جریان تنسور:: ورودی:: آغازگر

#include <ops.h>

Initializer ساخت یک شی ورودی را از انواع مختلف ثابت های C++ مانند ثابت های اولیه ساده و لیست های اولیه ساز تو در تو که یک آرایه چند بعدی را نشان می دهد، امکان پذیر می کند.

خلاصه

سازنده های Initializer همگی قالب هستند، بنابراین انواع ثابت های C++ ذکر شده را می توان برای ساخت یک Initializer استفاده کرد. Initializer مقداری را که با آن ساخته شده در یک شی Tensor ذخیره می کند.

سازندگان و ویرانگرها

Initializer (const T & v)
از یک مقدار اسکالر از یک نوع حسابی یا نوعی که می تواند به یک رشته تبدیل شود (مثلاً
Initializer (const Tensor & t)
Initializer (const T & v, const TensorShape & shape)
از یک مقدار اسکالر و یک شکل صریح بسازید.
Initializer (const std::initializer_list< T > & v)
از فهرست اولیه اسکالرها (تانسور یک بعدی) بسازید.
Initializer (const std::initializer_list< T > & v, const TensorShape & shape)
از یک لیست اولیه از اسکالرها و یک شکل صریح بسازید.
Initializer (const std::initializer_list< Initializer > & v)
یک تانسور چند بعدی از یک لیست اولیه ساز تودرتو بسازید.

صفات عمومی

status
tensor

توابع عمومی

AsTensorProto ()
TensorProto

صفات عمومی

وضعیت

Status tensorflow::Input::Initializer::status

تانسور

Tensor tensorflow::Input::Initializer::tensor

توابع عمومی

AsTensorProto

TensorProto tensorflow::Input::Initializer::AsTensorProto()

آغازگر

 tensorflow::Input::Initializer::Initializer(
  const T & v
)

از یک مقدار اسکالر از یک نوع حسابی یا نوعی که می تواند به یک رشته تبدیل شود (مثلاً

یک رشته به معنای واقعی کلمه).

آغازگر

 tensorflow::Input::Initializer::Initializer(
  const Tensor & t
)

آغازگر

 tensorflow::Input::Initializer::Initializer(
  const T & v,
  const TensorShape & shape
)

از یک مقدار اسکالر و یک شکل صریح بسازید.

آغازگر

 tensorflow::Input::Initializer::Initializer(
  const std::initializer_list< T > & v
)

از فهرست اولیه اسکالرها (تانسور یک بعدی) بسازید.

آغازگر

 tensorflow::Input::Initializer::Initializer(
  const std::initializer_list< T > & v,
  const TensorShape & shape
)

از یک لیست اولیه از اسکالرها و یک شکل صریح بسازید.

آغازگر

 tensorflow::Input::Initializer::Initializer(
  const std::initializer_list< Initializer > & v
)

یک تانسور چند بعدی از یک لیست اولیه ساز تودرتو بسازید.

توجه داشته باشید که سینتکس ++C اجازه می‌دهد لیست‌های اولیه‌ای که خودسرانه تایپ شده‌اند تودرتو شوند، بنابراین نمی‌توان چنین اولیه‌سازهای نامعتبری را در زمان کامپایل غیرمجاز کرد. این تابع بررسی هایی را انجام می دهد تا مطمئن شود که لیست اولیه ساز تودرتو واقعاً یک تانسور چند بعدی معتبر است.