جریان تنسور:: عملیات:: سقط

#include <control_flow_ops.h>

هنگام فراخوانی، یک استثنا برای لغو فرآیند ایجاد کنید.

خلاصه

اگر exit_without_error درست باشد، فرآیند به طور معمول خارج می شود، در غیر این صورت با یک سیگنال SIGABORT خارج می شود.

چیزی جز یک استثنا بر نمی گرداند.

استدلال ها:

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • error_msg: رشته ای که پیامی است که با استثنا مرتبط است.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Abort (const :: tensorflow::Scope & scope)
Abort (const :: tensorflow::Scope & scope, const Abort::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

ErrorMsg (StringPiece x)
ExitWithoutError (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: Abort:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Abort .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

سقط

 Abort(
 const ::tensorflow::Scope & scope
)

سقط

 Abort(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const Abort::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

ErrorMsg

Attrs ErrorMsg(
 StringPiece x
)

خروج بدون خطا

Attrs ExitWithoutError(
 bool x
)
،

جریان تنسور:: عملیات:: سقط

#include <control_flow_ops.h>

هنگام فراخوانی، یک استثنا برای لغو فرآیند ایجاد کنید.

خلاصه

اگر exit_without_error درست باشد، فرآیند به طور معمول خارج می شود، در غیر این صورت با یک سیگنال SIGABORT خارج می شود.

چیزی جز یک استثنا بر نمی گرداند.

استدلال ها:

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • error_msg: رشته ای که پیامی است که با استثنا مرتبط است.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Abort (const :: tensorflow::Scope & scope)
Abort (const :: tensorflow::Scope & scope, const Abort::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

ErrorMsg (StringPiece x)
ExitWithoutError (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: Abort:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Abort .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

سقط

 Abort(
 const ::tensorflow::Scope & scope
)

سقط

 Abort(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const Abort::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

ErrorMsg

Attrs ErrorMsg(
 StringPiece x
)

خروج بدون خطا

Attrs ExitWithoutError(
 bool x
)