از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: سقط

#include <control_flow_ops.h>

یک استثنا را مطرح کنید تا وقتی تماس گرفته می شود ، فرآیند را لغو کنید.

خلاصه

اگر exit_without_error درست باشد ، فرایند به طور معمول خارج می شود ، در غیر این صورت با یک سیگنال SIGABORT خارج می شود.

چیزی جز استثنا بر نمی گرداند.

استدلال ها:

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • error_msg: رشته ای است که پیام مربوط به استثنا است.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Abort (const :: tensorflow::Scope & scope)
Abort (const :: tensorflow::Scope & scope, const Abort::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

ErrorMsg (StringPiece x)
ExitWithoutError (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: Abort :: Attrs

تنظیم کنندگان ویژگی اختیاری برای سقط .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

سقط

 Abort(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

سقط

 Abort(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const Abort::Attrs & attrs
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

ErrorMsg

Attrs ErrorMsg(
  StringPiece x
)

ExitWithoutError

Attrs ExitWithoutError(
  bool x
)