جریان تنسور:: عملیات:: DataFormatDimMap

#include <nn_ops.h>

شاخص ابعاد را در قالب داده مقصد با توجه به یک in برمی‌گرداند.

خلاصه

فرمت داده منبع

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • x: یک تانسور با هر عنصر به عنوان شاخص بعد در قالب داده منبع. باید در محدوده [-4، 4) باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • src_format: فرمت داده منبع.
 • dst_format: فرمت داده مقصد.

برمی گرداند:

 • Output : یک تانسور با هر عنصر به عنوان شاخص بعد در قالب داده مقصد.

سازندگان و ویرانگرها

DataFormatDimMap (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)
DataFormatDimMap (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, const DataFormatDimMap::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DstFormat (StringPiece x)
SrcFormat (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: DataFormatDimMap:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای DataFormatDimMap .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

DataFormatDimMap

 DataFormatDimMap(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x
)

DataFormatDimMap

 DataFormatDimMap(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 const DataFormatDimMap::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

DstFormat

Attrs DstFormat(
 StringPiece x
)

SrcFormat

Attrs SrcFormat(
 StringPiece x
)