جریان تنسور:: عملیات:: WriteFile

#include <io_ops.h>

محتویات فایل را در نام فایل ورودی می نویسد.

خلاصه

فایل را به صورت بازگشتی ایجاد می کند

در صورت عدم وجود دایرکتوری ایجاد می کند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • نام فایل: اسکالر. نام فایلی که مطالب را روی آن می نویسیم.
  • مطالب: اسکالر. محتوایی که باید در فایل خروجی نوشته شود.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

WriteFile (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input contents)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

WriteFile

 WriteFile(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename,
  ::tensorflow::Input contents
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const