از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: مرحله جمع کننده

#include <data_flow_ops.h>

باتری را با مقدار جدیدی برای global_step به روز می کند.

خلاصه

اگر مقدار باتری در حال حاضر بالاتر از مرحله__گلوبال باشد ، هشدارها را گزارش می کند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • دسته: دسته به یک باتری.
  • new_global_step: مقدار جدید global_step برای تنظیم.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

AccumulatorSetGlobalStep (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input new_global_step)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

مرحله جمع کننده

 AccumulatorSetGlobalStep(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input new_global_step
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const