جریان تنسور:: عملیات:: BatchMatMulV2

#include <math_ops.h>

برش های دو تانسور را به صورت دسته ای ضرب می کند.

خلاصه

تمام برش‌های Tensor x و y را ضرب می‌کند (هر تکه را می‌توان به عنوان عنصری از یک دسته مشاهده کرد)، و نتایج منفرد را در یک تانسور خروجی با همان اندازه دسته مرتب می‌کند. هر یک از تکه‌های تکی را می‌توان به صورت اختیاری به یکدیگر متصل کرد (الحاق یک ماتریس به معنای جابجایی و مزدوج کردن آن است) قبل از ضرب با تنظیم پرچم adj_x یا adj_y روی True که به طور پیش‌فرض False هستند.

تانسورهای ورودی x و y دو بعدی یا بالاتر با شکل [..., r_x, c_x] و [..., r_y, c_y] هستند.

تانسور خروجی 2 بعدی یا بالاتر با شکل [..., r_o, c_o] است، که در آن:

r_o = c_x if adj_x else r_x
c_o = r_y if adj_y else c_y

به صورت:

output[..., :, :] = matrix(x[..., :, :]) * matrix(y[..., :, :])
محاسبه می شود

توجه : BatchMatMulV2 از پخش در ابعاد دسته ای پشتیبانی می کند. اطلاعات بیشتر در مورد پخش در اینجا .

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • x: 2-D یا بالاتر با شکل [..., r_x, c_x] .
 • y: 2-D یا بالاتر با شکل [..., r_y, c_y] .

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • adj_x: اگر True باشد، برش‌های x را به هم متصل کنید. پیش فرض ها به False .
 • adj_y: اگر True ، برش‌های y را به هم متصل کنید. پیش فرض ها به False .

برمی گرداند:

 • Output : 3 بعدی یا بالاتر با شکل [..., r_o, c_o]

سازندگان و ویرانگرها

BatchMatMulV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
BatchMatMulV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const BatchMatMulV2::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

AdjX (bool x)
AdjY (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: BatchMatMulV2:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای BatchMatMulV2 .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

BatchMatMulV2

 BatchMatMulV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y
)

BatchMatMulV2

 BatchMatMulV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y,
 const BatchMatMulV2::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

AdjX

Attrs AdjX(
 bool x
)

AdjY

Attrs AdjY(
 bool x
)