جریان تنسور:: عملیات:: مهر زمان

#include <logging_ops.h>

زمان از دوران را در ثانیه ارائه می دهد.

خلاصه

مهر زمانی را به‌عنوان float64 برای ثانیه‌ها از زمان یونیکس برمی‌گرداند.

توجه: مهر زمانی زمانی محاسبه می شود که عملیات عملیاتی اجرا می شود، نه زمانی که به نمودار اضافه می شود.

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Timestamp (const :: tensorflow::Scope & scope)

صفات عمومی

operation
ts

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

ts

::tensorflow::Output ts

توابع عمومی

مهر زمان

 Timestamp(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const