جریان تنسور:: عملیات:: BarrierInsertMany

#include <data_flow_ops.h>

برای هر کلید، مقدار مربوطه را به جزء مشخص شده اختصاص می دهد.

خلاصه

اگر کلیدی در مانع یافت نشد، این عملیات یک عنصر ناقص جدید ایجاد می کند. اگر کلیدی در مانع پیدا شود و عنصر قبلاً مقداری در component_index داشته باشد، این عملیات با INVALID_ARGUMENT ناموفق خواهد بود و مانع در حالت تعریف نشده باقی می‌ماند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • دسته: دسته به مانع.
  • کلیدها: یک تانسور یک بعدی از کلیدها، با طول n.
  • مقادیر: یک تانسور هر بعدی از مقادیر، که با کلیدهای مربوطه مرتبط هستند. بعد 0 باید طول n داشته باشد.
  • component_index: جزء عناصر مانعی که در حال تخصیص است.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

BarrierInsertMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input keys, :: tensorflow::Input values, int64 component_index)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

BarrierInsertMany

 BarrierInsertMany(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input keys,
  ::tensorflow::Input values,
  int64 component_index
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const