جریان تنسور:: عملیات:: BatchMatMulV2:: Attrs

#include <math_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای BatchMatMulV2 .

خلاصه

صفات عمومی

adj_x_ = false
bool
adj_y_ = false
bool

توابع عمومی

AdjX (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر True ، برش های x را به هم متصل کنید.
AdjY (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر True ، برش های y را به هم متصل کنید.

صفات عمومی

adj_x_

bool tensorflow::ops::BatchMatMulV2::Attrs::adj_x_ = false

adj_y_

bool tensorflow::ops::BatchMatMulV2::Attrs::adj_y_ = false

توابع عمومی

AdjX

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BatchMatMulV2::Attrs::AdjX(
  bool x
)

اگر True ، برش های x را به هم متصل کنید.

پیش فرض ها به False .

پیش فرض به نادرست

AdjY

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BatchMatMulV2::Attrs::AdjY(
  bool x
)

اگر True ، برش های y را به هم متصل کنید.

پیش فرض ها به False .

پیش فرض به نادرست