از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: زاویه

#include <math_ops.h>

استدلال عدد مختلط را برمی گرداند.

خلاصه

با توجه به input تانسور از اعداد مختلط ، این عملیات یک تانسور از نوع float را برمی گرداند که استدلال هر عنصر در input . تمام عناصر input باید اعداد مختلط فرم \(a + bj\) باشد ، جایی که a قسمت واقعی است و b قسمت خیالی است.

استدلال برگشت داده شده توسط این عملیات به شکل \(atan2(b, a)\) است.

مثلا:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.angle(input) ==> [2.0132, 1.056]

(numpy) معادل np.angle.

استدلال ها:

بازده:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

Angle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
Angle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const Angle::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Tout (DataType x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: Angle :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Angle .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

زاویه

 Angle(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

زاویه

 Angle(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const Angle::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

بلند

Attrs Tout(
  DataType x
)