جریان تنسور:: عملیات:: DeleteSessionTensor

#include <data_flow_ops.h>

تانسور مشخص شده توسط دسته آن در جلسه را حذف کنید.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • handle: دسته تانسور ذخیره شده در حالت نشست.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

DeleteSessionTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

DeleteSessionTensor

 DeleteSessionTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const