơ bộ

Các đường ống TFX được xác định bằng cách sử dụng các API Python. Chúng tôi sẽ tạo một đường dẫn để tạo một lược đồ từ các ví dụ đầu vào một cách tự động. Lược đồ này có thể được con người xem xét và điều chỉnh khi cần thiết. Khi lược đồ được hoàn thiện, nó có thể được sử dụng để đào tạo và xác nhận ví dụ trong các tác vụ sau này.

Ngoài CsvExampleGen được sử dụng trong Hướng dẫn về đường ống TFX đơn giản , chúng tôi sẽ sử dụng StatisticsGenSchemaGen :

 • StatisticsGen tính toán số liệu thống kê cho tập dữ liệu.
 • SchemaGen kiểm tra các thống kê và tạo một lược đồ dữ liệu ban đầu.

Xem hướng dẫn cho từng thành phần hoặc hướng dẫn về các thành phần TFX để tìm hiểu thêm về các thành phần này.

Viết định nghĩa đường ống

Chúng tôi xác định một chức năng để tạo một đường ống TFX. Đối tượng Pipeline đại diện cho một đường ống TFX có thể được chạy bằng cách sử dụng một trong các hệ thống điều phối đường ống mà TFX hỗ trợ.

def _create_schema_pipeline(pipeline_name: str,
              pipeline_root: str,
              data_root: str,
              metadata_path: str) -> tfx.dsl.Pipeline:
 """Creates a pipeline for schema generation."""
 # Brings data into the pipeline.
 example_gen = tfx.components.CsvExampleGen(input_base=data_root)

 # NEW: Computes statistics over data for visualization and schema generation.
 statistics_gen = tfx.components.StatisticsGen(
   examples=example_gen.outputs['examples'])

 # NEW: Generates schema based on the generated statistics.
 schema_gen = tfx.components.SchemaGen(
   statistics=statistics_gen.outputs['statistics'], infer_feature_shape=True)

 components = [
   example_gen,
   statistics_gen,
   schema_gen,
 ]

 return tfx.dsl.Pipeline(
   pipeline_name=pipeline_name,
   pipeline_root=pipeline_root,
   metadata_connection_config=tfx.orchestration.metadata
   .sqlite_metadata_connection_config(metadata_path),
   components=components)

Chạy đường ống

Chúng ta sẽ sử dụng LocalDagRunner như trong phần hướng dẫn trước.

tfx.orchestration.LocalDagRunner().run(
 _create_schema_pipeline(
   pipeline_name=SCHEMA_PIPELINE_NAME,
   pipeline_root=SCHEMA_PIPELINE_ROOT,
   data_root=DATA_ROOT,
   metadata_path=SCHEMA_METADATA_PATH))
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Running pipeline:
 pipeline_info {
 id: "penguin-tfdv-schema"
}
nodes {
 pipeline_node {
  node_info {
   type {
    name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
   }
   id: "CsvExampleGen"
  }
  contexts {
   contexts {
    type {
     name: "pipeline"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-tfdv-schema"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "pipeline_run"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "2021-06-02T09:12:50.209352"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "node"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-tfdv-schema.CsvExampleGen"
     }
    }
   }
  }
  outputs {
   outputs {
    key: "examples"
    value {
     artifact_spec {
      type {
       name: "Examples"
       properties {
        key: "span"
        value: INT
       }
       properties {
        key: "split_names"
        value: STRING
       }
       properties {
        key: "version"
        value: INT
       }
      }
     }
    }
   }
  }
  parameters {
   parameters {
    key: "input_base"
    value {
     field_value {
      string_value: "/tmp/tfx-dataehlez1c6"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "input_config"
    value {
     field_value {
      string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "output_config"
    value {
     field_value {
      string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "output_data_format"
    value {
     field_value {
      int_value: 6
     }
    }
   }
  }
  downstream_nodes: "StatisticsGen"
  execution_options {
   caching_options {
   }
  }
 }
}
nodes {
 pipeline_node {
  node_info {
   type {
    name: "tfx.components.statistics_gen.component.StatisticsGen"
   }
   id: "StatisticsGen"
  }
  contexts {
   contexts {
    type {
     name: "pipeline"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-tfdv-schema"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "pipeline_run"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "2021-06-02T09:12:50.209352"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "node"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-tfdv-schema.StatisticsGen"
     }
    }
   }
  }
  inputs {
   inputs {
    key: "examples"
    value {
     channels {
      producer_node_query {
       id: "CsvExampleGen"
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-tfdv-schema"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline_run"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "2021-06-02T09:12:50.209352"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "node"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-tfdv-schema.CsvExampleGen"
        }
       }
      }
      artifact_query {
       type {
        name: "Examples"
       }
      }
      output_key: "examples"
     }
    }
   }
  }
  outputs {
   outputs {
    key: "statistics"
    value {
     artifact_spec {
      type {
       name: "ExampleStatistics"
       properties {
        key: "span"
        value: INT
       }
       properties {
        key: "split_names"
        value: STRING
       }
      }
     }
    }
   }
  }
  parameters {
   parameters {
    key: "exclude_splits"
    value {
     field_value {
      string_value: "[]"
     }
    }
   }
  }
  upstream_nodes: "CsvExampleGen"
  downstream_nodes: "SchemaGen"
  execution_options {
   caching_options {
   }
  }
 }
}
nodes {
 pipeline_node {
  node_info {
   type {
    name: "tfx.components.schema_gen.component.SchemaGen"
   }
   id: "SchemaGen"
  }
  contexts {
   contexts {
    type {
     name: "pipeline"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-tfdv-schema"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "pipeline_run"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "2021-06-02T09:12:50.209352"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "node"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-tfdv-schema.SchemaGen"
     }
    }
   }
  }
  inputs {
   inputs {
    key: "statistics"
    value {
     channels {
      producer_node_query {
       id: "StatisticsGen"
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-tfdv-schema"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline_run"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "2021-06-02T09:12:50.209352"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "node"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-tfdv-schema.StatisticsGen"
        }
       }
      }
      artifact_query {
       type {
        name: "ExampleStatistics"
       }
      }
      output_key: "statistics"
     }
    }
   }
  }
  outputs {
   outputs {
    key: "schema"
    value {
     artifact_spec {
      type {
       name: "Schema"
      }
     }
    }
   }
  }
  parameters {
   parameters {
    key: "exclude_splits"
    value {
     field_value {
      string_value: "[]"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "infer_feature_shape"
    value {
     field_value {
      int_value: 1
     }
    }
   }
  }
  upstream_nodes: "StatisticsGen"
  execution_options {
   caching_options {
   }
  }
 }
}
runtime_spec {
 pipeline_root {
  field_value {
   string_value: "pipelines/penguin-tfdv-schema"
  }
 }
 pipeline_run_id {
  field_value {
   string_value: "2021-06-02T09:12:50.209352"
  }
 }
}
execution_mode: SYNC
deployment_config {
 type_url: "type.googleapis.com/tfx.orchestration.IntermediateDeploymentConfig"
 value: "\n\236\001\n\rCsvExampleGen\022\214\001\nHtype.googleapis.com/tfx.orchestration.executable_spec.BeamExecutableSpec\022@\n>\n<tfx.components.example_gen.csv_example_gen.executor.Executor\n\220\001\n\rStatisticsGen\022\177\nHtype.googleapis.com/tfx.orchestration.executable_spec.BeamExecutableSpec\0223\n1\n/tfx.components.statistics_gen.executor.Executor\n\216\001\n\tSchemaGen\022\200\001\nOtype.googleapis.com/tfx.orchestration.executable_spec.PythonClassExecutableSpec\022-\n+tfx.components.schema_gen.executor.Executor\022\230\001\n\rCsvExampleGen\022\206\001\nOtype.googleapis.com/tfx.orchestration.executable_spec.PythonClassExecutableSpec\0223\n1tfx.components.example_gen.driver.FileBasedDriver*b\n0type.googleapis.com/ml_metadata.ConnectionConfig\022.\032,\n(metadata/penguin-tfdv-schema/metadata.db\020\003"
}

