جریان تنسور:: عملیات:: ArgMin

#include <math_ops.h>

شاخصی را با کمترین مقدار در ابعاد یک تانسور برمی‌گرداند.

خلاصه

توجه داشته باشید که در صورت تساوی هویت ارزش بازگشتی تضمین نمی شود.

استفاده:

 import tensorflow as tf
 a = [1, 10, 26.9, 2.8, 166.32, 62.3]
 b = tf.math.argmin(input = a)
 c = tf.keras.backend.eval(b)
 # c = 0
 # here a[0] = 1 which is the smallest element of a across axis 0
 

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ابعاد: int32 یا int64، باید در محدوده [-rank(input), rank(input)) باشد. توضیح می دهد که کدام بعد از تانسور ورودی را کاهش دهد. برای بردارها از ابعاد = 0 استفاده کنید.

برمی گرداند:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

ArgMin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input dimension)
ArgMin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input dimension, const ArgMin::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

OutputType (DataType x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ArgMin:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ArgMin .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

ArgMin

 ArgMin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input dimension
)

ArgMin

 ArgMin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input dimension,
 const ArgMin::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

نوع خروجی

Attrs OutputType(
 DataType x
)