عملیات نمونه گیری نامزد

خلاصه

کلاس ها

tensorflow:: ops:: AllCandidateSampler

برچسب‌هایی را برای نمونه‌گیری کاندید با توزیع یک‌گرم آموخته‌شده تولید می‌کند.

tensorflow:: ops:: ComputeAccidentalHits

شناسه موقعیت‌ها را در sampled_candidates که با true_label‌ها مطابقت دارند محاسبه می‌کند.

tensorflow:: ops:: FixedUnigramCandidateSampler

برچسب‌هایی را برای نمونه‌گیری کاندید با توزیع یک‌گرم آموخته‌شده تولید می‌کند.

tensorflow:: ops:: LearnedUnigramCandidateSampler

برچسب‌هایی را برای نمونه‌گیری کاندید با توزیع یک‌گرم آموخته‌شده تولید می‌کند.

tensorflow:: ops:: LogUniformCandidateSampler

برچسب‌هایی را برای نمونه‌گیری کاندید با توزیع یکنواخت log تولید می‌کند.

tensorflow:: ops:: UniformCandidateSampler

برچسب هایی را برای نمونه برداری کاندید با توزیع یکنواخت تولید می کند.