جریان تنسور:: عملیات:: DecodeBmp:: Attrs

#include <image_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای DecodeBmp .

خلاصه

صفات عمومی

channels_ = 0
int64

توابع عمومی

Channels (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش‌فرض 0 است.

صفات عمومی

کانال ها_

int64 tensorflow::ops::DecodeBmp::Attrs::channels_ = 0

توابع عمومی

کانال ها

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeBmp::Attrs::Channels(
  int64 x
)

پیش‌فرض 0 است.