از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: مهر زمان

#include <logging_ops.h>

زمان از دوران را در چند ثانیه فراهم می کند.

خلاصه

از زمان Unix به مدت چند ثانیه به عنوان float64 زمان را float64 گرداند.

توجه: زمان سنجی هنگام اجرای عملیات محاسبه می شود نه زمانی که به نمودار اضافه می شود.

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Timestamp (const :: tensorflow::Scope & scope)

صفات عمومی

operation
ts

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

ts

::tensorflow::Output ts

کارکردهای عمومی

مهر زمان

 Timestamp(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const