جریان تنسور:: عملیات:: DepthwiseConv2dNativeBackpropInput:: Attrs

#include <nn_ops.h>

تنظیم کننده ویژگی اختیاری برای DepthwiseConv2dNativeBackpropInput .

خلاصه

صفات عمومی

data_format_ = "NHWC"
StringPiece
dilations_ = Default_dilations()
gtl::ArraySlice< int >

توابع عمومی

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
فرمت داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید.
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
تانسور 1 بعدی به طول 4.

صفات عمومی

فرمت_داده_

StringPiece tensorflow::ops::DepthwiseConv2dNativeBackpropInput::Attrs::data_format_ = "NHWC"

اتساع_

gtl::ArraySlice< int > tensorflow::ops::DepthwiseConv2dNativeBackpropInput::Attrs::dilations_ = Default_dilations()

توابع عمومی

DataFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DepthwiseConv2dNativeBackpropInput::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

فرمت داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید.

با فرمت پیش فرض "NHWC"، داده ها به ترتیب زیر ذخیره می شوند: [دسته، ارتفاع، عرض، کانال]. از طرف دیگر، قالب می تواند "NCHW" باشد، ترتیب ذخیره سازی داده ها: [دسته، کانال، ارتفاع، عرض].

پیش‌فرض‌های «NHWC»

اتساع ها

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DepthwiseConv2dNativeBackpropInput::Attrs::Dilations(
  const gtl::ArraySlice< int > & x
)

تانسور 1 بعدی به طول 4.

عامل اتساع برای هر بعد input . اگر روی k> 1 تنظیم شود، بین هر عنصر فیلتر در آن بعد، سلول های k-1 پرش شده وجود خواهد داشت. ترتیب ابعاد با مقدار data_format تعیین می شود، برای جزئیات بیشتر به بالا مراجعه کنید. اتساع در ابعاد دسته ای و عمقی باید 1 باشد.

پیش‌فرض [1، 1، 1، 1]