از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: Conv3D

#include <nn_ops.h>

محاسبه کنولوشن 3-D با توجه به سنسورهای input و filter 5-D.

خلاصه

در پردازش سیگنال ، ضریب همبستگی اندازه گیری شباهت دو شکل موج به عنوان تابعی از تاخیر زمانی است که روی یکی از آنها اعمال می شود. این نیز به عنوان محصول نقطه کشویی یا محصول داخلی کشویی شناخته می شود.

Conv3D ما نوعی همبستگی متقابل را پیاده سازی می کند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: شکل [batch, in_depth, in_height, in_width, in_channels] .
 • فیلتر: شکل [filter_depth, filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] . in_channels باید بین input و filter مطابقت داشته input .
 • گامها: تانسور 1-D طول 5. گام پنجره کشویی برای هر بعد input . باید strides[0] = strides[4] = 1 هایی داشته باشد strides[0] = strides[4] = 1 .
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • data_format: قالب داده داده های ورودی و خروجی. با قالب پیش فرض "NDHWC" ، داده ها به ترتیب: [دسته ای ، عمق ، ارتفاع ، عرض ، کانال های] ذخیره می شوند. متناوباً ، قالب می تواند "NCDHW" باشد ، ترتیب ذخیره اطلاعات به این صورت است: [دسته ای ، در کانال ها ، عمق عمق ، ارتفاع آن ، عرض آن].
 • اتساع: تانسور 1-D طول 5. ضریب اتساع برای هر بعد input . اگر روی k> 1 تنظیم شود ، بین هر عنصر فیلتر در آن بعد سلولهای k-1 وجود دارد. ترتیب ابعاد با مقدار data_format ، برای جزئیات به بالا مراجعه کنید. اتساع در ابعاد دسته و عمق باید 1 باشد.

بازده:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

Conv3D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
Conv3D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const Conv3D::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: Conv3D :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Conv3D .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

Conv3D

 Conv3D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

Conv3D

 Conv3D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const Conv3D::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

قالب داده

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

گشاد شدن

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)