جریان تنسور:: عملیات:: SparseSplit

#include <sparse_ops.h>

SparseTensor را در امتداد یک بعد به تانسورهای num_split تقسیم کنید.

خلاصه

اگر shape[split_dim] مضرب صحیح num_split نباشد. Slices [0 : shape[split_dim] % num_split] یک بعد اضافی می گیرد. برای مثال، اگر split_dim = 1 و num_split = 2 و ورودی

input_tensor = shape = [2, 7]
[  a  d e ]
[b c     ]
باشد.

از نظر گرافیکی تانسورهای خروجی عبارتند از:

output_tensor[0] = shape = [2, 4]
[  a ]
[b c  ]

output_tensor[1] = shape = [2, 3]
[ d e ]
[   ]

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • split_dim: 0-D. بعد که در امتداد آن تقسیم شود. باید در محدوده [0, rank(shape)) باشد.
 • شاخص ها: تانسور 2 بعدی نشان دهنده شاخص های تانسور پراکنده است.
 • مقادیر: تانسور 1-D نشان دهنده مقادیر تانسور پراکنده است.
 • شکل: 1-D. تانسور شکل تانسور پراکنده را نشان می دهد. شاخص های خروجی: فهرستی از تانسورهای 1-D نشان دهنده شاخص های تانسورهای پراکنده خروجی است.
 • num_split: تعداد روش های تقسیم.

برمی گرداند:

 • OutputList output_indeces
 • OutputList output_values: لیستی از تانسورهای 1-D مقادیر تانسورهای پراکنده خروجی را نشان می دهد.
 • OutputList output_shape: لیستی از تانسورهای 1 بعدی شکل تانسورهای پراکنده خروجی را نشان می دهد.

سازندگان و ویرانگرها

SparseSplit (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input split_dim, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input values, :: tensorflow::Input shape, int64 num_split)

صفات عمومی

operation
output_indices
output_shape
output_values

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی_شاخص ها

::tensorflow::OutputList output_indices

خروجی_شکل

::tensorflow::OutputList output_shape

مقادیر_خروجی

::tensorflow::OutputList output_values

توابع عمومی

SparseSplit

 SparseSplit(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input split_dim,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input values,
 ::tensorflow::Input shape,
 int64 num_split
)