جریان تنسور:: عملیات:: رمزگشایی Bmp

#include <image_ops.h>

اولین فریم یک تصویر رمزگذاری شده با BMP را به یک تانسور uint8 رمزگشایی کنید.

خلاصه

channels attr تعداد کانال های رنگی مورد نظر را برای تصویر رمزگشایی شده نشان می دهد.

مقادیر پذیرفته شده عبارتند از:

 • 0: از تعداد کانال های موجود در تصویر کدگذاری شده با BMP استفاده کنید.
 • 3: خروجی یک تصویر RGB.
 • 4: خروجی تصویر RGBA.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • مطالب: 0-D. تصویر کدگذاری شده با BMP

برمی‌گرداند:

 • Output : سه بعدی با شکل [height, width, channels] . سفارش RGB

سازندگان و تخریب کنندگان

DecodeBmp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents)
DecodeBmp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents, const DecodeBmp::Attrs & attrs)

صفات عمومی

image
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Channels (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: DecodeBmp:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای DecodeBmp .

صفات عمومی

تصویر

::tensorflow::Output image

عمل

Operation operation

توابع عمومی

رمزگشایی Bmp

 DecodeBmp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents
)

رمزگشایی Bmp

 DecodeBmp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents,
 const DecodeBmp::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

کانال ها

Attrs Channels(
 int64 x
)