INFO:absl:Using deployment config:
 executor_specs {
 key: "CsvExampleGen"
 value {
  beam_executable_spec {
   python_executor_spec {
    class_path: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.executor.Executor"
   }
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "SchemaGen"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.schema_gen.executor.Executor"
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "StatisticsGen"
 value {
  beam_executable_spec {
   python_executor_spec {
    class_path: "tfx.components.statistics_gen.executor.Executor"
   }
  }
 }
}
custom_driver_specs {
 key: "CsvExampleGen"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.example_gen.driver.FileBasedDriver"
  }
 }
}
metadata_connection_config {
 sqlite {
  filename_uri: "metadata/penguin-tfdv-schema/metadata.db"
  connection_mode: READWRITE_OPENCREATE
 }
}

INFO:absl:Using connection config:
 sqlite {
 filename_uri: "metadata/penguin-tfdv-schema/metadata.db"
 connection_mode: READWRITE_OPENCREATE
}

INFO:absl:Component CsvExampleGen is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
 }
 id: "CsvExampleGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:12:50.209352"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema.CsvExampleGen"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "examples"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Examples"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
     properties {
      key: "version"
      value: INT
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "input_base"
  value {
   field_value {
    string_value: "/tmp/tfx-dataehlez1c6"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "input_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_data_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 6
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "StatisticsGen"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:select span and version = (0, None)
INFO:absl:latest span and version = (0, None)
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 1
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=1, input_dict={}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'examples': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv-schema/CsvExampleGen/examples/1"
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1622625170,sum_checksum:1622625170"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv-schema:2021-06-02T09:12:50.209352:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
, artifact_type: name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}), exec_properties={'input_config': '{\n "splits": [\n  {\n   "name": "single_split",\n   "pattern": "*"\n  }\n ]\n}', 'output_config': '{\n "split_config": {\n  "splits": [\n   {\n    "hash_buckets": 2,\n    "name": "train"\n   },\n   {\n    "hash_buckets": 1,\n    "name": "eval"\n   }\n  ]\n }\n}', 'output_data_format': 6, 'input_base': '/tmp/tfx-dataehlez1c6', 'span': 0, 'version': None, 'input_fingerprint': 'split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1622625170,sum_checksum:1622625170'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfdv-schema/CsvExampleGen/.system/executor_execution/1/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfdv-schema/CsvExampleGen/.system/stateful_working_dir/2021-06-02T09:12:50.209352', tmp_dir='pipelines/penguin-tfdv-schema/CsvExampleGen/.system/executor_execution/1/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
 }
 id: "CsvExampleGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:12:50.209352"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema.CsvExampleGen"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "examples"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Examples"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
     properties {
      key: "version"
      value: INT
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "input_base"
  value {
   field_value {
    string_value: "/tmp/tfx-dataehlez1c6"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "input_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_data_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 6
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "StatisticsGen"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfdv-schema"
, pipeline_run_id='2021-06-02T09:12:50.209352')
INFO:absl:Generating examples.
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
INFO:absl:Processing input csv data /tmp/tfx-dataehlez1c6/* to TFExample.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
INFO:absl:Examples generated.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 1 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'examples': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv-schema/CsvExampleGen/examples/1"
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1622625170,sum_checksum:1622625170"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv-schema:2021-06-02T09:12:50.209352:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}) for execution 1
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component CsvExampleGen is finished.
INFO:absl:Component StatisticsGen is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.statistics_gen.component.StatisticsGen"
 }
 id: "StatisticsGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:12:50.209352"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema.StatisticsGen"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv-schema"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:12:50.209352"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv-schema.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "statistics"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
downstream_nodes: "SchemaGen"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 2
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=2, input_dict={'examples': [Artifact(artifact: id: 1
type_id: 6
uri: "pipelines/penguin-tfdv-schema/CsvExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1622625170,sum_checksum:1622625170"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv-schema:2021-06-02T09:12:50.209352:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1622625171427
last_update_time_since_epoch: 1622625171427
, artifact_type: id: 6
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'statistics': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv-schema/StatisticsGen/statistics/2"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv-schema:2021-06-02T09:12:50.209352:StatisticsGen:statistics:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}), exec_properties={'exclude_splits': '[]'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfdv-schema/StatisticsGen/.system/executor_execution/2/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfdv-schema/StatisticsGen/.system/stateful_working_dir/2021-06-02T09:12:50.209352', tmp_dir='pipelines/penguin-tfdv-schema/StatisticsGen/.system/executor_execution/2/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.statistics_gen.component.StatisticsGen"
 }
 id: "StatisticsGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:12:50.209352"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema.StatisticsGen"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv-schema"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:12:50.209352"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv-schema.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "statistics"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
downstream_nodes: "SchemaGen"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfdv-schema"
, pipeline_run_id='2021-06-02T09:12:50.209352')
INFO:absl:Generating statistics for split train.
INFO:absl:Statistics for split train written to pipelines/penguin-tfdv-schema/StatisticsGen/statistics/2/Split-train.
INFO:absl:Generating statistics for split eval.
INFO:absl:Statistics for split eval written to pipelines/penguin-tfdv-schema/StatisticsGen/statistics/2/Split-eval.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 2 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'statistics': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv-schema/StatisticsGen/statistics/2"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv-schema:2021-06-02T09:12:50.209352:StatisticsGen:statistics:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}) for execution 2
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component StatisticsGen is finished.
INFO:absl:Component SchemaGen is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.schema_gen.component.SchemaGen"
 }
 id: "SchemaGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:12:50.209352"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema.SchemaGen"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "statistics"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "StatisticsGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv-schema"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:12:50.209352"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv-schema.StatisticsGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "ExampleStatistics"
     }
    }
    output_key: "statistics"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "schema"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Schema"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "infer_feature_shape"
  value {
   field_value {
    int_value: 1
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "StatisticsGen"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 3
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=3, input_dict={'statistics': [Artifact(artifact: id: 2
type_id: 8
uri: "pipelines/penguin-tfdv-schema/StatisticsGen/statistics/2"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv-schema:2021-06-02T09:12:50.209352:StatisticsGen:statistics:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1622625173398
last_update_time_since_epoch: 1622625173398
, artifact_type: id: 8
name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'schema': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv-schema/SchemaGen/schema/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv-schema:2021-06-02T09:12:50.209352:SchemaGen:schema:0"
 }
}
, artifact_type: name: "Schema"
)]}), exec_properties={'infer_feature_shape': 1, 'exclude_splits': '[]'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfdv-schema/SchemaGen/.system/executor_execution/3/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfdv-schema/SchemaGen/.system/stateful_working_dir/2021-06-02T09:12:50.209352', tmp_dir='pipelines/penguin-tfdv-schema/SchemaGen/.system/executor_execution/3/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.schema_gen.component.SchemaGen"
 }
 id: "SchemaGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:12:50.209352"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv-schema.SchemaGen"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "statistics"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "StatisticsGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv-schema"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:12:50.209352"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv-schema.StatisticsGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "ExampleStatistics"
     }
    }
    output_key: "statistics"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "schema"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Schema"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "infer_feature_shape"
  value {
   field_value {
    int_value: 1
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "StatisticsGen"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfdv-schema"
, pipeline_run_id='2021-06-02T09:12:50.209352')
WARNING:apache_beam.options.pipeline_options:Discarding unparseable args: ['-f', '/tmp/tmpb83ytk8y.json', '--HistoryManager.hist_file=:memory:']
INFO:absl:Attempting to infer TFX Python dependency for beam
INFO:absl:Copying all content from install dir /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tfx to temp dir /tmp/tmpkag3zvkj/build/tfx
INFO:absl:Generating a temp setup file at /tmp/tmpkag3zvkj/build/tfx/setup.py
INFO:absl:Creating temporary sdist package, logs available at /tmp/tmpkag3zvkj/build/tfx/setup.log
INFO:absl:Added --extra_package=/tmp/tmpkag3zvkj/build/tfx/dist/tfx_ephemeral-0.30.0.tar.gz to beam args
INFO:absl:Processing schema from statistics for split train.
INFO:absl:Processing schema from statistics for split eval.
INFO:absl:Schema written to pipelines/penguin-tfdv-schema/SchemaGen/schema/3/schema.pbtxt.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 3 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'schema': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv-schema/SchemaGen/schema/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv-schema:2021-06-02T09:12:50.209352:SchemaGen:schema:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Schema"
)]}) for execution 3
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component SchemaGen is finished.

