جریان تنسور:: عملیات:: CropAndResizeGradBoxes:: Attrs

#include <image_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای CropAndResizeGradBoxes .

خلاصه

صفات عمومی

method_ = "bilinear"
StringPiece

توابع عمومی

Method (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
رشته ای که روش درون یابی را مشخص می کند.

صفات عمومی

روش_

StringPiece tensorflow::ops::CropAndResizeGradBoxes::Attrs::method_ = "bilinear"

توابع عمومی

روش

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::CropAndResizeGradBoxes::Attrs::Method(
  StringPiece x
)

رشته ای که روش درون یابی را مشخص می کند.

در حال حاضر فقط "دو خطی" پشتیبانی می شود.

پیش‌فرض‌ها به "دو خطی"