از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: فیلتر Conv2DBackprop

#include <nn_ops.h>

شیب های چرخش را با توجه به فیلتر محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: 4-D با شکل [batch, in_height, in_width, in_channels] .
 • filter_sizes: یک بردار عدد صحیح است که شکل تانسور filter ، جایی که filter یک [filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] 4-D [filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] .
 • out_backprop: 4-D با شکل [batch, out_height, out_width, out_channels] . شیب ها از خروجی کانولوشن استفاده می کنند.
 • strides: گام پنجره کشویی برای هر بعد از ورودی کانولوشن. باید به همان ترتیب مشخص شده با قالب باشد.
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • explicit_paddings: اگر "EXPLICIT" padding "EXPLICIT" ، لیست مقادیر واضح و آشکار فهرست می شود. برای بعد ith ، مقدار بالشتک درج شده قبل و بعد از ابعاد به ترتیب explicit_paddings[2 * i] و explicit_paddings[2 * i + 1] است. اگر padding "EXPLICIT" ، "EXPLICIT" explicit_paddings باید خالی باشد.
 • data_format: قالب داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید. با قالب پیش فرض "NHWC" ، داده ها به ترتیب زیر ذخیره می شوند: [batch، in_height، in_width، in_change متناوباً ، قالب می تواند "NCHW" باشد ، ترتیب ذخیره داده از این قرار:
 • اتساع: تانسور 1-D طول 4. ضریب اتساع برای هر بعد input . اگر روی k> 1 تنظیم شود ، بین هر عنصر فیلتر در آن بعد سلولهای k-1 وجود دارد. ترتیب ابعاد با مقدار data_format ، برای جزئیات به بالا مراجعه کنید. اتساع در ابعاد دسته و عمق باید 1 باشد.

بازده:

 • Output : 4-D با شکل [filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] . ورودی filter کانوشن را شیب می دهد.

سازندگان و ویرانگران

Conv2DBackpropFilter (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter_sizes, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
Conv2DBackpropFilter (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter_sizes, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const Conv2DBackpropFilter::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)
ExplicitPaddings (const gtl::ArraySlice< int > & x)
UseCudnnOnGpu (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: Conv2DBackpropFilter :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Conv2DBackpropFilter .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

فیلتر Conv2DBackprop

 Conv2DBackpropFilter(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter_sizes,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

فیلتر Conv2DBackprop

 Conv2DBackpropFilter(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter_sizes,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const Conv2DBackpropFilter::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

قالب داده

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

گشاد شدن

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)

پدینگ های صریح

Attrs ExplicitPaddings(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)

ازCudnnOnGpu استفاده کنید

Attrs UseCudnnOnGpu(
 bool x
)