جریان تنسور:: عملیات:: AccumulatorSetGlobalStep

#include <data_flow_ops.h>

Acumulator را با یک مقدار جدید برای global_step به روز می کند.

خلاصه

در صورتی که مقدار انباشته قبلاً بالاتر از new_global_step باشد، هشدار ثبت می‌کند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • دسته: دسته به یک انباشته.
  • new_global_step: مقدار global_step جدید برای تنظیم.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

AccumulatorSetGlobalStep (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input new_global_step)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

AccumulatorSetGlobalStep

 AccumulatorSetGlobalStep(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input new_global_step
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const