جریان تنسور:: عملیات:: DataFormatDimMap:: Attrs

#include <nn_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای DataFormatDimMap .

خلاصه

صفات عمومی

dst_format_ = "NCHW"
StringPiece
src_format_ = "NHWC"
StringPiece

توابع عمومی

DstFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
فرمت داده مقصد
SrcFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
فرمت داده منبع

صفات عمومی

dst_format_

StringPiece tensorflow::ops::DataFormatDimMap::Attrs::dst_format_ = "NCHW"

src_format_

StringPiece tensorflow::ops::DataFormatDimMap::Attrs::src_format_ = "NHWC"

توابع عمومی

DstFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DataFormatDimMap::Attrs::DstFormat(
  StringPiece x
)

فرمت داده مقصد

پیش‌فرض «NCHW»

SrcFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DataFormatDimMap::Attrs::SrcFormat(
  StringPiece x
)

فرمت داده منبع

پیش‌فرض‌های «NHWC»