جریان تنسور:: ورودی

#include <ops.h>

یک مقدار تانسور را نشان می دهد که می تواند به عنوان عملوند یک عملیات استفاده شود.

خلاصه

سازندگان و تخریب کنندگان

Input (const Output & o)
تمام سازنده های ورودی ضمنی هستند.
Input (const T & v)
Input (const Initializer & init)
Input (const Tensor & t)
Input (const std::initializer_list< Initializer > & init)
Input (const string & name, int32 i, DataType dt)
سازنده نام گره، شاخص و نوع داده را مشخص می کند.

توابع عمومی

data_type () const
DataType
index () const
int32
node () const
Node *
node_name () const
string
status () const
tensor () const
const Tensor &

سازه ها

tensorflow:: ورودی:: Initializer

Initializer ساخت یک شی ورودی را از انواع مختلف ثابت های C++ مانند ثابت های اولیه ساده و لیست های اولیه ساز تو در تو که یک آرایه چند بعدی را نشان می دهد، امکان پذیر می کند.

توابع عمومی

ورودی

 Input(
 const Output & o
)

تمام سازنده های ورودی ضمنی هستند.

ورودی را می توان به طور ضمنی از اشیاء زیر ساخت:

 • خروجی : این بدین صورت است که خروجی یک عملیات می تواند مستقیماً به عنوان ورودی یک بسته بندی عملیاتی استفاده شود که ورودی ها را می گیرد.
 • یک اسکالر یا یک تانسور چند بعدی که به عنوان یک لیست اولیه بازگشتی مشخص شده است. این امکان ارسال مستقیم ثابت ها را به عنوان ورودی به پوشه های عملیاتی فراهم می کند.
 • یک شی تنسور

ورودی

 Input(
 const T & v
)

ورودی

 Input(
 const Initializer & init
)

ورودی

 Input(
 const Tensor & t
)

ورودی

 Input(
 const std::initializer_list< Initializer > & init
)

ورودی

 Input(
 const string & name,
 int32 i,
 DataType dt
)

سازنده نام گره، شاخص و نوع داده را مشخص می کند.

این فقط باید برای تعیین یک لبه عقب، مورد نیاز جریان کنترل استفاده شود.

نوع داده

DataType data_type() const 

فهرست مطالب

int32 index() const 

گره

Node * node() const 

node_name

string node_name() const 

وضعیت

Status status() const 

تانسور

const Tensor & tensor() const