جریان تنسور:: عملیات:: ImmutableConst

#include <array_ops.h>

تانسور تغییرناپذیر را از ناحیه حافظه برمی‌گرداند.

خلاصه

پیاده سازی فعلی تانسور را از یک فایل ممپی می کند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • dtype: نوع تانسور برگشتی.
  • شکل: شکل تانسور برگشتی.
  • memory_region_name: نام ناحیه حافظه فقط خواندنی که توسط تانسور استفاده می‌شود، به NewReadOnlyMemoryRegionFromFile در tensorflow::Env مراجعه کنید.

برمی گرداند:

  • Output : تانسور تانسور.

سازندگان و ویرانگرها

ImmutableConst (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype, PartialTensorShape shape, StringPiece memory_region_name)

صفات عمومی

operation
tensor

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

تانسور

::tensorflow::Output tensor

توابع عمومی

ImmutableConst

 ImmutableConst(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  DataType dtype,
  PartialTensorShape shape,
  StringPiece memory_region_name
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const