Bạn sẽ thấy "INFO: absl: Component SchemaGen đã hoàn thành." nếu đường ống kết thúc thành công.

Chúng tôi sẽ kiểm tra đầu ra của đường ống để hiểu tập dữ liệu của chúng tôi.

Xem lại kết quả đầu ra của đường ống

Như đã giải thích trong hướng dẫn trước, đường ống TFX tạo ra hai loại kết quả đầu ra, tạo tác và DB siêu dữ liệu (MLMD) chứa siêu dữ liệu về tạo tác và thực thi đường ống. Chúng tôi đã xác định vị trí của các đầu ra này trong các ô trên. Theo mặc định, các tạo tác được lưu trữ trong thư mục pipelines và siêu dữ liệu được lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu sqlite trong thư mục metadata .

Bạn có thể sử dụng các API MLMD để định vị các đầu ra này theo chương trình. Đầu tiên, chúng tôi sẽ xác định một số chức năng tiện ích để tìm kiếm các tạo tác đầu ra vừa được sản xuất.

from ml_metadata.proto import metadata_store_pb2
# Non-public APIs, just for showcase.
from tfx.orchestration.portable.mlmd import execution_lib

# TODO(b/171447278): Move these functions into the TFX library.

def get_latest_artifacts(metadata, pipeline_name, component_id):
 """Output artifacts of the latest run of the component."""
 context = metadata.store.get_context_by_type_and_name(
   'node', f'{pipeline_name}.{component_id}')
 executions = metadata.store.get_executions_by_context(context.id)
 latest_execution = max(executions,
             key=lambda e:e.last_update_time_since_epoch)
 return execution_lib.get_artifacts_dict(metadata, latest_execution.id, 
                     metadata_store_pb2.Event.OUTPUT)

# Non-public APIs, just for showcase.
from tfx.orchestration.experimental.interactive import visualizations

def visualize_artifacts(artifacts):
 """Visualizes artifacts using standard visualization modules."""
 for artifact in artifacts:
  visualization = visualizations.get_registry().get_visualization(
    artifact.type_name)
  if visualization:
   visualization.display(artifact)

from tfx.orchestration.experimental.interactive import standard_visualizations
standard_visualizations.register_standard_visualizations()

Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra các kết quả đầu ra từ việc thực thi đường ống.

# Non-public APIs, just for showcase.
from tfx.orchestration.metadata import Metadata
from tfx.types import standard_component_specs

metadata_connection_config = tfx.orchestration.metadata.sqlite_metadata_connection_config(
  SCHEMA_METADATA_PATH)

with Metadata(metadata_connection_config) as metadata_handler:
 # Find output artifacts from MLMD.
 stat_gen_output = get_latest_artifacts(metadata_handler, SCHEMA_PIPELINE_NAME,
                     'StatisticsGen')
 stats_artifacts = stat_gen_output[standard_component_specs.STATISTICS_KEY]

 schema_gen_output = get_latest_artifacts(metadata_handler,
                      SCHEMA_PIPELINE_NAME, 'SchemaGen')
 schema_artifacts = schema_gen_output[standard_component_specs.SCHEMA_KEY]
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

Đã đến lúc kiểm tra kết quả đầu ra từ mỗi thành phần. Như đã mô tả ở trên, Xác thực Dữ liệu Tensorflow (TFDV) được sử dụng trong StatisticsGenSchemaGen , đồng thời TFDV cũng cung cấp hình ảnh trực quan về các đầu ra từ các thành phần này.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp trợ giúp trực quan hóa trong TFX sử dụng TFDV bên trong để hiển thị trực quan.

Kiểm tra đầu ra từ StatisticsGen

visualize_artifacts(stats_artifacts)

Bạn có thể xem các số liệu thống kê khác nhau cho dữ liệu đầu vào. Các số liệu thống kê này được cung cấp cho SchemaGen để tự động xây dựng một lược đồ dữ liệu ban đầu.

Kiểm tra đầu ra từ SchemaGen

visualize_artifacts(schema_artifacts)

Lược đồ này được tự động suy ra từ đầu ra của StatisticsGen. Bạn sẽ có thể thấy 4 tính năng FLOAT và 1 tính năng INT.

Xuất lược đồ để sử dụng trong tương lai

Chúng tôi cần xem xét và tinh chỉnh lược đồ đã tạo. Lược đồ đã xem xét cần được duy trì để được sử dụng trong các đường ống tiếp theo để đào tạo mô hình ML. Nói cách khác, bạn có thể muốn thêm tệp giản đồ vào hệ thống kiểm soát phiên bản của mình cho các trường hợp sử dụng thực tế. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ sao chép lược đồ vào một đường dẫn hệ thống tệp được xác định trước cho đơn giản.

import shutil

_schema_filename = 'schema.pbtxt'
SCHEMA_PATH = 'schema'

os.makedirs(SCHEMA_PATH, exist_ok=True)
_generated_path = os.path.join(schema_artifacts[0].uri, _schema_filename)

# Copy the 'schema.pbtxt' file from the artifact uri to a predefined path.
shutil.copy(_generated_path, SCHEMA_PATH)
'schema/schema.pbtxt'

Tệp lược đồ sử dụng định dạng văn bản Bộ đệm Giao thức và một phiên bản của sơ đồ siêu dữ liệu TensorFlow .

print(f'Schema at {SCHEMA_PATH}-----')
!cat {SCHEMA_PATH}/*
Schema at schema-----
feature {
 name: "body_mass_g"
 type: FLOAT
 presence {
  min_fraction: 1.0
  min_count: 1
 }
 shape {
  dim {
   size: 1
  }
 }
}
feature {
 name: "culmen_depth_mm"
 type: FLOAT
 presence {
  min_fraction: 1.0
  min_count: 1
 }
 shape {
  dim {
   size: 1
  }
 }
}
feature {
 name: "culmen_length_mm"
 type: FLOAT
 presence {
  min_fraction: 1.0
  min_count: 1
 }
 shape {
  dim {
   size: 1
  }
 }
}
feature {
 name: "flipper_length_mm"
 type: FLOAT
 presence {
  min_fraction: 1.0
  min_count: 1
 }
 shape {
  dim {
   size: 1
  }
 }
}
feature {
 name: "species"
 type: INT
 presence {
  min_fraction: 1.0
  min_count: 1
 }
 shape {
  dim {
   size: 1
  }
 }
}

Bạn nên đảm bảo xem lại và có thể chỉnh sửa định nghĩa lược đồ nếu cần. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng lược đồ đã tạo không thay đổi.

