tensorflow :: ops :: Conv3D :: عطاران

#include <nn_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Conv3D .

خلاصه

صفات عمومی

data_format_ = "NDHWC"
StringPiece
dilations_ = Default_dilations()
gtl::ArraySlice< int >

کارکردهای عمومی

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
قالب داده داده های ورودی و خروجی.
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
تانسور 1-D به طول 5.

صفات عمومی

شکل_داده

StringPiece tensorflow::ops::Conv3D::Attrs::data_format_ = "NDHWC"

گشادی_

gtl::ArraySlice< int > tensorflow::ops::Conv3D::Attrs::dilations_ = Default_dilations()

کارکردهای عمومی

قالب داده

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv3D::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

قالب داده داده های ورودی و خروجی.

با قالب پیش فرض "NDHWC" ، داده ها به ترتیب: [دسته ای ، عمق ، ارتفاع ، عرض ، کانال های] ذخیره می شوند. متناوباً ، قالب می تواند "NCDHW" باشد ، ترتیب ذخیره داده ها به ترتیب زیر است:

پیش فرض های "NDHWC"

گشاد شدن

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv3D::Attrs::Dilations(
  const gtl::ArraySlice< int > & x
)

تانسور 1-D به طول 5.

ضریب اتساع برای هر بعد از input . اگر روی k> 1 تنظیم شود ، بین هر عنصر فیلتر در آن بعد سلولهای k-1 وجود دارد. ترتیب ابعاد با مقدار data_format ، برای جزئیات به بالا مراجعه کنید. اتساع در ابعاد دسته و عمق باید 1 باشد.

پیش فرض های [1 ، 1 ، 1 ، 1 ، 1]