از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ورودی

#include <ops.h>

مقدار تنسور را نشان می دهد که می تواند به عنوان یک عملوند برای یک عملیات استفاده شود .

خلاصه

سازندگان و ویرانگران

Input (const Output & o)
تمام سازندگان ورودی ضمنی هستند.
Input (const T & v)
Input (const Initializer & init)
Input (const Tensor & t)
Input (const std::initializer_list< Initializer > & init)
Input (const string & name, int32 i, DataType dt)
سازنده با تعیین نام گره ، فهرست و نوع داده.

کارکردهای عمومی

data_type () const
DataType
index () const
int32
node () const
Node *
node_name () const
string
status () const
tensor () const
const Tensor &

سازه ها

tensorflow :: Input :: مقداردهی اولیه

مقداردهی اولیه ساخت یک آبجکت ورودی را از انواع مختلف ثابت های C ++ مانند ثابت های ابتدایی ساده و لیست های آغازگر تو در تو که آرایه ای چند بعدی را نشان می دهند ، امکان پذیر می کند.

کارکردهای عمومی

ورودی

 Input(
 const Output & o
)

تمام سازندگان ورودی ضمنی هستند.

ورودی را می توان به طور ضمنی از اشیا following زیر ساخت:

 • Output : این بدین صورت است که می توان خروجی یک Operation را مستقیماً به عنوان ورودی بسته بندی op که ورودی را می گیرد استفاده کرد.
 • یک اسکالر ، یا یک تانسور چند بعدی که به عنوان لیست آغازگر بازگشتی مشخص شده است. عبور مستقیم از ثابت ها را به عنوان ورودی به لفاف های op امکان پذیر می کند.
 • یک جسم تنسور .

ورودی

 Input(
 const T & v
)

ورودی

 Input(
 const Initializer & init
)

ورودی

 Input(
 const Tensor & t
)

ورودی

 Input(
 const std::initializer_list< Initializer > & init
)

ورودی

 Input(
 const string & name,
 int32 i,
 DataType dt
)

سازنده با تعیین نام گره ، فهرست و نوع داده.

این فقط باید برای تعیین لبه عقب مورد نیاز جریان کنترل استفاده شود.

نوع داده

DataType data_type() const 

فهرست مطالب

int32 index() const 

گره

Node * node() const 

node_name

string node_name() const 

وضعیت

Status status() const 

تنسور

const Tensor & tensor() const