از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseAccumulatorApplyGradient

#include <data_flow_ops.h>

یک گرادیان پراکنده روی یک باتری داده شده اعمال می کند.

خلاصه

اگر local_step کوچکتر از مرحله_ جهانی جمع کننده باشد ، اضافه نمی کند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • دسته: دسته به یک باتری.
 • local_step: مقدار local_step که گرادیان پراکنده در آن محاسبه شده است.
 • gradient_indices: شاخص های شیب پراکنده ای که باید جمع شود. باید بردار باشد.
 • gradient_values: مقادیر برش های غیر صفر گرادیان هستند و باید از بعد اول همان شاخص ها برخوردار باشند ، یعنی nnz که توسط شاخص ها و مقادیر نشان داده می شود باید سازگار باشد.
 • gradient_shape: شکل گرادیان پراکنده ای که باید جمع شود.
 • has_known_shape: بولی نشان می دهد که آیا gradient_shape ناشناخته است ، در این صورت ورودی در هنگام اعتبار سنجیده نمی شود.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

SparseAccumulatorApplyGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input local_step, :: tensorflow::Input gradient_indices, :: tensorflow::Input gradient_values, :: tensorflow::Input gradient_shape, bool has_known_shape)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

SparseAccumulatorApplyGradient

 SparseAccumulatorApplyGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input local_step,
 ::tensorflow::Input gradient_indices,
 ::tensorflow::Input gradient_values,
 ::tensorflow::Input gradient_shape,
 bool has_known_shape
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const