Xác thực các ví dụ đầu vào và đào tạo mô hình ML

Chúng ta sẽ quay lại đường ống mà chúng ta đã tạo trong Hướng dẫn về đường ống TFX đơn giản , để đào tạo mô hình ML và sử dụng lược đồ đã tạo để viết mã đào tạo mô hình.

Chúng tôi cũng sẽ thêm một thành phần ExampleValidator sẽ tìm kiếm các điểm bất thường và các giá trị bị thiếu trong tập dữ liệu đến liên quan đến lược đồ.

Viết mã đào tạo mô hình

Chúng tôi cần viết mã mô hình như chúng tôi đã làm trong Hướng dẫn về đường ống TFX đơn giản .

Bản thân mô hình cũng giống như trong hướng dẫn trước, nhưng lần này chúng ta sẽ sử dụng lược đồ được tạo từ đường ống trước đó thay vì chỉ định các tính năng theo cách thủ công. Hầu hết mã không được thay đổi. Sự khác biệt duy nhất là chúng tôi không cần chỉ định tên và các loại tính năng trong tệp này. Thay vào đó, chúng tôi đọc chúng từ tệp lược đồ .

_trainer_module_file = 'penguin_trainer.py'
%%writefile {_trainer_module_file}

from typing import List
from absl import logging
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils

from tfx import v1 as tfx
from tfx_bsl.public import tfxio
from tensorflow_metadata.proto.v0 import schema_pb2

# We don't need to specify _FEATURE_KEYS and _FEATURE_SPEC any more.
# Those information can be read from the given schema file.

_LABEL_KEY = 'species'

_TRAIN_BATCH_SIZE = 20
_EVAL_BATCH_SIZE = 10

def _input_fn(file_pattern: List[str],
       data_accessor: tfx.components.DataAccessor,
       schema: schema_pb2.Schema,
       batch_size: int = 200) -> tf.data.Dataset:
 """Generates features and label for training.

 Args:
  file_pattern: List of paths or patterns of input tfrecord files.
  data_accessor: DataAccessor for converting input to RecordBatch.
  schema: schema of the input data.
  batch_size: representing the number of consecutive elements of returned
   dataset to combine in a single batch

 Returns:
  A dataset that contains (features, indices) tuple where features is a
   dictionary of Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 return data_accessor.tf_dataset_factory(
   file_pattern,
   tfxio.TensorFlowDatasetOptions(
     batch_size=batch_size, label_key=_LABEL_KEY),
   schema=schema).repeat()


def _build_keras_model(schema: schema_pb2.Schema) -> tf.keras.Model:
 """Creates a DNN Keras model for classifying penguin data.

 Returns:
  A Keras Model.
 """
 # The model below is built with Functional API, please refer to
 # https://www.tensorflow.org/guide/keras/overview for all API options.

 # ++ Changed code: Uses all features in the schema except the label.
 feature_keys = [f.name for f in schema.feature if f.name != _LABEL_KEY]
 inputs = [keras.layers.Input(shape=(1,), name=f) for f in feature_keys]
 # ++ End of the changed code.

 d = keras.layers.concatenate(inputs)
 for _ in range(2):
  d = keras.layers.Dense(8, activation='relu')(d)
 outputs = keras.layers.Dense(3)(d)

 model = keras.Model(inputs=inputs, outputs=outputs)
 model.compile(
   optimizer=keras.optimizers.Adam(1e-2),
   loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
   metrics=[keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy()])

 model.summary(print_fn=logging.info)
 return model


# TFX Trainer will call this function.
def run_fn(fn_args: tfx.components.FnArgs):
 """Train the model based on given args.

 Args:
  fn_args: Holds args used to train the model as name/value pairs.
 """

 # ++ Changed code: Reads in schema file passed to the Trainer component.
 schema = tfx.utils.parse_pbtxt_file(fn_args.schema_path, schema_pb2.Schema())
 # ++ End of the changed code.

 train_dataset = _input_fn(
   fn_args.train_files,
   fn_args.data_accessor,
   schema,
   batch_size=_TRAIN_BATCH_SIZE)
 eval_dataset = _input_fn(
   fn_args.eval_files,
   fn_args.data_accessor,
   schema,
   batch_size=_EVAL_BATCH_SIZE)

 model = _build_keras_model(schema)
 model.fit(
   train_dataset,
   steps_per_epoch=fn_args.train_steps,
   validation_data=eval_dataset,
   validation_steps=fn_args.eval_steps)

 # The result of the training should be saved in `fn_args.serving_model_dir`
 # directory.
 model.save(fn_args.serving_model_dir, save_format='tf')
Writing penguin_trainer.py

Bây giờ bạn đã hoàn thành tất cả các bước chuẩn bị để xây dựng đường ống TFX cho đào tạo mô hình.

Viết định nghĩa đường ống

Chúng tôi sẽ thêm hai thành phần mới, ImporterExampleValidator . Nhà nhập khẩu đưa một tệp bên ngoài vào đường dẫn TFX. Trong trường hợp này, nó là một tệp chứa định nghĩa lược đồ. ExampleValidator sẽ kiểm tra dữ liệu đầu vào và xác thực xem tất cả dữ liệu đầu vào có tuân theo lược đồ dữ liệu mà chúng tôi đã cung cấp hay không.

def _create_pipeline(pipeline_name: str, pipeline_root: str, data_root: str,
           schema_path: str, module_file: str, serving_model_dir: str,
           metadata_path: str) -> tfx.dsl.Pipeline:
 """Creates a pipeline using predefined schema with TFX."""
 # Brings data into the pipeline.
 example_gen = tfx.components.CsvExampleGen(input_base=data_root)

 # Computes statistics over data for visualization and example validation.
 statistics_gen = tfx.components.StatisticsGen(
   examples=example_gen.outputs['examples'])

 # NEW: Import the schema.
 schema_importer = tfx.dsl.Importer(
   source_uri=schema_path,
   artifact_type=tfx.types.standard_artifacts.Schema).with_id(
     'schema_importer')

 # NEW: Performs anomaly detection based on statistics and data schema.
 example_validator = tfx.components.ExampleValidator(
   statistics=statistics_gen.outputs['statistics'],
   schema=schema_importer.outputs['result'])

 # Uses user-provided Python function that trains a model.
 trainer = tfx.components.Trainer(
   module_file=module_file,
   examples=example_gen.outputs['examples'],
   schema=schema_importer.outputs['result'], # Pass the imported schema.
   train_args=tfx.proto.TrainArgs(num_steps=100),
   eval_args=tfx.proto.EvalArgs(num_steps=5))

 # Pushes the model to a filesystem destination.
 pusher = tfx.components.Pusher(
   model=trainer.outputs['model'],
   push_destination=tfx.proto.PushDestination(
     filesystem=tfx.proto.PushDestination.Filesystem(
       base_directory=serving_model_dir)))

 components = [
   example_gen,

   # NEW: Following three components were added to the pipeline.
   statistics_gen,
   schema_importer,
   example_validator,

   trainer,
   pusher,
 ]

 return tfx.dsl.Pipeline(
   pipeline_name=pipeline_name,
   pipeline_root=pipeline_root,
   metadata_connection_config=tfx.orchestration.metadata
   .sqlite_metadata_connection_config(metadata_path),
   components=components)

