جریان تنسور:: عملیات:: AccumulatorApplyGradient

#include <data_flow_ops.h>

یک گرادیان را به یک انباشتگر معین اعمال می کند.

خلاصه

اگر local_step کمتر از global_step انباشته باشد اضافه نمی کند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • دسته: دسته به یک انباشته.
  • local_step: مقدار local_step که در آن گرادیان محاسبه شده است.
  • گرادیان: تانسوری از گرادیان که باید انباشته شود.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

AccumulatorApplyGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input local_step, :: tensorflow::Input gradient)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

AccumulatorApplyGradient

 AccumulatorApplyGradient(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input local_step,
  ::tensorflow::Input gradient
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const