جریان تنسور:: عملیات:: Conv2DBackpropFilter:: Attrs

#include <nn_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Conv2DBackpropFilter .

خلاصه

صفات عمومی

data_format_ = "NHWC"
StringPiece
dilations_ = Default_dilations()
gtl::ArraySlice< int >
explicit_paddings_ = {}
gtl::ArraySlice< int >
use_cudnn_on_gpu_ = true
bool

توابع عمومی

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
فرمت داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید.
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
تانسور 1 بعدی به طول 4.
ExplicitPaddings (const gtl::ArraySlice< int > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر padding "EXPLICIT" است، لیستی از مقادیر صریح padding.
UseCudnnOnGpu (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش فرض ها به درست است.

صفات عمومی

فرمت_داده_

StringPiece tensorflow::ops::Conv2DBackpropFilter::Attrs::data_format_ = "NHWC"

اتساع_

gtl::ArraySlice< int > tensorflow::ops::Conv2DBackpropFilter::Attrs::dilations_ = Default_dilations()

صریح_بالشتک_

gtl::ArraySlice< int > tensorflow::ops::Conv2DBackpropFilter::Attrs::explicit_paddings_ = {}

use_cudnn_on_gpu_

bool tensorflow::ops::Conv2DBackpropFilter::Attrs::use_cudnn_on_gpu_ = true

توابع عمومی

DataFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv2DBackpropFilter::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

فرمت داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید.

با فرمت پیش‌فرض «NHWC»، داده‌ها به ترتیب زیر ذخیره می‌شوند: [batch, in_height, in_width, in_channels]. از طرف دیگر، قالب می‌تواند «NCHW» باشد، ترتیب ذخیره‌سازی داده‌ها: [دسته‌ای، در کانال‌ها، در ارتفاع، در عرض].

پیش‌فرض‌های «NHWC»

اتساع ها

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv2DBackpropFilter::Attrs::Dilations(
  const gtl::ArraySlice< int > & x
)

تانسور 1 بعدی به طول 4.

عامل اتساع برای هر بعد input . اگر روی k> 1 تنظیم شود، بین هر عنصر فیلتر در آن بعد، سلول های k-1 پرش شده وجود خواهد داشت. ترتیب ابعاد با مقدار data_format تعیین می شود، برای جزئیات بیشتر به بالا مراجعه کنید. اتساع در ابعاد دسته ای و عمقی باید 1 باشد.

پیش‌فرض [1، 1، 1، 1]

Explicit Paddings

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv2DBackpropFilter::Attrs::ExplicitPaddings(
  const gtl::ArraySlice< int > & x
)

اگر padding "EXPLICIT" است، لیستی از مقادیر صریح padding.

برای بعد ith، مقدار padding درج شده قبل و بعد از بعد به ترتیب explicit_paddings[2 * i] و explicit_paddings[2 * i + 1] است. اگر padding "EXPLICIT" نیست، explicit_paddings باید خالی باشد.

پیش‌فرض به []

ازCudnnOnGpu استفاده کنید

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv2DBackpropFilter::Attrs::UseCudnnOnGpu(
  bool x
)

پیش فرض ها به درست است.