Chạy đường ống

tfx.orchestration.LocalDagRunner().run(
 _create_pipeline(
   pipeline_name=PIPELINE_NAME,
   pipeline_root=PIPELINE_ROOT,
   data_root=DATA_ROOT,
   schema_path=SCHEMA_PATH,
   module_file=_trainer_module_file,
   serving_model_dir=SERVING_MODEL_DIR,
   metadata_path=METADATA_PATH))
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Generating ephemeral wheel package for '/tmpfs/src/temp/docs/tutorials/tfx/penguin_trainer.py' (including modules: ['penguin_trainer']).
INFO:absl:User module package has hash fingerprint version 000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '/tmp/tmpqzsnsqkg/_tfx_generated_setup.py', 'bdist_wheel', '--bdist-dir', '/tmp/tmp6ohfkiv2', '--dist-dir', '/tmp/tmpovmeeauf']
INFO:absl:Successfully built user code wheel distribution at 'pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl'; target user module is 'penguin_trainer'.
INFO:absl:Full user module path is 'penguin_trainer@pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl'
INFO:absl:Running pipeline:
 pipeline_info {
 id: "penguin-tfdv"
}
nodes {
 pipeline_node {
  node_info {
   type {
    name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
   }
   id: "CsvExampleGen"
  }
  contexts {
   contexts {
    type {
     name: "pipeline"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-tfdv"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "pipeline_run"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "node"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-tfdv.CsvExampleGen"
     }
    }
   }
  }
  outputs {
   outputs {
    key: "examples"
    value {
     artifact_spec {
      type {
       name: "Examples"
       properties {
        key: "span"
        value: INT
       }
       properties {
        key: "split_names"
        value: STRING
       }
       properties {
        key: "version"
        value: INT
       }
      }
     }
    }
   }
  }
  parameters {
   parameters {
    key: "input_base"
    value {
     field_value {
      string_value: "/tmp/tfx-dataehlez1c6"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "input_config"
    value {
     field_value {
      string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "output_config"
    value {
     field_value {
      string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "output_data_format"
    value {
     field_value {
      int_value: 6
     }
    }
   }
  }
  downstream_nodes: "StatisticsGen"
  downstream_nodes: "Trainer"
  execution_options {
   caching_options {
   }
  }
 }
}
nodes {
 pipeline_node {
  node_info {
   type {
    name: "tfx.dsl.components.common.importer.Importer"
   }
   id: "schema_importer"
  }
  contexts {
   contexts {
    type {
     name: "pipeline"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-tfdv"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "pipeline_run"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "node"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-tfdv.schema_importer"
     }
    }
   }
  }
  outputs {
   outputs {
    key: "result"
    value {
     artifact_spec {
      type {
       name: "Schema"
      }
     }
    }
   }
  }
  parameters {
   parameters {
    key: "artifact_uri"
    value {
     field_value {
      string_value: "schema"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "reimport"
    value {
     field_value {
      int_value: 0
     }
    }
   }
  }
  downstream_nodes: "ExampleValidator"
  downstream_nodes: "Trainer"
  execution_options {
   caching_options {
   }
  }
 }
}
nodes {
 pipeline_node {
  node_info {
   type {
    name: "tfx.components.statistics_gen.component.StatisticsGen"
   }
   id: "StatisticsGen"
  }
  contexts {
   contexts {
    type {
     name: "pipeline"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-tfdv"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "pipeline_run"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "node"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-tfdv.StatisticsGen"
     }
    }
   }
  }
  inputs {
   inputs {
    key: "examples"
    value {
     channels {
      producer_node_query {
       id: "CsvExampleGen"
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-tfdv"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline_run"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "node"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-tfdv.CsvExampleGen"
        }
       }
      }
      artifact_query {
       type {
        name: "Examples"
       }
      }
      output_key: "examples"
     }
    }
   }
  }
  outputs {
   outputs {
    key: "statistics"
    value {
     artifact_spec {
      type {
       name: "ExampleStatistics"
       properties {
        key: "span"
        value: INT
       }
       properties {
        key: "split_names"
        value: STRING
       }
      }
     }
    }
   }
  }
  parameters {
   parameters {
    key: "exclude_splits"
    value {
     field_value {
      string_value: "[]"
     }
    }
   }
  }
  upstream_nodes: "CsvExampleGen"
  downstream_nodes: "ExampleValidator"
  execution_options {
   caching_options {
   }
  }
 }
}
nodes {
 pipeline_node {
  node_info {
   type {
    name: "tfx.components.trainer.component.Trainer"
   }
   id: "Trainer"
  }
  contexts {
   contexts {
    type {
     name: "pipeline"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-tfdv"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "pipeline_run"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "node"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-tfdv.Trainer"
     }
    }
   }
  }
  inputs {
   inputs {
    key: "examples"
    value {
     channels {
      producer_node_query {
       id: "CsvExampleGen"
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-tfdv"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline_run"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "node"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-tfdv.CsvExampleGen"
        }
       }
      }
      artifact_query {
       type {
        name: "Examples"
       }
      }
      output_key: "examples"
     }
    }
   }
   inputs {
    key: "schema"
    value {
     channels {
      producer_node_query {
       id: "schema_importer"
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-tfdv"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline_run"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "node"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-tfdv.schema_importer"
        }
       }
      }
      artifact_query {
       type {
        name: "Schema"
       }
      }
      output_key: "result"
     }
    }
   }
  }
  outputs {
   outputs {
    key: "model"
    value {
     artifact_spec {
      type {
       name: "Model"
      }
     }
    }
   }
   outputs {
    key: "model_run"
    value {
     artifact_spec {
      type {
       name: "ModelRun"
      }
     }
    }
   }
  }
  parameters {
   parameters {
    key: "custom_config"
    value {
     field_value {
      string_value: "null"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "eval_args"
    value {
     field_value {
      string_value: "{\n \"num_steps\": 5\n}"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "module_path"
    value {
     field_value {
      string_value: "penguin_trainer@pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "train_args"
    value {
     field_value {
      string_value: "{\n \"num_steps\": 100\n}"
     }
    }
   }
  }
  upstream_nodes: "CsvExampleGen"
  upstream_nodes: "schema_importer"
  downstream_nodes: "Pusher"
  execution_options {
   caching_options {
   }
  }
 }
}
nodes {
 pipeline_node {
  node_info {
   type {
    name: "tfx.components.example_validator.component.ExampleValidator"
   }
   id: "ExampleValidator"
  }
  contexts {
   contexts {
    type {
     name: "pipeline"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-tfdv"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "pipeline_run"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "node"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-tfdv.ExampleValidator"
     }
    }
   }
  }
  inputs {
   inputs {
    key: "schema"
    value {
     channels {
      producer_node_query {
       id: "schema_importer"
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-tfdv"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline_run"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "node"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-tfdv.schema_importer"
        }
       }
      }
      artifact_query {
       type {
        name: "Schema"
       }
      }
      output_key: "result"
     }
    }
   }
   inputs {
    key: "statistics"
    value {
     channels {
      producer_node_query {
       id: "StatisticsGen"
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-tfdv"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline_run"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "node"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-tfdv.StatisticsGen"
        }
       }
      }
      artifact_query {
       type {
        name: "ExampleStatistics"
       }
      }
      output_key: "statistics"
     }
    }
   }
  }
  outputs {
   outputs {
    key: "anomalies"
    value {
     artifact_spec {
      type {
       name: "ExampleAnomalies"
       properties {
        key: "span"
        value: INT
       }
       properties {
        key: "split_names"
        value: STRING
       }
      }
     }
    }
   }
  }
  parameters {
   parameters {
    key: "exclude_splits"
    value {
     field_value {
      string_value: "[]"
     }
    }
   }
  }
  upstream_nodes: "StatisticsGen"
  upstream_nodes: "schema_importer"
  execution_options {
   caching_options {
   }
  }
 }
}
nodes {
 pipeline_node {
  node_info {
   type {
    name: "tfx.components.pusher.component.Pusher"
   }
   id: "Pusher"
  }
  contexts {
   contexts {
    type {
     name: "pipeline"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-tfdv"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "pipeline_run"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "node"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-tfdv.Pusher"
     }
    }
   }
  }
  inputs {
   inputs {
    key: "model"
    value {
     channels {
      producer_node_query {
       id: "Trainer"
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-tfdv"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline_run"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "node"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-tfdv.Trainer"
        }
       }
      }
      artifact_query {
       type {
        name: "Model"
       }
      }
      output_key: "model"
     }
    }
   }
  }
  outputs {
   outputs {
    key: "pushed_model"
    value {
     artifact_spec {
      type {
       name: "PushedModel"
      }
     }
    }
   }
  }
  parameters {
   parameters {
    key: "custom_config"
    value {
     field_value {
      string_value: "null"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "push_destination"
    value {
     field_value {
      string_value: "{\n \"filesystem\": {\n  \"base_directory\": \"serving_model/penguin-tfdv\"\n }\n}"
     }
    }
   }
  }
  upstream_nodes: "Trainer"
  execution_options {
   caching_options {
   }
  }
 }
}
runtime_spec {
 pipeline_root {
  field_value {
   string_value: "pipelines/penguin-tfdv"
  }
 }
 pipeline_run_id {
  field_value {
   string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
  }
 }
}
execution_mode: SYNC
deployment_config {
 type_url: "type.googleapis.com/tfx.orchestration.IntermediateDeploymentConfig"
 value: "\n\220\001\n\rStatisticsGen\022\177\nHtype.googleapis.com/tfx.orchestration.executable_spec.BeamExecutableSpec\0223\n1\n/tfx.components.statistics_gen.executor.Executor\n\206\001\n\006Pusher\022|\nOtype.googleapis.com/tfx.orchestration.executable_spec.PythonClassExecutableSpec\022)\n\'tfx.components.pusher.executor.Executor\n\220\001\n\007Trainer\022\204\001\nOtype.googleapis.com/tfx.orchestration.executable_spec.PythonClassExecutableSpec\0221\n/tfx.components.trainer.executor.GenericExecutor\n\236\001\n\rCsvExampleGen\022\214\001\nHtype.googleapis.com/tfx.orchestration.executable_spec.BeamExecutableSpec\022@\n>\n<tfx.components.example_gen.csv_example_gen.executor.Executor\n\234\001\n\020ExampleValidator\022\207\001\nOtype.googleapis.com/tfx.orchestration.executable_spec.PythonClassExecutableSpec\0224\n2tfx.components.example_validator.executor.Executor\022\230\001\n\rCsvExampleGen\022\206\001\nOtype.googleapis.com/tfx.orchestration.executable_spec.PythonClassExecutableSpec\0223\n1tfx.components.example_gen.driver.FileBasedDriver*[\n0type.googleapis.com/ml_metadata.ConnectionConfig\022\'\032%\n!metadata/penguin-tfdv/metadata.db\020\003"
}

