از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradBoxes

#include <image_ops.h>

شیب crop_and_resize عملگر تانسور جعبه های ورودی را محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • grads: یک تانسور 4 بعدی از شکل [num_boxes, crop_height, crop_width, depth] .
 • تصویر: یک تانسور 4 بعدی از شکل [batch, image_height, image_width, depth] . image_height و image_width باید مثبت باشند.
 • جعبه ها: یک تانسور دو بعدی از شکل [num_boxes, 4] . ردیف i تنسور مختصات یک کادر را در تصویر box_ind[i] مشخص می کند و در مختصات نرمال [y1, x1, y2, x2] . مقدار مختصات نرمال y در مختصات تصویر در y * (image_height - 1) ، بنابراین همانطور که فاصله [0, 1] ارتفاع تصویر نرمال شده در مختصات ارتفاع تصویر به "[0 ، تصویر_ارتفاع - 1] ترسیم می شود. ما y1> y2 را مجاز می دانیم ، در این حالت برش نمونه برداری شده یک نسخه برعکس شده از تصویر اصلی به سمت بالا است. بعد عرض نیز به طور مشابه رفتار می شود. مختصات عادی خارج از محدوده [0, 1] مجاز است ، در این حالت ما از extrapolation_value برای برون یابی مقادیر تصویر ورودی استفاده می کنیم.
 • box_ind: یک سنسور 1-D شکل [num_boxes] با مقادیر int32 در [0, batch) . مقدار box_ind[i] تصویری را که جعبه i -th به آن اشاره دارد مشخص می کند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • روش: رشته ای که روش درون یابی را مشخص می کند. در حال حاضر فقط "bilinear" پشتیبانی می شود.

بازده:

 • Output : یک [num_boxes, 4] 2 بعدی از شکل [num_boxes, 4] .

سازندگان و ویرانگران

CropAndResizeGradBoxes (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input grads, :: tensorflow::Input image, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input box_ind)
CropAndResizeGradBoxes (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input grads, :: tensorflow::Input image, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input box_ind, const CropAndResizeGradBoxes::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Method (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradBoxes :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای CropAndResizeGradBoxes .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

CropAndResizeGradBoxes

 CropAndResizeGradBoxes(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input grads,
 ::tensorflow::Input image,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input box_ind
)

CropAndResizeGradBoxes

 CropAndResizeGradBoxes(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input grads,
 ::tensorflow::Input image,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input box_ind,
 const CropAndResizeGradBoxes::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

روش

Attrs Method(
 StringPiece x
)