از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: BarrierInsertMany

#include <data_flow_ops.h>

برای هر کلید ، مقدار مربوطه را به م specifiedلفه مشخص شده اختصاص می دهد.

خلاصه

اگر یک کلید در مانع یافت نشود ، این عملیات یک عنصر ناقص جدید ایجاد می کند. اگر یک کلید در مانع پیدا شود ، و عنصر از قبل دارای مقداری در component_index باشد ، این عملیات با INVALID_ARGUMENT از کار می افتد و مانع را در یک حالت تعریف نشده رها می کند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • دسته: دسته به مانع.
  • keys: یک تانسور یک بعدی از کلیدها ، با طول n.
  • مقادیر: یک سنسور مقادیر هر بعدی است که با کلیدهای مربوطه مرتبط هستند. بعد 0 باید طول n داشته باشد.
  • component_index: جز component عناصر مانع اختصاص داده شده است.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

BarrierInsertMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input keys, :: tensorflow::Input values, int64 component_index)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

BarrierInsertMany

 BarrierInsertMany(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input keys,
  ::tensorflow::Input values,
  int64 component_index
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const