جریان تنسور:: عملیات:: ArgMin:: Attrs

#include <math_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ArgMin .

خلاصه

صفات عمومی

output_type_ = DT_INT64
DataType

توابع عمومی

OutputType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش‌فرض DT_INT64 است.

صفات عمومی

نوع_خروجی_

DataType tensorflow::ops::ArgMin::Attrs::output_type_ = DT_INT64

توابع عمومی

نوع خروجی

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ArgMin::Attrs::OutputType(
  DataType x
)

پیش‌فرض DT_INT64 است.