از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: نوشتن پرونده

#include <io_ops.h>

محتوای پرونده را با نام ورودی پرونده می نویسد.

خلاصه

ایجاد پرونده و به صورت بازگشتی

اگر موجود نیست ، دایرکتوری ایجاد می کند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • نام پرونده: اسکالر. نام فایلی که ما محتویات را برای آن می نویسیم.
  • مطالب: اسکالر. محتوایی که باید در پرونده خروجی نوشته شود.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

WriteFile (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input contents)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

نوشتن پرونده

 WriteFile(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename,
  ::tensorflow::Input contents
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const