INFO:absl:Using deployment config:
 executor_specs {
 key: "CsvExampleGen"
 value {
  beam_executable_spec {
   python_executor_spec {
    class_path: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.executor.Executor"
   }
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "ExampleValidator"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.example_validator.executor.Executor"
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "Pusher"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.pusher.executor.Executor"
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "StatisticsGen"
 value {
  beam_executable_spec {
   python_executor_spec {
    class_path: "tfx.components.statistics_gen.executor.Executor"
   }
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "Trainer"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.trainer.executor.GenericExecutor"
  }
 }
}
custom_driver_specs {
 key: "CsvExampleGen"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.example_gen.driver.FileBasedDriver"
  }
 }
}
metadata_connection_config {
 sqlite {
  filename_uri: "metadata/penguin-tfdv/metadata.db"
  connection_mode: READWRITE_OPENCREATE
 }
}

INFO:absl:Using connection config:
 sqlite {
 filename_uri: "metadata/penguin-tfdv/metadata.db"
 connection_mode: READWRITE_OPENCREATE
}

INFO:absl:Component CsvExampleGen is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
 }
 id: "CsvExampleGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.CsvExampleGen"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "examples"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Examples"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
     properties {
      key: "version"
      value: INT
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "input_base"
  value {
   field_value {
    string_value: "/tmp/tfx-dataehlez1c6"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "input_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_data_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 6
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "StatisticsGen"
downstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:select span and version = (0, None)
INFO:absl:latest span and version = (0, None)
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 1
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=1, input_dict={}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'examples': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/CsvExampleGen/examples/1"
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1622625170,sum_checksum:1622625170"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-06-02T09:12:55.331585:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
, artifact_type: name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}), exec_properties={'input_base': '/tmp/tfx-dataehlez1c6', 'output_data_format': 6, 'output_config': '{\n "split_config": {\n  "splits": [\n   {\n    "hash_buckets": 2,\n    "name": "train"\n   },\n   {\n    "hash_buckets": 1,\n    "name": "eval"\n   }\n  ]\n }\n}', 'input_config': '{\n "splits": [\n  {\n   "name": "single_split",\n   "pattern": "*"\n  }\n ]\n}', 'span': 0, 'version': None, 'input_fingerprint': 'split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1622625170,sum_checksum:1622625170'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfdv/CsvExampleGen/.system/executor_execution/1/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfdv/CsvExampleGen/.system/stateful_working_dir/2021-06-02T09:12:55.331585', tmp_dir='pipelines/penguin-tfdv/CsvExampleGen/.system/executor_execution/1/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
 }
 id: "CsvExampleGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.CsvExampleGen"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "examples"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Examples"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
     properties {
      key: "version"
      value: INT
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "input_base"
  value {
   field_value {
    string_value: "/tmp/tfx-dataehlez1c6"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "input_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_data_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 6
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "StatisticsGen"
downstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfdv"
, pipeline_run_id='2021-06-02T09:12:55.331585')
INFO:absl:Generating examples.
INFO:absl:Processing input csv data /tmp/tfx-dataehlez1c6/* to TFExample.
INFO:absl:Examples generated.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 1 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'examples': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/CsvExampleGen/examples/1"
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1622625170,sum_checksum:1622625170"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-06-02T09:12:55.331585:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}) for execution 1
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component CsvExampleGen is finished.
INFO:absl:Component schema_importer is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.dsl.components.common.importer.Importer"
 }
 id: "schema_importer"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.schema_importer"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "result"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Schema"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "artifact_uri"
  value {
   field_value {
    string_value: "schema"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "reimport"
  value {
   field_value {
    int_value: 0
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "ExampleValidator"
downstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:Running as an importer node.
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Processing source uri: schema, properties: {}, custom_properties: {}
INFO:absl:Component schema_importer is finished.
INFO:absl:Component StatisticsGen is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.statistics_gen.component.StatisticsGen"
 }
 id: "StatisticsGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.StatisticsGen"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "statistics"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
downstream_nodes: "ExampleValidator"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 3
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=3, input_dict={'examples': [Artifact(artifact: id: 1
type_id: 6
uri: "pipelines/penguin-tfdv/CsvExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1622625170,sum_checksum:1622625170"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-06-02T09:12:55.331585:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1622625176396
last_update_time_since_epoch: 1622625176396
, artifact_type: id: 6
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'statistics': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/StatisticsGen/statistics/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-06-02T09:12:55.331585:StatisticsGen:statistics:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}), exec_properties={'exclude_splits': '[]'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfdv/StatisticsGen/.system/executor_execution/3/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfdv/StatisticsGen/.system/stateful_working_dir/2021-06-02T09:12:55.331585', tmp_dir='pipelines/penguin-tfdv/StatisticsGen/.system/executor_execution/3/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.statistics_gen.component.StatisticsGen"
 }
 id: "StatisticsGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.StatisticsGen"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "statistics"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleStatistics"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
downstream_nodes: "ExampleValidator"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfdv"
, pipeline_run_id='2021-06-02T09:12:55.331585')
INFO:absl:Generating statistics for split train.
INFO:absl:Statistics for split train written to pipelines/penguin-tfdv/StatisticsGen/statistics/3/Split-train.
INFO:absl:Generating statistics for split eval.
INFO:absl:Statistics for split eval written to pipelines/penguin-tfdv/StatisticsGen/statistics/3/Split-eval.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 3 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'statistics': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/StatisticsGen/statistics/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-06-02T09:12:55.331585:StatisticsGen:statistics:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}) for execution 3
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component StatisticsGen is finished.
INFO:absl:Component Trainer is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.trainer.component.Trainer"
 }
 id: "Trainer"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.Trainer"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
  }
 }
 inputs {
  key: "schema"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "schema_importer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.schema_importer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Schema"
     }
    }
    output_key: "result"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Model"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "model_run"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ModelRun"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "eval_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 5\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "module_path"
  value {
   field_value {
    string_value: "penguin_trainer@pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "train_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 100\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
upstream_nodes: "schema_importer"
downstream_nodes: "Pusher"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 4
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=4, input_dict={'schema': [Artifact(artifact: id: 2
type_id: 8
uri: "schema"
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1622625176422
last_update_time_since_epoch: 1622625176422
, artifact_type: id: 8
name: "Schema"
)], 'examples': [Artifact(artifact: id: 1
type_id: 6
uri: "pipelines/penguin-tfdv/CsvExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1622625170,sum_checksum:1622625170"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-06-02T09:12:55.331585:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1622625176396
last_update_time_since_epoch: 1622625176396
, artifact_type: id: 6
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/Trainer/model/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-06-02T09:12:55.331585:Trainer:model:0"
 }
}
, artifact_type: name: "Model"
)], 'model_run': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/Trainer/model_run/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-06-02T09:12:55.331585:Trainer:model_run:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ModelRun"
)]}), exec_properties={'module_path': 'penguin_trainer@pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl', 'train_args': '{\n "num_steps": 100\n}', 'eval_args': '{\n "num_steps": 5\n}', 'custom_config': 'null'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfdv/Trainer/.system/executor_execution/4/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfdv/Trainer/.system/stateful_working_dir/2021-06-02T09:12:55.331585', tmp_dir='pipelines/penguin-tfdv/Trainer/.system/executor_execution/4/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.trainer.component.Trainer"
 }
 id: "Trainer"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.Trainer"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
  }
 }
 inputs {
  key: "schema"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "schema_importer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.schema_importer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Schema"
     }
    }
    output_key: "result"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Model"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "model_run"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ModelRun"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "eval_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 5\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "module_path"
  value {
   field_value {
    string_value: "penguin_trainer@pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "train_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 100\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
upstream_nodes: "schema_importer"
downstream_nodes: "Pusher"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfdv"
, pipeline_run_id='2021-06-02T09:12:55.331585')
WARNING:apache_beam.options.pipeline_options:Discarding unparseable args: ['-f', '/tmp/tmpb83ytk8y.json', '--HistoryManager.hist_file=:memory:']
INFO:absl:Attempting to infer TFX Python dependency for beam
INFO:absl:Copying all content from install dir /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tfx to temp dir /tmp/tmpca8we0v7/build/tfx
INFO:absl:Generating a temp setup file at /tmp/tmpca8we0v7/build/tfx/setup.py
