از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: AllCandidateSampler

#include <candidate_sampling_ops.h>

برچسب هایی را برای نمونه گیری از نامزدها با توزیع یکپارچه آموخته شده تولید می کند.

خلاصه

توضیحات مربوط به نمونه گیری از نامزدها و قالبهای داده را در go /andid-sampling مشاهده کنید.

برای هر دسته ، این گزینه یک مجموعه از برچسب های نامزد نمونه را انتخاب می کند.

مزایای نامزدهای نمونه برداری در هر دسته سادگی و امکان ضرب ماتریس متراکم کارآمد است. نقطه ضعف این است که نامزدهای نمونه باید مستقل از زمینه و برچسب های واقعی انتخاب شوند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • true_classes: یک ماتریس batch_size * num_true ، که در آن هر ردیف حاوی شناسه های کلاس های_ num_true در برچسب اصلی مربوطه است.
 • num_true: تعداد برچسب های واقعی در هر زمینه.
 • num_sampled: تعداد کاندیداهای تولید.
 • unique: اگر منحصر به فرد درست باشد ، ما با رد نمونه گیری می کنیم ، بنابراین همه نامزدهای نمونه در یک گروه منحصر به فرد هستند. برای برآورد احتمال نمونه برداری پس از رد این امر به تقریب احتیاج دارد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • seed: اگر بذر یا seed2 غیر صفر تنظیم شود ، مولد عدد تصادفی توسط بذر داده شده بذر می شود. در غیر این صورت ، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد بذر.

بازده:

 • Output sampled_candidates: بردار طول num_sampled ، که در آن هر عنصر شناسه یک نامزد نمونه است.
 • Output true_pread_count: یک ماتریس batch_size * num_true ، نشان دهنده تعداد دفعاتی است که انتظار می رود هر نامزد در یک دسته از نامزدهای نمونه گرفته شود. اگر منحصر به فرد = درست است ، پس این یک احتمال است.
 • Output sampled_count_count: بردار طول num_sampled ، برای هر نامزد نمونه ای که نمایانگر تعداد دفعاتی است که نامزد در دسته ای از نامزدهای نمونه گرفته می شود. اگر منحصر به فرد = درست است ، پس این یک احتمال است.

سازندگان و ویرانگران

AllCandidateSampler (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input true_classes, int64 num_true, int64 num_sampled, bool unique)
AllCandidateSampler (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input true_classes, int64 num_true, int64 num_sampled, bool unique, const AllCandidateSampler::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
sampled_candidates
sampled_expected_count
true_expected_count

توابع استاتیک عمومی

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: AllCandidateSampler :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای AllCandidateSampler .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

نامزدهای نمونه

::tensorflow::Output sampled_candidates

نمونه_برشماری_منتظره

::tensorflow::Output sampled_expected_count

_حساب_حقیقت_صحیح

::tensorflow::Output true_expected_count

کارکردهای عمومی

AllCandidateSampler

 AllCandidateSampler(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input true_classes,
 int64 num_true,
 int64 num_sampled,
 bool unique
)

AllCandidateSampler

 AllCandidateSampler(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input true_classes,
 int64 num_true,
 int64 num_sampled,
 bool unique,
 const AllCandidateSampler::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)