جریان تنسور:: عملیات:: سقط:: Attrs

#include <control_flow_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Abort .

خلاصه

صفات عمومی

error_msg_ = ""
StringPiece
exit_without_error_ = false
bool

توابع عمومی

ErrorMsg (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
رشته ای که پیام مرتبط با استثنا است.
ExitWithoutError (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش فرض به نادرست.

صفات عمومی

error_msg_

StringPiece tensorflow::ops::Abort::Attrs::error_msg_ = ""

خروج_بدون_خطا_

bool tensorflow::ops::Abort::Attrs::exit_without_error_ = false

توابع عمومی

ErrorMsg

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Abort::Attrs::ErrorMsg(
  StringPiece x
)

رشته ای که پیام مرتبط با استثنا است.

پیش‌فرض به ""

خروج بدون خطا

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Abort::Attrs::ExitWithoutError(
  bool x
)

پیش فرض به نادرست.