INFO:absl:Creating temporary sdist package, logs available at /tmp/tmpca8we0v7/build/tfx/setup.log
INFO:absl:Added --extra_package=/tmp/tmpca8we0v7/build/tfx/dist/tfx_ephemeral-0.30.0.tar.gz to beam args
INFO:absl:Train on the 'train' split when train_args.splits is not set.
INFO:absl:Evaluate on the 'eval' split when eval_args.splits is not set.
ERROR:absl:udf_utils.get_fn {'module_path': 'penguin_trainer@pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl', 'train_args': '{\n "num_steps": 100\n}', 'eval_args': '{\n "num_steps": 5\n}', 'custom_config': 'null'} 'run_fn'
INFO:absl:Installing 'pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl' to a temporary directory.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '-m', 'pip', 'install', '--target', '/tmp/tmp0vby84aq', 'pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl']
INFO:absl:Successfully installed 'pipelines/penguin-tfdv/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+000876a22093ec764e3751d5a3ed939f1b107d1d6ade133f954ea2a767b8dfb2-py3-none-any.whl'.
INFO:absl:Training model.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Model: "model"
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Layer (type)          Output Shape     Param #   Connected to           
INFO:absl:==================================================================================================
INFO:absl:body_mass_g (InputLayer)    [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:culmen_depth_mm (InputLayer)  [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:culmen_length_mm (InputLayer)  [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:flipper_length_mm (InputLayer) [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:concatenate (Concatenate)    (None, 4)      0      body_mass_g[0][0]        
INFO:absl:                                 culmen_depth_mm[0][0]      
INFO:absl:                                 culmen_length_mm[0][0]      
INFO:absl:                                 flipper_length_mm[0][0]     
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense (Dense)          (None, 8)      40     concatenate[0][0]        
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_1 (Dense)         (None, 8)      72     dense[0][0]           
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_2 (Dense)         (None, 3)      27     dense_1[0][0]          
INFO:absl:==================================================================================================
INFO:absl:Total params: 139
INFO:absl:Trainable params: 139
INFO:absl:Non-trainable params: 0
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
100/100 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.8024 - sparse_categorical_accuracy: 0.6896 - val_loss: 0.3546 - val_sparse_categorical_accuracy: 0.8400
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-tfdv/Trainer/model/4/Format-Serving/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-tfdv/Trainer/model/4/Format-Serving/assets
INFO:absl:Training complete. Model written to pipelines/penguin-tfdv/Trainer/model/4/Format-Serving. ModelRun written to pipelines/penguin-tfdv/Trainer/model_run/4
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 4 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/Trainer/model/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-06-02T09:12:55.331585:Trainer:model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Model"
)], 'model_run': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/Trainer/model_run/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-06-02T09:12:55.331585:Trainer:model_run:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ModelRun"
)]}) for execution 4
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component Trainer is finished.
INFO:absl:Component ExampleValidator is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_validator.component.ExampleValidator"
 }
 id: "ExampleValidator"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.ExampleValidator"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "schema"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "schema_importer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.schema_importer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Schema"
     }
    }
    output_key: "result"
   }
  }
 }
 inputs {
  key: "statistics"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "StatisticsGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.StatisticsGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "ExampleStatistics"
     }
    }
    output_key: "statistics"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "anomalies"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleAnomalies"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "StatisticsGen"
upstream_nodes: "schema_importer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 5
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=5, input_dict={'schema': [Artifact(artifact: id: 2
type_id: 8
uri: "schema"
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1622625176422
last_update_time_since_epoch: 1622625176422
, artifact_type: id: 8
name: "Schema"
)], 'statistics': [Artifact(artifact: id: 3
type_id: 10
uri: "pipelines/penguin-tfdv/StatisticsGen/statistics/3"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-06-02T09:12:55.331585:StatisticsGen:statistics:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1622625179371
last_update_time_since_epoch: 1622625179371
, artifact_type: id: 10
name: "ExampleStatistics"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'anomalies': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/ExampleValidator/anomalies/5"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-06-02T09:12:55.331585:ExampleValidator:anomalies:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleAnomalies"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}), exec_properties={'exclude_splits': '[]'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfdv/ExampleValidator/.system/executor_execution/5/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfdv/ExampleValidator/.system/stateful_working_dir/2021-06-02T09:12:55.331585', tmp_dir='pipelines/penguin-tfdv/ExampleValidator/.system/executor_execution/5/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_validator.component.ExampleValidator"
 }
 id: "ExampleValidator"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.ExampleValidator"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "schema"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "schema_importer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.schema_importer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Schema"
     }
    }
    output_key: "result"
   }
  }
 }
 inputs {
  key: "statistics"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "StatisticsGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.StatisticsGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "ExampleStatistics"
     }
    }
    output_key: "statistics"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "anomalies"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ExampleAnomalies"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "exclude_splits"
  value {
   field_value {
    string_value: "[]"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "StatisticsGen"
upstream_nodes: "schema_importer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfdv"
, pipeline_run_id='2021-06-02T09:12:55.331585')
WARNING:apache_beam.options.pipeline_options:Discarding unparseable args: ['-f', '/tmp/tmpb83ytk8y.json', '--HistoryManager.hist_file=:memory:']
INFO:absl:Attempting to infer TFX Python dependency for beam
INFO:absl:Copying all content from install dir /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tfx to temp dir /tmp/tmpvyg3vbr7/build/tfx
INFO:absl:Generating a temp setup file at /tmp/tmpvyg3vbr7/build/tfx/setup.py
INFO:absl:Creating temporary sdist package, logs available at /tmp/tmpvyg3vbr7/build/tfx/setup.log
INFO:absl:Added --extra_package=/tmp/tmpvyg3vbr7/build/tfx/dist/tfx_ephemeral-0.30.0.tar.gz to beam args
INFO:absl:Validating schema against the computed statistics for split train.
INFO:absl:Validation complete for split train. Anomalies written to pipelines/penguin-tfdv/ExampleValidator/anomalies/5/Split-train.
INFO:absl:Validating schema against the computed statistics for split eval.
INFO:absl:Validation complete for split eval. Anomalies written to pipelines/penguin-tfdv/ExampleValidator/anomalies/5/Split-eval.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 5 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'anomalies': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/ExampleValidator/anomalies/5"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-06-02T09:12:55.331585:ExampleValidator:anomalies:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ExampleAnomalies"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
)]}) for execution 5
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component ExampleValidator is finished.
INFO:absl:Component Pusher is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.pusher.component.Pusher"
 }
 id: "Pusher"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.Pusher"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "model"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Trainer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.Trainer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
    output_key: "model"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "pushed_model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "PushedModel"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "push_destination"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"filesystem\": {\n  \"base_directory\": \"serving_model/penguin-tfdv\"\n }\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 6
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=6, input_dict={'model': [Artifact(artifact: id: 4
type_id: 12
uri: "pipelines/penguin-tfdv/Trainer/model/4"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-06-02T09:12:55.331585:Trainer:model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1622625185204
last_update_time_since_epoch: 1622625185204
, artifact_type: id: 12
name: "Model"
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'pushed_model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/Pusher/pushed_model/6"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-06-02T09:12:55.331585:Pusher:pushed_model:0"
 }
}
, artifact_type: name: "PushedModel"
)]}), exec_properties={'push_destination': '{\n "filesystem": {\n  "base_directory": "serving_model/penguin-tfdv"\n }\n}', 'custom_config': 'null'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-tfdv/Pusher/.system/executor_execution/6/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-tfdv/Pusher/.system/stateful_working_dir/2021-06-02T09:12:55.331585', tmp_dir='pipelines/penguin-tfdv/Pusher/.system/executor_execution/6/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.pusher.component.Pusher"
 }
 id: "Pusher"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-tfdv.Pusher"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "model"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Trainer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:12:55.331585"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-tfdv.Trainer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
    output_key: "model"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "pushed_model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "PushedModel"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "push_destination"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"filesystem\": {\n  \"base_directory\": \"serving_model/penguin-tfdv\"\n }\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-tfdv"
, pipeline_run_id='2021-06-02T09:12:55.331585')
WARNING:apache_beam.options.pipeline_options:Discarding unparseable args: ['-f', '/tmp/tmpb83ytk8y.json', '--HistoryManager.hist_file=:memory:']
INFO:absl:Attempting to infer TFX Python dependency for beam
INFO:absl:Copying all content from install dir /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tfx to temp dir /tmp/tmpayhi1ukl/build/tfx
INFO:absl:Generating a temp setup file at /tmp/tmpayhi1ukl/build/tfx/setup.py
INFO:absl:Creating temporary sdist package, logs available at /tmp/tmpayhi1ukl/build/tfx/setup.log
INFO:absl:Added --extra_package=/tmp/tmpayhi1ukl/build/tfx/dist/tfx_ephemeral-0.30.0.tar.gz to beam args
WARNING:absl:Pusher is going to push the model without validation. Consider using Evaluator or InfraValidator in your pipeline.
INFO:absl:Model version: 1622625187
INFO:absl:Model written to serving path serving_model/penguin-tfdv/1622625187.
INFO:absl:Model pushed to pipelines/penguin-tfdv/Pusher/pushed_model/6.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 6 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'pushed_model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-tfdv/Pusher/pushed_model/6"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-tfdv:2021-06-02T09:12:55.331585:Pusher:pushed_model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
, artifact_type: name: "PushedModel"
)]}) for execution 6
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component Pusher is finished.

