جریان تنسور:: عملیات:: ComputeAccidentalHits

#include <candidate_sampling_ops.h>

شناسه موقعیت‌ها را در sampled_candidates که با true_label‌ها مطابقت دارند محاسبه می‌کند.

خلاصه

هنگام انجام log-odds NCE، نتیجه این عملیات باید از یک عملیات SparseToDense عبور داده شود، سپس به لاجیت نامزدهای نمونه اضافه شود. این باعث می‌شود که برچسب‌های نمونه‌برداری شده که با برچسب‌های واقعی مطابقت دارند، با اطمینان از اینکه طبقه‌بندی‌کننده از برچسب‌های نمونه‌برداری شده هستند، "حذف" می‌شود.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • true_classes: خروجی true_classes UnpackSparseLabels.
 • sampled_candidates: خروجی sampled_candidates CandidateSampler.
 • num_true: تعداد برچسب های واقعی در هر زمینه.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • seed: اگر دانه یا seed2 غیر صفر باشد، مولد اعداد تصادفی توسط دانه داده شده بذر می شود. در غیر این صورت، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه.

برمی گرداند:

 • شاخص های Output : بردار شاخص های متناظر با ردیف های true_candidates.
 • شناسه‌های Output : بردار شناسه‌های موقعیت‌ها در sampled_candidates که با یک برچسب true برای ردیف با شاخص مربوطه در شاخص‌ها مطابقت دارند.
 • وزن Output : بردار با طول شاخص ها و شناسه ها که در آن هر عنصر -FLOAT_MAX است.

سازندگان و ویرانگرها

ComputeAccidentalHits (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input true_classes, :: tensorflow::Input sampled_candidates, int64 num_true)
ComputeAccidentalHits (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input true_classes, :: tensorflow::Input sampled_candidates, int64 num_true, const ComputeAccidentalHits::Attrs & attrs)

صفات عمومی

ids
indices
operation
weights

توابع استاتیک عمومی

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ComputeAccidentalHits:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ComputeAccidentalHits .

صفات عمومی

شناسه

::tensorflow::Output ids

شاخص ها

::tensorflow::Output indices

عمل

Operation operation

وزنه ها

::tensorflow::Output weights

توابع عمومی

ComputeAccidentalHits

 ComputeAccidentalHits(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input true_classes,
 ::tensorflow::Input sampled_candidates,
 int64 num_true
)

ComputeAccidentalHits

 ComputeAccidentalHits(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input true_classes,
 ::tensorflow::Input sampled_candidates,
 int64 num_true,
 const ComputeAccidentalHits::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)