جریان تنسور:: عملیات:: Conv3D

#include <nn_ops.h>

یک پیچیدگی سه بعدی را با توجه به input 5 بعدی و تانسورهای filter محاسبه می کند.

خلاصه

در پردازش سیگنال، همبستگی متقابل معیاری برای تشابه دو شکل موج به عنوان تابعی از تاخیر زمانی اعمال شده برای یکی از آنها است. این محصول به عنوان محصول نقطه کشویی یا محصول داخلی کشویی نیز شناخته می شود.

Conv3D ما شکلی از همبستگی متقابل را پیاده سازی می کند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: شکل [batch, in_depth, in_height, in_width, in_channels] .
 • فیلتر: شکل [filter_depth, filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] . in_channels باید بین input و filter مطابقت داشته باشد.
 • گام ها: تانسور 1 بعدی به طول 5. گام پنجره کشویی برای هر بعد input . باید strides[0] = strides[4] = 1 .
 • padding: نوع الگوریتم padding مورد استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • data_format: فرمت داده داده های ورودی و خروجی. با فرمت پیش‌فرض «NDHWC»، داده‌ها به ترتیب زیر ذخیره می‌شوند: [دسته‌ای، در عمق، در ارتفاع، در عرض، در کانال‌ها]. از طرف دیگر، قالب می تواند "NCDHW" باشد، ترتیب ذخیره سازی داده ها به این صورت است: [دسته ای، درون_کانال ها، عمقی، در ارتفاع، در_عرض].
 • اتساع: تانسور 1 بعدی به طول 5. ضریب اتساع برای هر بعد input . اگر روی k> 1 تنظیم شود، بین هر عنصر فیلتر در آن بعد، سلول های k-1 پرش شده وجود خواهد داشت. ترتیب ابعاد با مقدار data_format تعیین می شود، برای جزئیات بیشتر به بالا مراجعه کنید. اتساع در ابعاد دسته ای و عمقی باید 1 باشد.

برمی گرداند:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

Conv3D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
Conv3D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const Conv3D::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: Conv3D:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Conv3D .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

Conv3D

 Conv3D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

Conv3D

 Conv3D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const Conv3D::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

DataFormat

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

اتساع ها

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)