Bạn sẽ thấy "INFO: absl: Component Pusher đã kết thúc." nếu đường ống kết thúc thành công.

Kiểm tra đầu ra của đường ống

Chúng tôi đã đào tạo mô hình phân loại cho chim cánh cụt và chúng tôi cũng đã xác thực các ví dụ đầu vào trong thành phần ExampleValidator. Chúng tôi có thể phân tích đầu ra từ ExampleValidator như chúng tôi đã làm với đường ống trước đó.

metadata_connection_config = tfx.orchestration.metadata.sqlite_metadata_connection_config(
  METADATA_PATH)

with Metadata(metadata_connection_config) as metadata_handler:
 ev_output = get_latest_artifacts(metadata_handler, PIPELINE_NAME,
                  'ExampleValidator')
 anomalies_artifacts = ev_output[standard_component_specs.ANOMALIES_KEY]
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

Ví dụ: Các bất thường từ ExampleValidator cũng có thể được hình dung.

visualize_artifacts(anomalies_artifacts)
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/display_util.py:217: FutureWarning: Passing a negative integer is deprecated in version 1.0 and will not be supported in future version. Instead, use None to not limit the column width.
 pd.set_option('max_colwidth', -1)

Bạn sẽ thấy "Không tìm thấy điểm bất thường" cho mỗi phần tách ví dụ. Bởi vì chúng tôi đã sử dụng cùng một dữ liệu được sử dụng để tạo giản đồ trong đường dẫn này, nên không có bất thường nào xảy ra ở đây. Nếu bạn chạy đường ống này nhiều lần với dữ liệu mới đến, thì ExampleValidator sẽ có thể tìm thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa dữ liệu mới và giản đồ hiện có.

Nếu tìm thấy bất kỳ điểm bất thường nào, bạn có thể xem lại dữ liệu của mình để kiểm tra xem có ví dụ nào không tuân theo giả định của bạn hay không. Kết quả đầu ra từ các thành phần khác như StatisticsGen có thể hữu ích. Tuy nhiên, bất kỳ điểm bất thường nào được tìm thấy sẽ KHÔNG chặn các quá trình thực thi đường ống tiếp theo.

Bước tiếp theo

Bạn có thể tìm thêm tài nguyên trên https://www.tensorflow.org/tfx/tutorials

Vui lòng xem Tìm hiểu đường ống TFX để tìm hiểu thêm về các khái niệm khác nhau trong TFX.