از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: غیرقابل تغییر

#include <array_ops.h>

بازگرداندن تانسور تغییرناپذیر از ناحیه حافظه.

خلاصه

پیاده سازی فعلی ، تنسور را از یک فایل به صورت نگاشت در می آورد.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • dtype: نوع تانسور برگشتی است.
  • شکل: شکل تانسور برگشتی.
  • memory_region_name: نام منطقه فقط خواندنی حافظه است که توسط tensor استفاده می شود ، به NewReadOnlyMemoryRegionFromFile در tensorflow مراجعه کنید :: Env.

بازده:

  • Output : تنسور تنسور.

سازندگان و ویرانگران

ImmutableConst (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype, PartialTensorShape shape, StringPiece memory_region_name)

صفات عمومی

operation
tensor

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

تنسور

::tensorflow::Output tensor

کارکردهای عمومی

غیرقابل تغییر

 ImmutableConst(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  DataType dtype,
  PartialTensorShape shape,
  StringPiece memory_region_name
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const