از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: حقیقت

#include <user_ops.h>

خروجی یک واقعیت در مورد فاکتوریل.

خلاصه

استدلال ها:

بازده:

  • Output : سنسور واقعیت.

سازندگان و ویرانگران

Fact (const :: tensorflow::Scope & scope)

صفات عمومی

fact
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

حقیقت

::tensorflow::Output fact

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

حقیقت

 Fact(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const