جریان تنسور:: عملیات:: SparseAccumulatorApplyGradient

#include <data_flow_ops.h>

یک گرادیان پراکنده را به یک انباشتگر معین اعمال می کند.

خلاصه

اگر local_step کوچکتر از global_step acumulator باشد اضافه نمی کند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • دسته: دسته به یک انباشته.
 • local_step: مقدار local_step که در آن گرادیان پراکنده محاسبه شده است.
 • gradient_indices: شاخص های گرادیان پراکنده که باید جمع شوند. باید بردار باشد.
 • gradient_values: مقادیر برش‌های غیر صفر گرادیان هستند و باید همان بعد اول را با شاخص‌ها داشته باشند، یعنی nnz نشان‌داده‌شده توسط شاخص‌ها و مقادیر باید سازگار باشد.
 • gradient_shape: شکل شیب پراکنده ای که باید جمع شود.
 • has_known_shape: Boolean نشان می دهد که gradient_shape ناشناخته است یا خیر، در این صورت ورودی در حین اعتبارسنجی نادیده گرفته می شود.

برمی گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

SparseAccumulatorApplyGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input local_step, :: tensorflow::Input gradient_indices, :: tensorflow::Input gradient_values, :: tensorflow::Input gradient_shape, bool has_known_shape)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

SparseAccumulatorApplyGradient

 SparseAccumulatorApplyGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input local_step,
 ::tensorflow::Input gradient_indices,
 ::tensorflow::Input gradient_values,
 ::tensorflow::Input gradient_shape,
 bool has_known_shape
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const