از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: DeleteSessionTensor

#include <data_flow_ops.h>

سنسور مشخص شده توسط دسته آن را در جلسه حذف کنید.

خلاصه

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • handle: دسته مربوط به تنسور ذخیره شده در حالت جلسه.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

DeleteSessionTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

DeleteSessionTensor

 DeleteSessionTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const