گزینه های نمونه گیری کاندیداها

خلاصه

کلاس ها

tensorflow :: ops :: AllCandidateSampler

برچسب هایی را برای نمونه گیری از نامزدها با توزیع یکپارچه آموخته شده تولید می کند.

tensorflow :: ops :: ComputeAccidentalHits

شناسه موقعیت های نامزدهای نمونه گرفته شده با برچسب های واقعی را محاسبه می کند.

tensorflow :: ops :: FixedUnigramCandidateSampler

برچسب هایی را برای نمونه گیری از نامزدها با توزیع یکپارچه آموخته شده تولید می کند.

tensorflow :: ops :: LearnedUnigramCandidateSampler

برچسب هایی را برای نمونه گیری از نامزدها با توزیع یکپارچه آموخته شده تولید می کند.

tensorflow :: ops :: LogUniformCandidateSampler

برچسب هایی برای نمونه گیری از نامزدها با توزیع یکنواخت ورود به سیستم ایجاد می کند.

tensorflow :: ops :: UniformCandidateSampler

برچسب هایی برای نمونه گیری از کاندیداها با توزیع یکنواخت ایجاد می کند.