جریان تنسور:: عملیات:: زاویه

#include <math_ops.h>

آرگومان یک عدد مختلط را برمی گرداند.

خلاصه

با توجه به input تانسور اعداد مختلط، این عملیات یک تانسور از نوع float را برمی‌گرداند که آرگومان هر عنصر در input است. تمام عناصر input باید اعداد مختلط از شکل \(a + bj\)باشند که a قسمت واقعی و b قسمت خیالی است.

آرگومان برگردانده شده توسط این عملیات به شکل \(atan2(b, a)\)است.

مثلا:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.angle(input) ==> [2.0132, 1.056]

(numpy) معادل np.angle.

استدلال ها:

برمی گرداند:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

Angle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
Angle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const Angle::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Tout (DataType x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: Angle:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Angle .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

زاویه

 Angle(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

زاویه

 Angle(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const Angle::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

تاوت

Attrs Tout(
 DataType x
)
،

جریان تنسور:: عملیات:: زاویه

#include <math_ops.h>

آرگومان یک عدد مختلط را برمی گرداند.

خلاصه

با توجه به input تانسور اعداد مختلط، این عملیات یک تانسور از نوع float را برمی‌گرداند که آرگومان هر عنصر در input است. تمام عناصر input باید اعداد مختلط از شکل \(a + bj\)باشند که a قسمت واقعی و b قسمت خیالی است.

آرگومان برگردانده شده توسط این عملیات به شکل \(atan2(b, a)\)است.

مثلا:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.angle(input) ==> [2.0132, 1.056]

(numpy) معادل np.angle.

استدلال ها:

برمی گرداند:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

Angle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
Angle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const Angle::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Tout (DataType x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: Angle:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Angle .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

زاویه

 Angle(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

زاویه

 Angle(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const Angle::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

تاوت

Attrs Tout(
 DataType x
)