از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

جریان تنسور:: InputList

#include <ops.h>

نوعی برای نمایش ورودی به عملیاتی که به لیستی از تانسورها نیاز دارد.

خلاصه

سازندگان و تخریب کنندگان

InputList (const OutputList & out)
به طور ضمنی لیستی از خروجی ها را به لیستی از ورودی ها تبدیل کنید.
InputList (const std::initializer_list< Input > & inputs)
InputList (const tensorflow::gtl::ArraySlice< Input > & inputs)
InputList (const std::initializer_list< Output > & out)

توابع عمومی

begin ()
std::vector< Input >::iterator
begin () const
std::vector< Input >::const_iterator
end ()
std::vector< Input >::iterator
end () const
std::vector< Input >::const_iterator

توابع عمومی

InputList

 InputList(
  const OutputList & out
)

به طور ضمنی لیستی از خروجی ها را به لیستی از ورودی ها تبدیل کنید.

این برای نوشتن کدهایی مانند ops::Concat(ops::Split(x, 4)) مفید است.

InputList

 InputList(
  const std::initializer_list< Input > & inputs
)

InputList

 InputList(
  const tensorflow::gtl::ArraySlice< Input > & inputs
)

InputList

 InputList(
  const std::initializer_list< Output > & out
)

شروع

std::vector< Input >::iterator begin()

شروع

std::vector< Input >::const_iterator begin() const 

پایان

std::vector< Input >::iterator end()

پایان

std::vector< Input >::const_iterator end() const