جریان تنسور:: عملیات:: زاویه:: Attrs

#include <math_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Angle .

خلاصه

صفات عمومی

Tout_ = DT_FLOAT
DataType

توابع عمومی

Tout (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش‌فرض DT_FLOAT است.

صفات عمومی

Tout_

DataType tensorflow::ops::Angle::Attrs::Tout_ = DT_FLOAT

توابع عمومی

تاوت

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Angle::Attrs::Tout(
  DataType x
)

پیش‌فرض DT_FLOAT است.